അഞ്ജലി 2 515

89744 Kambi Views

 

അഞ്ജലി 2

Anjali Part 2 bY Aadithyam | Previous Parts

CSv H^p Nw¹oäv scängv NT B\v . ASv fWÊn`m¡n scängv Cãw DÅkÀ fm{Sw km]n¡pN . Cãw BNm¯kÀ £fn¡pN……..

bntä¶v ^mkns` N®v Sp_¶t¸mÄ Nm\p¶Sv Nfnjv¶p NnX¶p D_§p¶ AMvK`n s] B\v . AkapsX k`n] Np*n N*t¸mÄ fq{S N¼n]n Wn¶n^p¶ A]mapsX Np«³ ko*pw NnX¶p kn_¡m³ SpX§n . A]mÄ HmÀ¯p , CkapsX hnWnf Nm\pt¼mÄ Ss¶ HmÀ¯n«p*v B Np*n]n H¶v D½ km¡m³ bän]n^ps¶¦n F¶p , Ct¸mÄ Ssâ fp¶n Np*n]pw Nm\n¨p NnX¡p¶p .

AkapsX Np*n N*t¸mta A]mapsX scängv fWÊv D\À¶p . A]mÄ AkapsX Np*n]psX AXpt¯¡v C_§n NnX¶p , AknsX f\¯p tWm¡n . B f\w A]mÄ BhzUn¨p . AkapsX Np*n bSps¡ A]mÄ AN¯n . F¶n«v B k`n] Np*n¡v ANt¯¡v fq¡v tNän f\¯p . At¸mta¡pw AkÄ Fjpt¶äp .

Ssâ Np*n f\¡p¶ A]mtamXv AkÄ tImUn¨p , “”F´m hms_ ^mkns` Ss¶ f\w bnXn¡ps¶ , C¶s` fSn]m]ntà …”” A]mÄ b_ªp “”AMvK`n … A§sW H¶pw fSn]mknà , Wns¶ sNm*v Npt_ Nm^y§Ä sI¿m³ D*v– tfmsa FWn¡v …. A]mÄ Fjpt¶äv AkapsX AXpt¯¡v sI¶p , Aksa sN«n bnXn¨p . AkapsX fpO¯pw Njp¯n`pw Hs¡ D½ k¨ A]mÄ AkapsX Ip*n D½ km¡m³ k¶t¸mÄ AkÄ b_ªp ,

AMvK`n : “” bÃp tS¨n«v k¶n«v tbms^ , “”

A]mÄ : “”FWn¡v tk*Sv C§sW B\v . Wnsâ FÃmw FWn¡v C§sW tk\w , Wnsâ FÃm f\§apw . “”

AMvK`n : C§Ws¯ {bm´v Mm³ BUyw B]n«p Nm\pkm …

A]mÄ : CWn]pw H^pbmXp Nm\m³ D*v tfmsa ….. Wo CknX¶p tbmNpt¼mta¡pw H^n¡`pw f_¡m³ bäm¯ b`Spw W½Ä sI¿pw …. Wo tWm¡nt¡m ….

AMvK`n : Hmtim …. At¸mÄ CWn]pw H^pbmXp scängv b^nbmXnNÄ Dt*m N¿n …..

A]mÄ : i i i…. CsSm¶pw H¶pw AÃ tfmsa , Wns¶ Mm³ Nm\n¨p S^mw , Fs´ms¡ B\v F¶v .

AMvK`n : hmÀ Bav sNmÅmt`m … MmWpw Bt`mIn¨p ,C{S]pw Nymgv S¶p Fs¶ knan¨t¸mÄ Npt_ Nãs¸tX*n k^pw F¶v …..

A]mÄ : Ip½mSmt\m Wo tImUn¨ Nymgv S¶Sv N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

3 Comments

Add a Comment
  1. സൂപ്പർ നന്നായിയിരിക്കുന്നു
    അടുത്തപാർട്ടു പോരട്ടെ

  2. Part 3 4 5 oke
    …..please

  3. Nice,continue bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan