അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി 6 [Manu ] 601

Kambi Views 731081

അയൽക്കാരി ജിഷ ചേച്ചി 6

Ayalkkari Jisha Chechi Part 6 bY ManuPREVIOUS

 

Mm³ bp_¯p tbm]n^p¶p. tI¨n Np_¨p hf]w Njnªp kmSn`p Sp_¶p. ewPn]pÅ H^p hm^n WÃ AX¡t¯msX]pw HSp¡t¯msX]pw V^n¨n^p¶p.fpXn sN«n]n«nÃm]n^p¶p.
tI¨n: tWm¡n Wn¡msS Fsâ hm^n]psX Ip^p¡v H¶p l^n]m¡n Sm
Mm³: CsSms¡ Mm³ Ss¶ sI¿Sp S^t\m.
tI¨n: WnW¡v Mm³ Nm`psNm*pw ssN sNm*pw Fs´ms¡ sI]vSp S^p¶p*v.A{Ss¡m¶pw CÃtÃm CSv.
Mm³: Mm³ sk_psS b_ªStÃ. tI¨n¡v AÃmsS tks_ BÀ¡p sI]vSp sNmXp¡mWm Mm³.
Mm³ tI¨n]psX hm^n]psX Ip^p¡v l^n]m¡n sNmXp¯p. tI¨n fpXn sN«p¶]n^p¶p.
Mm³: Nm`ns` Nyq«Nvshms¡ tbm] tÃm.
tI¨n: (In^n¨p sNm*v).A¶p Wo Npt_ W¡n skap¸n¨StÃ.
Mm³: ASv A¶v AtÃ. Asæn`pw Mm³ H¶p km]n`pXpt¼mtj¡pw FÃmw tbm¶tÃ.
tI¨n: Wfp¡v C¶p H¶p km§n¡m Xm . WnW¡v GSp Na_m CãvXw.FW¡p H^p sI^p¸pw NqXn km§\w.
Mm³: FW¡v bn¦v Asæn s_Zv
tI¨n: bn¦v km§mw. s_Zv Atà C{S]pw Nm`w C«Sv.
Mm³: Dw. tI¨n H¶p tkPw km.hf]w H^p bmXv B]n.
tI¨n: Njnª Xm. Xm Fsâ fpO¯p buZÀ ASnNfm]n«pt*m.
Mm³: CÃ. F´nWm buZÀ CXpt¶. skap¯p hpµ^n AtÃ. sbm¶pw NpX¯nWv F´nWm sbm«v.
tI¨n:( W¶m]n In^n¨p). MmtWm hpµ^nt]m.
Mm³: B.
tI¨n: k]Êv fp¸Sp Njnªp. At¸mjm hpµ^n.
Mm³: k]Êns`m¶pw H¶pw CÃ.hSym]m]n«pw tI¨n hpµ^n]m. tI¨n]psX Nm`p fm{Sw N*m fSn B¬ bntÅ^psX Np\ sbm´m³.
tI¨n: fSn fSn.Mm³ knlzhn¨p.Wn tfl]psX fpNan k¨ tbjvhv C§p FXpt¯m.
Mm³: Dw. F¶m tbmkmw.
tI¨n:B km.
At¸mtj¡pw Wm\n]½ k¶p.
Wm\n]½: Wn§ap CSpks^ tbm]nà f¡ta.
tI¨n: CÃ At½. tbmt¶ DÅq. tIm_pw N_n]pw Mm³ k¨n«p*v. fo³ k¶n«p fp_n¡mw. fWp kmXm.
M§a§sW ko«n Wn¶p C_§n.sbs«¶p Ss¶ dhv Nn«n]SpsNm*v tkPw hnän]ns`¯n.
M§Ä BUyw tI¨n]psX {Zhv FXp¡m³ H^p tgm¸n N]_n.
sh]nÂhv tPÄ: tI¨n F´m tk*Sv.
tI¨n :H^p hm^n tk\w .s
h]nÂhv tPÄ Npt_ hm^n tI¨n¡v fp¶n Wn^¯n]n«p sNmXp¯p.
tI¨n:H^p hm^n tk\w .s
h]nÂhv tPÄ Npt_ hm^n tI¨n¡v fp¶n Wn^¯n]n«p sNmXp¯p.
FÃmw WÃ kn` DÅSm]n^p¶p. tI¨n Hmt^m¶p FXp¯v l^o^¯p k¨p tWm¡n.
sh]nÂhv tPÄ:tI¨n¡v CSp W¶m]n tI^pw. bpSn] tfmZ`m.
tI¨n: fWp CsS§sW WÃSmt\m.
Mm³: AXnsbman]m.WÃ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

manu

90 Comments

Add a Comment
 1. pdf ayachu tharumo

 2. Adutha part evide

 3. adutha part eppozha

 4. brro bakki bagangall…

  1. എഴുതി കഴിഞ്ഞു. നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസമോ ഉണ്ടാകും.

   1. Evde manu sadanam

   2. ingane pattikan padila…

 5. Linsychechiye kalikk

 6. Nalla kadha pwolich bro nalla avadharanam adtha part vegan tharoo jishayude ayalvasiye kalicho adutha sthee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018