അഖിലയുടെ അമ്മ 754

Kambi Views 237649

അഖിലയുടെ അമ്മ
Akhilayude Amma രചന: ലിൻസി xxx

 

hpir¯p¡sa CXtka¡v tlgw DÅ H^p Sn^n¨pk^km\v. H^p ÌmÀ«À F¶p tk\sf¦n b_]mw. AfnS {bSo£ tk*. bSnkptbms` NT Wo«p¶nà Np_¨v tbKpNan Ip^p¡n SoÀ¡p¶p. Fsâ H^p dÔpknsâ AWpek¯nsâ NqsX bÝm¯`fp*v Cu NT¡v. ]vUmÀT KoknS¯n AOn`]pw sI_n]½]pfm\v NTmbm{S§Ä. ASnsW C³shÎv B¡n Ft¶ DÅq CSnÂ.

dmPpw tSman`n«v timÌ`n Wn¶pw {c*vhnsWm¸w AOn` C_§n. F{S tKman]m]m\v bYn¸pw H¸w ^Sn`o`Napsfms¡]m]n Ft©m]v sI]vSp k¶Sv. At¸mjmWv Cu bpNns`ms¡. kÃ]nX¯pw WX¡p¶ Nm^y§Ä b_ªv hÀÆN`mlm`]n Npt_ sbj¨ scfnWn¨nNapw

Akapfm^psX NqSnW¡nNaqw tIÀ¶p hf^kpw sbmÃm¸psNmsN D*m¡n]Sv. BUyw A©m_p scfnWn¨nNam\v SpX§n]sS¦n`pw bns¶
hf^w làfm]tSmsX Nm^y§Ä ssNkn«p, Ct¸mÄ tNmtaKpw timÌ`pw AX¨p.
“””” Cu bq_nNsa kà fp^n¡ns·`pw Sp\n]nÃmsS sN«n]n«v D^¡\w. ‘ t_mZn NnX¶v sNm¡t¡mam tdm«n`n AfÀ¯n¨kn«ns¡m*v

Af` b_ªp.
“”””Fsâ Aft` AkapfmÀ¡v N©mkXn¨v Nj¸v fq¡p¼w Hmt^m¶v b_ªv C§sW In`Sv D*m¡\w ASnWp Wo Wnsâ gq

Ikn«nsbman¨ns«´m Nm^yw?”””” hm{µ sImUn¨p
“”””FXo Fsâ sf³hhv ANm_m]n C^n¡m. A_n]mt`m FWn¡m ssXfn Wà D{P³ NanNn«n]ntà{ems´Xp¡psf¶v. AOn`]ps*¦nt`

FWn¡n¸w Ft´`pw BNq.””””
“”””Wo Wnsâ Wm«nt`¡v Atà tbmNp¶Sv AknsX Wà Np®]pÅ B^pfnsÃ?”””” t^lvfn tImUn¨p
“”””Np®s]ms¡ D*v.F¶m`pfkÄ S^\ hpOw B^mXo S^nN?”””” Af` Wn^mlt]msX b_ªp.
“”””WnW¡v bns¶ tchvdp¡n H^p tbmÌv C«m tbms^ Np®NaqsX tQmg]m{S]sÃ?”””” AWp t^lvfns] Ip½m H¶v sIm_nªp
“”””B dn¡nWn]n«m Nm\m³ kr¯n]p*mN\w. Wnsâ Cu BWs¡mSw k¨v tcmt«mgq«ntWm ASv Fcv.dn tbmÌntWm bänÃmsÃm Ahq]¡pXpt¡”””” t^lvfn Sn^n¨Xn¨p
“””” FXm t^lvfn¡v ht¸mÀ«nWp tdm]v{c*p*v Wfp¡v A§nsW B^pw CÃsÃm””””
“”””B Ip½mSà Nq«ns¡mXp¸pNm^Wm] tdm]v{c*nsW S¸ns]Xp¯Sv. Ak³ H^p Nt¡mÄZm]SpsNm*v tks_]pw Nm^y§Ä D*v””””
“”””Wo emPykSn]mXo..skXn]m] tPÄ{c*nsâ bqän kÃkWpw Hjn¨ Np®bm W¡n¡pXn¡m³ sNmSn]pÅ H^p tdm]v{c*nsW Nn«n]sÃm”””” Af`
“”””{lfn¨m Wn§Ä¡pw Nn«psfXo.””””
“”””tim tk*mt].. AÃ C¯k\ F´m b^nbmXn. dp¡nwPv kÃSpfmt]mXo””””
“”””^*p dp¡nwPv Ds*¶m Ak³ b_ªSv. N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

.

14 Comments

Add a Comment
 1. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്നോ കൊള്ളാം കലക്കി തിമിർത്തു പൊളിച്ചു ഇതിൽ കൂടുതലെന്നാ പറയാൻ നഞ്ചെന്തിനു നാനാഴി Anyway keep going love you

 2. Good combination

 3. കൊളളാം.

 4. Sambhavam adipoli ayittund.

 5. ആദ്യ പേജുകൾ അസ്സാലായിരുന്നു. എനിക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഷീ മെയിൽ ടാഗിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ നിർത്തി. ക്ഷമിക്കുക

 6. Supper💏💏💏💏💋💋💋💝💝

 7. സുഹൃത്തേ,
  കഥ വായിച്ചു കൊള്ളാം. ആവശ്യത്തിന് കമ്പിയും മസാലയും എല്ലാം ചേരേണ്ട വിധം നന്നായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻറെ ആശയം…”ഗേ” യും “ഷീമെയിൽ” സെക്സും തീരെ താൽപര്യം ഇല്ലാത്ത “ടാഗ്”ആയതിനാൽ…. അത് ഇഷ്ടം അല്ലാത്ത ആൾ എന്ന നിലക്ക്, എനിക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല.
  Anyway thanks & keep it up !

 8. Thakarthu

 9. രാക്ഷസൻ ഒരു കഥ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ബാക്കി എവിടെ

  1. Avatar

   ദാസൻ രാക്ഷസൻ ലൈല റാണി എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി. നിങ്ങൾ നൽകിയ ഈ കമന്റുകളാണ് എനിക്ക് ഇനിയും എഴുതുവാൻ പ്രചോദനം.ഇഷ്ടങ്ങളറിയിക്കും അതും ചേർക്കാം.ഈ ചെറിയ എഴുത്തുകാരിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ കാണിച്ച സന്മനസ്സിനു നൂറായിരം നന്ദി.

 10. Avatar

  തകർത്തു…. വേഗം അടുത്ത ഭാഗം എഴുതുക

 11. തുടരുക…..

 12. ഹൃദ്യം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018