അജൂട്ടന്റെ കളി അനുഭവങ്ങൾ 3 773

253424 Kambi Views

 

അജൂട്ടന്റെ കളി അനുഭവങ്ങൾ 3

Ajuttante kali Anubhavangal Part 3 bY അജൂട്ടൻPrevious Parts

it`m {c*vhv… Njnª emP¯nWpw Wn§Ä S¶ Aen{bm]§Ä¡pw WnÀt±l§Ä¡pw Wµn b_ªp sNm*v Ss¶ AXp¯ emPw CknsX Mm³ AkS^n¸n¡p¶p…. BUy ^*v emP§Ä km]n¡m¯kÀ ASv km]n¨ tlgw CSnt`¡v NX¡pN… Nm^\w F¶m fm{Stf Nm^y§Ä fWÊn`mkq…..

D½p½]psX ko«n N_p¯ Wn_¯n`pÅ ssXÂhv B\v C«n^n¡p¶Sv… Fsâ skap¯ N«n]pÅ Np®¸m sI¶v B N_p¯ ssXÂhn bSn¨Sv N*t¸mÄ fmfn AÂbw NqXn N`n N]_n Ipf^n ssN sNm*v CXn¨p… fmfn sb«¶v Ss¶ Smtj¡v C_§n k¶v C¯]psX N^\¯v fm_n fm_n AXn¨p C¯ A§sW Ss¶ AW§msS Wn¶p… fmfn Fs¶ tWm¡n… At¸mÄ Mm³ B N®n N* NmjvI Fs¶ WnÀ¯n N¯n¡p¶ tbms` tSm¶n…. sb«¶v fmfn hz]w S`]n AXn¨p sNm*v shän]n C^p¶p… A¸w Njnªt¸mÄ fmfn N^]m³ SpX§n… “” Wn§Ä F´nWm bnÅms^ Ft¶mXv C§sW Nm\ns¨…. Wn§sa knlzhn¨sà Mm³ Wn§sa Hä¡m¡n]n«v Npan¡m³ tbms]… Xn fmWq H¶pfnsæn`pw Wo kaÀ¶p bNzS]pÅ H^p sb®tÃ… Ck³ Wnsâ AWn]³ AsÃXo…. B tdmVw tbm`pw WnW¡v CsÃ…””
Mm³ DX³ Ss¶ C¯s] tWm¡n C¯ tXm¸v sNm*v tUiw f_¨v H¶pw fn*msS S` Smjv¯n Wn¡p¶p… C¯]psX N®n Wn¶pw N®oÀ SpÅnNÄ Cäv kojp¶Sv Mm³ N*q…..
sb«¶v fmfn shän]n Wn¶pw F\oäp…. fmfn]psX fpO¯v h¦Xw fm_n tNmbw C^¨p N]_p¶Sv Mm³ {l²n¨p…. fmfn C¯]psX fpO¯v ko*pw AXn¨p F¶n«v C¯t]mXv tImUn¨p… “” At¸m CSnWv tk*n]m\v Wo FWn¡v BklyfnÃm¯ Nm^y§Â b_ªp Fs¶ Npan¡m³ b_ªp kn«Sv AtÃ…. Wo AksW knan¨p Ct§m«v k^m³ b_ªt¸mÄ Mm³ N^pSn]nà CSnWp tk*n Bs\¶v…. C¶s` bp_¯v sNm*v k¨ d¡äv FXp¡m³ k¶Sv sNm*v Wnsâs]ms¡ Cu Nů^w Mm³ N*q… CÃm]n^ps¶¦n Wos]ms¡ ko*pw Fs¶ b«n¡pfm]n^p¶nsÃ…. ‘
ASv b_ªp sNm*v fmfn Fs¶ tWm¡n… fmfn]psX fpOkpw N®pNapw Ipk¶p C^p¶p… sb«¶v Ss¶ fmfn]psX ssN Fsâ fpO¯pw bSnªp… Mm³ sM«n S^n¨p Wn¶p… sb«¶v fmfn]psX N®pNÄ Fsâ Np®]n DX¡n… ko*pw Fs¶ AXn¨psNm*v fmfn Wn`knan¡p¶ tbms` b_ªp… “” {ZÊv FXp¯p CXv ^*pw…”” M§Ä ^*ptb^pw hvboZn {ZÊv Hs¡ FXp¯p C«p….F¶n«v fmfn sb«¶v AXpN`]nt`m«v tN_n tbm]n… Mm³ C¯t] tWm¡n… C¯ S` Smjv¯n Ss¶ Wn¡p¶p…. sb«¶v fmfn imant`¡v k¶p…. sb«¶v Ss¶ Wn`¯v C^p¶p Fsâ Np®]n Wn¶pw ImXn] bm N\§sa H^p bj] Sp\n sNm*v N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

അജൂട്ടൻ

25 Comments

Add a Comment
 1. Ajootta bro.. evde bro bakki? Etra wait cheyyanam iniyum?

 2. അജൂട്ടാ കൊള്ളാം കേട്ടോ. കഥ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു.

 3. ബ്രോ ബാക്കി എവിടെ? വെയ്റ്റിംഗ് മച്ചാനെ..

 4. Dear Ajuttan Kalakki ketto,next part vegam venam……

  1. Thanks bro… Adutha part udan thanne varum….

  1. Thanks Pooja

 5. adipoly broo ..
  beyond words..
  heavy ..
  mamiye ang ishtayi ..
  pattumenki mamiyumayi oru kali koodi eyuthu .. allel avrde sneham thammilulla kurach samsaramenkilum .. pls

  1. Shen ningalde kadhayude bakki evde? Etra aayi wait cheyyunnu.. pls post

  2. Thanks bro for your support… Maamiyudeyum ithayudeyum oru group Kali und… Athu varunna bhaagangalill kaanum….😀😀😀😀

 6. Bro adutha parth pattumengil inn thanne idan nokk അജുട്ട നി സൂപ്പർ ആടാ

  1. Thanks for your support bro .. but adutha part as soon as possible post cheyaam… Kurachu busy aayi poyi….

 7. നീ അജൂട്ടനല്ല…. തങ്കപ്പനാ, തങ്കപ്പൻ…..

  😍😍😍😍

  1. Ayyo ente… Peru maattalle…
   😂😂😂😂😂😂😂😂

 8. Polichu

  1. Thanks bro

 9. നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ

  1. Thanks bro

 10. Kidillam story bro

  1. Thanks bro

 11. Superb story broh

  1. Thanks bro

 12. കൊള്ളാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്.

  1. Thanks bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan