വേലക്കാരി ബിന്ദു 3 [ KambaN ] 290

Kambi Views 242686

വേലക്കാരി ബിന്ദു 3

VELAKKARI BINDHU PART 3 BY KAMBAN

Previous Part | Part 1 | Part 2 | Part 3 |

 

AkÄ S` sI^n¨p Fs¶ H¶v tWm¡n.
“”F´mXo bq_o..””

“”Fsâ Np*n A{S]v¡v Cãfmt\m Fsâ tfmWqWv””

“”Fsâ bq_osX bq_ntW¡mÄ ewPn]m\v Np*n¡v””

“”ASv kr¯n]nÃm¯ Ø`w B\v s«m… Mm³ Sq_p¶ Ø`w..””

“”ASnsW´m…Fsâ Nq¯n¨nsb®nsâ Np*n]tÃ…Wo Sq_p¶Sv Nm\mWpw FWn¡nãm””

“”Mm³ Sq_p¶Sv Nm\t\m Fsâ Np«Wv..””

“”Nm\\w…Fsâ bq_ntfmav Nm`v Nk¨p k¨n^p¶p Sq_p¶Sv FWn¡v Nm\\w””

ASv b_ªSpw AkÄ Fsâ Ip*v km]ns`Xp¯v Du¼m³ SpX§n
“”Wmsa Nm\n¨p S^mw…C¶v Mm³ ^mkns` Sq_n””

“”C¶v Wnsâ Np*n]n AXn¡m³ B\v ¹m³…Np*n AXn¨p sbman¡pw C¶v ^m{Sn..C¶pw Wmsa]pw WtÃm\w Sn¶n«v fä¶mÄ Sq_n]m fSn””

“”AsS´m fä¶mÄ..Wmsa Sq_m³ fp«n]m F´v sI¿pw””

“”Wmsa B fp«Â hin¡\w…fä¶mÄ Sq_pt¼m FWn¡v Fsâ bq_osX Np*n]n Wn¶v H^pbmXv So«w Nm\\w””

“”N*m fm{Sw fSnt]m””

“”bns¶””

“”Mm³ tfmWqsâ fp¶n Wn¶v Sq_n]m Fsâ tfmWp ASv N¿n FXp¡ptfm.””

“”N¿n FXp¯n«v?””

“”ASn D½ k]v¡\w…Fsâ tfmWqsâ fm{Sw tSknXnÈn sb®nsâ So«w AsÃ…B Np*n]pw So«kpw Fsâ tfmWqsâ fm{Sw hz´w AsÔ”

“”As¸m Fsâ Np*n]pw So«kpw F´v sI¿pw Fsâ bq_n””

“”Fsâ tfmWp F´v b_ªm`pw sI¿pw””

“”Fsâ Np*n sfm¯w Wns¶sNm*p W¡n kr¯n]m¡n¡pw…F¶n«v So«w fpjpk³ Wnsâ tfs` tS¨p bnXn¸n¡pw…F¶n«v Wnsâ Np*n]pw bq_pw b®n sbman¡pw””

“”Fsâ tfmWp F´v sI¿m³ b_ªm`pw Cu bq_n sI¿pw…Mm³ Fsâ tfmWqsâ bq_ntfmatÃ..””

Mm³ AkapsX I´n sfsà AN¯n AkapsX Np*n]n Fsâ Wm¡v fp«n¨p.Fsâ km]pw fq¡pw sfm¯w B f`I´n]psX knXkn N]än Mm³ AkapsX So«w f\¡p¶ Np*n]n D½ k¨p.Aksam¶p lzmhw FXp¯v Fsâ S`]n sfsà ssN k¨p.
“”Fsâ tfmWq””

Mm³ Fsâ S` AkapsX Np*n]n Wns¶Xp¯v AkapsX km]n D½ k¨p.

“”Wfp¡v tbmNmw.A½q½ tWm¡p¶p*mkpw.dm¡n sskNo«v Bkmw.C¶v Mm³ tbmNp¶nÃ.””

M§Ä ^*p tb^pw F\oäv {Zhv C«v ko«nt`¡v WX¶p.

“”^m{Sn A½q½ D_§n]n«v fpNan Fsâ _qfnt`¡v km…Np*n kr¯n]m¡n]n«v k¶m fSn””

“”k^mw…As¸m C¶v ^m{Sn bqän AXn¡ntÃ…Np*n]n N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

11 Comments

Add a Comment
 1. അടുത്ത പാർട്ട് വേഗം എഴുതു

 2. Bakhi kadha
  Plz continue

 3. ayye nanamillathavan

 4. Polich bro enikk ishtyayi

 5. നല്ല കഥ. ഈ ഭാഗം നന്നായി

 6. Polichu bro next part udane uploud cheyyu

 7. Super aytund
  Eniyum ethe levelil ponum

 8. കിടുക്കി

 9. പക്കാ കമ്പി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan