എന്റെ വല്യമ്മ 3 [ ManukkuTTan ] 619

എന്റെ വല്യമ്മ 3

ENTE VALYAMMA PART 3 MANUKUTTAN | PREVIOUS PARTS

 

C{S]pw Smfhn¨SnWp H^p £fmb\t¯msX SpX§p¶p… fp³emP§Ä FÃmk^pw km]n¨n«ps*¶pN^pSp¶p .. tKm`nhwdÔfm] In` t{bms»whv Nm^\w FjpSm³ NjnªnÃ.. B]pV bqK¡v fp³bv N¼nNp«sâ FÃm km]W¡mÀ¡pw hfÀ¸n¡p¶p.. sb«sWjpSn]SvsNm*v In` A£^ sSäpNÄ Ns*¶pk^mw £fn¡pN….SpX^p¶p….

A¶pMm³ k`y½t]mXv Np_¨pNqsX AXp¯nXbjNn. hmVm^\ tKm`nsI]pt¼mÄ hm^ns]m¶pØmWwfm_n]m At¸mįs¶ tWs^bnXn¨nXp¶kÀ A¶v M§Ä fm{SfpÅt¸mÄ ASpsI]vSnÃ.AVnNsfm¶pw Nm\m³bän]nsæn`pw CX¡nX¡v fmwhafm] k]_nsâ kl§apw »uhnWnX]n`qsX fp`¨m`pw Mm³ N*p.FWn¡v ssV^yw NqXnk¶p. ^m{Sn]mNm³ Mm³Nm¯n^p¶p. k`y¨tWmXv AkÀ H¶pw b_]p¶nsöv D_¸pk^p¯n. A¶p^m{Sn k`y½k¶v N«n`nsâ f_pklt¯¡p tbmNmsS Mm³ Wn¶]nX¯pWn¶pSs¶ {ZÊv– fm_m³SpX§n. hm^n]jn¨pN«n`n`n«p bns¶ bSns] »uhnsâ sNmap¯pNÄ FXp¡m³ SpX§n. Hmt^m sNmap¯pNÄ FXp¡pt¼mapw DÅn sb^p¼_sNm«pN]ms\¦n`pw ASpbp_¯vNm\n¡msS CSv H^p hmVm^\hwekfms\¶^oSn]n Mm³ Akt^mXv Hmt^m¶pw b_ªpWn¶p. k`y½ »uhv Ajn¨pfmämWm]n ssNsbm¡n]t¸mÄ sI_n] N_p¯t^mf§apÅ Ak^psX N£w Mm³ AXp¯pWn¶v N*p. skap¯{dm]n k^nªpfp_p¡nsk¨n^n¡p¶ bmÂNpX§Â FWn¡pfp³bn Sp_¡s¸«p. N¸n HSp§msS koÀ¸pfp«nWn¡p¶ tPmS¼nsâ Wn_fpÅ SpXp¯ bmÂNpX§Ä, ASnWvH^`¦m^sft¶m\w bänt¨À¶p NnX¡p¶ Sm`nfm`. bmkmX sbm¡n`nWptfs`]m\v DXp¯n^p¶Sv. bmkX¡pw {dm]v¡pw CX]n Ak^psX sI_pSm]n ImXn] fmwhafm] fX¡pNtamXpNqXn] k]À. AkÀ hm^n¡pÅn sbmSnªp hq£n¨n^p¶ NuSpN§Ä CWnFs´ms¡]ms\¶_n]m³ Fsâ fWhpsk¼n. Fsâ]Xp¡Â k`y½ NwtcmÀ«dvÄ B]n k^nN]ms\¶v FWn¡v CSn Wn¶pw fWhn`m]n. CWn Hmt^mUnkhkpw sI_n] sI_n] b^nbmXnNapfm]n fpt¶m«p tbmNm³ Mm³ So^pfmWn¨p. hm^ns]Xp¯v l^o^¯nsâ fp³klwf_¨psNm*v AkÀ {dm]psX ip¡v FXp¯p bns¶ bSns] tSman`vWn¶pw hv{Xm¸pw Du^ns]Xp¯p. ko*pw sbm³NpX§apsX sshZv kyq S¶psNm*kÀ NnX¶p. A¶v N_p¯ Wn_fpÅ bmkmX]\n«n^p¶Sv Aks^´psI¿psf¶_n]mWm]n Mm³ ASv Smjv¯m³ b_ªnÃ. F®s]Xp¡m³ SpX§n]t¸mÄ AkÀ b_ªp “”””fWpNp«m Wo B bmkXSmjv¯nkt¨¡v ASn Npj¼m¡*”. Mm³ B{Pin¨SpfSm]n^p¶p. tkPw Ss¶Mm³ sN«jn¨p bmkmX Smtj¡pk`n¨p. AkÀ WXpkpsbm¡n¯¶p. t_mhv Wn_fpÅ bmân]m\v A¶k^n«n^p¶Sv Mm³ bmkmX A^s¡«nWpSmsj bmân]psX N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Manukuttan

13 Comments

Add a Comment
 1. കഥ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു .അതുപോലെ അവതരണവും . ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കഥകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു……………………….

 2. കഥ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു .അതുപോലെ അവതരണവും . ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കഥകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

 3. കൊള്ളാം കലക്ക്

 4. കലക്കൻ അവതരണം. അതിമനോഹരമായ പര്യവസാനം.

 5. Wonderful fantastic good tray to right part 4

 6. കിടിലൻ ബ്രോ… പൊളിച്ചു

 7. കഥ നന്നായിരുന്നു. വേഗം അവസാനിച്ചതിൽ മാത്രമാണ് വിഷമം.

 8. കൊള്ളാം, നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു

 9. സൂപ്പർ … അടിപൊളി ..തുടരൂ ..

 10. Super story

 11. Superb…Manukukuttaaa..I really enjoyed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan