വേലക്കാരി ബിന്ദു 3 [ KambaN ] 275

Kambi Views 187198

വേലക്കാരി ബിന്ദു 3

VELAKKARI BINDHU PART 3 BY KAMBAN

Previous Part | Part 1 | Part 2 | Part 3 |

 

AkÄ S` sI^n¨p Fs¶ H¶v tWm¡n.
“”F´mXo bq_o..””

“”Fsâ Np*n A{S]v¡v Cãfmt\m Fsâ tfmWqWv””

“”Fsâ bq_osX bq_ntW¡mÄ ewPn]m\v Np*n¡v””

“”ASv kr¯n]nÃm¯ Ø`w B\v s«m… Mm³ Sq_p¶ Ø`w..””

“”ASnsW´m…Fsâ Nq¯n¨nsb®nsâ Np*n]tÃ…Wo Sq_p¶Sv Nm\mWpw FWn¡nãm””

“”Mm³ Sq_p¶Sv Nm\t\m Fsâ Np«Wv..””

“”Nm\\w…Fsâ bq_ntfmav Nm`v Nk¨p k¨n^p¶p Sq_p¶Sv FWn¡v Nm\\w””

ASv b_ªSpw AkÄ Fsâ Ip*v km]ns`Xp¯v Du¼m³ SpX§n
“”Wmsa Nm\n¨p S^mw…C¶v Mm³ ^mkns` Sq_n””

“”C¶v Wnsâ Np*n]n AXn¡m³ B\v ¹m³…Np*n AXn¨p sbman¡pw C¶v ^m{Sn..C¶pw Wmsa]pw WtÃm\w Sn¶n«v fä¶mÄ Sq_n]m fSn””

“”AsS´m fä¶mÄ..Wmsa Sq_m³ fp«n]m F´v sI¿pw””

“”Wmsa B fp«Â hin¡\w…fä¶mÄ Sq_pt¼m FWn¡v Fsâ bq_osX Np*n]n Wn¶v H^pbmXv So«w Nm\\w””

“”N*m fm{Sw fSnt]m””

“”bns¶””

“”Mm³ tfmWqsâ fp¶n Wn¶v Sq_n]m Fsâ tfmWp ASv N¿n FXp¡ptfm.””

“”N¿n FXp¯n«v?””

“”ASn D½ k]v¡\w…Fsâ tfmWqsâ fm{Sw tSknXnÈn sb®nsâ So«w AsÃ…B Np*n]pw So«kpw Fsâ tfmWqsâ fm{Sw hz´w AsÔ”

“”As¸m Fsâ Np*n]pw So«kpw F´v sI¿pw Fsâ bq_n””

“”Fsâ tfmWp F´v b_ªm`pw sI¿pw””

“”Fsâ Np*n sfm¯w Wns¶sNm*p W¡n kr¯n]m¡n¡pw…F¶n«v So«w fpjpk³ Wnsâ tfs` tS¨p bnXn¸n¡pw…F¶n«v Wnsâ Np*n]pw bq_pw b®n sbman¡pw””

“”Fsâ tfmWp F´v sI¿m³ b_ªm`pw Cu bq_n sI¿pw…Mm³ Fsâ tfmWqsâ bq_ntfmatÃ..””

Mm³ AkapsX I´n sfsà AN¯n AkapsX Np*n]n Fsâ Wm¡v fp«n¨p.Fsâ km]pw fq¡pw sfm¯w B f`I´n]psX knXkn N]än Mm³ AkapsX So«w f\¡p¶ Np*n]n D½ k¨p.Aksam¶p lzmhw FXp¯v Fsâ S`]n sfsà ssN k¨p.
“”Fsâ tfmWq””

Mm³ Fsâ S` AkapsX Np*n]n Wns¶Xp¯v AkapsX km]n D½ k¨p.

“”Wfp¡v tbmNmw.A½q½ tWm¡p¶p*mkpw.dm¡n sskNo«v Bkmw.C¶v Mm³ tbmNp¶nÃ.””

M§Ä ^*p tb^pw F\oäv {Zhv C«v ko«nt`¡v WX¶p.

“”^m{Sn A½q½ D_§n]n«v fpNan Fsâ _qfnt`¡v km…Np*n kr¯n]m¡n]n«v k¶m fSn””

“”k^mw…As¸m C¶v ^m{Sn bqän AXn¡ntÃ…Np*n]n N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

dr.kambikuttan

11 Comments

Add a Comment
 1. അടുത്ത പാർട്ട് വേഗം എഴുതു

 2. Bakhi kadha
  Plz continue

 3. ayye nanamillathavan

 4. Polich bro enikk ishtyayi

 5. നല്ല കഥ. ഈ ഭാഗം നന്നായി

 6. Polichu bro next part udane uploud cheyyu

 7. Super aytund
  Eniyum ethe levelil ponum

 8. Nice, continue 🥰

 9. കിടുക്കി

 10. പക്കാ കമ്പി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018