അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണം 9 [Sanjuguru] 1333

448127 Kambi Views

 

അത്തം പത്തിന് പൊന്നോണം 9

Atham pathinu ponnonam Part 9  bY Sanju Guru | Previous Parts

sskNo«v f]¡fp\À¶t¸mÄ kÃmsS sskNn tbm]n^p¶p. tW^w hÔy]m]n, AhvSf] hq^y³ BNml¯p Ipk¸v knS_n. Mm³ Smtj¡n_§n sI¶p. AXp¡a]n sI¶t¸mÄ fm`Sn fm{Stf D*m]n^p¶pÅp. Fs¶ N*Spw AkÄ Im] IqXm¡n sNmXp¶p S¶p.

Mm³ : F´ns] FÃmk^pw? Bs^]pw Nm\p¶nÃtÃm??

fm`Sn : tUkNn]pw WanWn]pw CknsX]p*v. A½]pw AWnS]pw NqXn Bs^t]m Nm\m³ tbm]n«p*v. tI¨n]pw {lot`O]pw G«sâ NqsX CknsXms¡ WX¶n^p¶p…

Mm³ : bntÅs^ms¡t]m?

fm`Sn : AknsXsXknsXt]m D*v… Ak^psX Nm^yw Cs¸m BÀ¡mWnÝ]w…

fm`Sn : Cs¶jptW¡m³ tW^w kjpNn]tÃm? F´pbän?

Mm³ : H¶pfnÃ… C¶v kÃm¯ £o\w…

fm`Sn : Wos]´m C¶v Npan¡m³ C_§mtW??

Mm³ : AtSm… AknsX Wn¶p Wn§sas]ms¡ N*v Fsâ N®v fªan¨p… NqXpS tW^w Mm³ AknsX Wn¶m In`t¸m Fsâ Nt{*mÄ tbm]n Mm³ Fs´¦n`pw sI]vsS¶p k^pw…

fm`Sn : Òvfv… A{S]v¡v ewPn]m]n^pt¶m??

Mm³ : Aà bns¶… H^p Npa¯n A©m_p fÕyNWyNfms^ bnXn¨n«m F§sW]p*mNpw A§sW]m]n^p¶p C¶v… Wo´n SpXn¡pN]Ãm]n^pt¶m…

fm`Sn : Òvfv… W½ps¡m^pfn¨p Npan¡t*… Npa¯nÂ

Mm³ : ASnsW´m Npan¡mt`m…. Mm³ GÀ¸mXm¡mw… Cs¸m FWns¡´m S^p¶Sv?

fm`Sn : At¿ H¶v tbmt]… CknsX bntÅs^ms¡]p*v… Bs^¦n`pw Nm\pw… bns¶]mNs«…

fm`Sn Fs¶ tWm¡ns]m¶p In^n¨n«v tbm]n. Mm³ Im] NpXns¨jpt¶äp. F¶n«v– Mm³ Fsâ fp_n]nt`¡v Ss¶ k¶p. Mm³ tUkNn sI_n]t½sX fp_n tWm¡n sI_n]½ DÅn Ss¶]p*v, bns¶ WanWn sI_n]t½sX fp_n kmSn¡ tWm¡n Ak^pw AN¯p*v. Mm³ WanWn sI_n]t½sX fp_n]psX kmSn`n fp«n.

WanWn : B^m ASv..?
sI_n]½ AN¯p Wn¶p knan¨p tImUn¨p…

Mm³ ko*pw fp«n…

WanWn : b_]q… B^m AknsX??

Mm³ : CSv MmWm AKn…

WanWn : F´m? F´v tk\w?
ko*pw AN¯pWn¶p tImUyw. kmSn Sp_¶nÃ..

Mm³ : ASv Mm³ Sp_¶n«v– b_]mw… kmSn Sp_¡q…

WanWn : AKn Cs¸m tbm… W½p¡v Smsj k¶v hwhm^n¡mw…
Ft´m B km¡pNÄ Fs¶ Hjnkm¡p¶ tbms` tSm¶n FWn¡v..

Mm³ : sI_n]½ H¶v Sp_¡q… FWns¡m¶v hwhm^n¡\w…

Fsâ fp¶n ^*p N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

87 Comments

Add a Comment
  1. ഗുരോ …. വല്ലതും നടക്കുമോ ????

  2. Guru Please kadha thudaranam illel eppol varrum ennu enkilumn parayuu please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan