യക്ഷയാമം 14 [വിനു വിനീഷ്] 429

Kambi Views 23037

യക്ഷയാമം 14
YakshaYamam Part 14 bY വിനു വിനീഷ്
Previous Parts

Pu^n bphvSN¯nÂWn¶pw Ns®Xp¯v Km`N¯n`qsX bp_t¯¡ptWm¡n.

“”CWn AWn kà f{´kmUkpw sI]v–tSm?””
AkÄ hz]w tImUn¨p.

Km`N¯n`qsX HjpNns]¯n] NmänWv bm`¸qknsâ PÔfp*m]n^p¶p.
sb«¶v bn¶ns`m^p ssN AkapsX ln^hnWphffm]n AÔNm^¯n Wn¶pw {bSy£s¸«p.

bSns] B ssNNÄ fpt¶m«v I`n¨p.
At¸mjpw Pu^n hoSs]jpSn] k^nNan`m]n^p¶p {l²n¨n^p¶Sv.

bSns] B N^§Ä AkapsX tSman bSnªp.

DXsW Pu^n Nth^]n Wn¶pw sM«ns]jpt¶äp.

“”fp¯ÈtWm… Mm³ tbXn¨ptbm]n.””

AkapsX e]t¯msX]pÅ hwhm^w Sn^ptfWns] hwl]¯nsâ km¡nÂsNms*¯n¨p.

“”´m Npt«y, ssN¿nÂ..””
A^* skan¨¯n Wn¶psNm*v Sn^ptfWn tImUn¨p.

“”H¶pÃym fp¯Èm, D_¡w k^m*m]t¸mÄ bj] bphvSN§Ä km]n¨n«§sW C^p¶p.””

ssN¿n`pÅ bphvSNw bn¶nt`¡v f_¨pbnXn¨psNm*v Pu^n b_ªp.

“”fv..””
Sn^ptfWn AkapsX k`s¯ ssN¿n sN«nsNmXp¯ ^£s] H¶ptWm¡n.

“”FWn¡v H^pNm^yw b_]mWp*v.
ASptN«v Wo e]s¸tX*SnÃ.””

“”F´m fp¯Èm..””

“”Wns¶ bn´pXÀ¶ B N_p¯^qbw H^mßmkm\v.””

ASpb_ªt¸mjp*m] Pu^n]psX N®pNans` Sna¡w Sn^ptfWns] kÃmsS AhzØWm¡n.

H¶pw b_]msS Sn^ptfWn A`vbtW^w Nnjt¡ Km`Ns¸man]n`qsX bp_t¯¡v tWm¡nWn¶p.

“”fp¯Èm, B^m ASv ?””
bn¶n`qsX k¶v Sn^ptfWn]psX k`SpssN¿n bnXn¨psNm*v Pu^n tImUn¨p.

“”FÃmw sskNmsS fWhn`mNpw.
Cu ^£ Alp²nk^p¯msS hq£n¡\w. fWhn`mt]m…””

“”Cà fp¯Èm, Mm³ hq£n¡p¶p*v.
C{StW^]n«pw fp¯È³ D_§n]ntà ?..””

hwl]t¯msX Pu^n tImUn¨p.

“”CÃ. fW¡`n bpSn] H^mapsX hmWnVyw A_n]p¶p*v
bs£ Ns*¯m³ Njn]p¶nÃ. GtSm làn]psX f_bän Wn¡p¶p Ct¸mjpw.””

Pu^n Ssâ k`SpssN¿n`pÅ bphvSNw bn¶nt`¡v f_¨pbnXn¨p.

“”tfmav NnXt¶m,…””

Sn^ptfWn Sn^nªpWX¶p

“”tUko, CWn hoS]mt\m B Bßmkv.””
AkÄ hz]w tImUn¨p.

Sn^ptfWn tbm]n F¶p_¸pk^p¯n]n«v Pu^n kmSn`X¨v Km`N¯nWm^nNns` Nth^]n`n^p¶psNm*p ssN¿n`pÅ bphvSNw ko*pw Sp_¶p.

AkhmWNp_n¸v ASn Sn¿Sns]m¶pw t^Os¸Xp¯n]n^p¶nÃ.

“”Wmsa Afmkmhn. fWÊnsW bnXn¨pWnÀ¯m³ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

.

5 Comments

Add a Comment
  1. ഈ ഭാഗവും കിടു സൂപ്പർ .

  2. Superb avathranam adipoli aYittundu Nalla vrithiYodu koode ulla eYuthu …

  3. 2partum otta irrupillirunnu vaychu. Ee parts pwolichu kazhinja partil evideyo missaya aa oru feel thirichu kitti. Super

  4. അടിപൊളി, രണ്ട് പാർട്ടും ഒരുമിച്ച് ആണ് വായിച്ചത്, നല്ല ത്രില്ല് ഉണ്ട്‌ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ

  5. Avatar

    ഹായ് അടുത്തതും വന്നല്ലോ..ഈ പാർട്ടും പൊളിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018