കുപ്പി 2 (ലോലൻ)(അവസാന ഭാഗം ) 519

105182 Kambi Views

 

കുപ്പി 2
Kuppi Part 2 [climax] bY NuNu

അറിയിപ്പ്….

 

ജോലി തിരക്കുള്ളവർ വായിക്കരുത്….

വായിക്കുന്നവർ നിറുത്തി നിറുത്തി വായിക്കുക….

നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ വായിക്കരുത്…ഇനി അഥവാ വായിച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്യരുത്…

 

തുടർന്ന് വായിക്കുക…

k*n Np_¨p F¯n]t¸m…

sbs«¶v Fsâ sfmssd _nRv sI¿p¶Sv N*p Mm³ B GtSm t`mN¯v Wn¶pw D\À¶v…k*n sshZn HSp¡n…
ftWmKv B\tÃm…
sit`m…F´mXm …
hnKm WnW¡v Hm«w k`Spw Dt*m C¶v…
CÃ…H^p hnWnf]v¡v tbmNm³ ¹m³ D*m]n^p¶p noon skow…

Xm Wo H^p si¸v sI¿v..
AfrS timhv¸nä`nt`¡v H^p Hm«fp*v…FWn¡v tbmNm³ bänÃ…AknsX B¡nsNmXp¯m fSn…

ASnsW´Xm…Mm³ h½Sn¨p…
F´m]m`pw Np¸n F¶n Wn¶pw kn«ptbmNp¶nÃ…k*n ko«nt`¡v Sn^n¨p….
ko«n F¯n]Spw Wo«n H^p tim\Xn¨p…
sb§Ä C_§nk¶t¸m….

I“ tbm]n B Np¸n skÅw FXpt¯m*v km….

CsS´v..bSnknÃm¯ lo`§Ä Hs¡….

b_ªSv tN¡Xn tbms¯…
Hmiv….. F¶pb_ªp AkÄ Np¸n skÅw Wn_¨v k¨Spw ….H^p sWÃn¡]pw NqsX Fsâ N]n S¶p…k*n HmXn¡pt¼m Sn¶mw….Np¸n k*n]n k¨p..sWÃn¡ H^p NXn NXn¨p…
ipw ipw l^n…Mm³ tbm\p… D½tWmXv b_tª¡v«..

….b_ªp S¶ knk^w k¨p Aks^]pw FXp¯v Blpb{Sn]n B¡n kmXN]pw tbm¡än`n«p…bSns] k*ns]Xp¯p…C_§n…
sSm«Xp¯v H^p sI_n] Wm`p ko`nsâ k*n]n H^p tI«³ Wà IqXv bjw sbm^n¨p tNm^n CXp¶p…AknsX Im]]pw D*v…^*pfq¶p tbÀ AknsX Im]]pw NpXn¨p Wn¸p*v…
A_n]msS Fsâ Nm t{d¡n bSns] Ikn«n…F¶n«v k*n H^p sshZn HSp¡n…

t_mZv t{NmÊv sI]vSv …..

tI«m…H^p Im]….

….tI«m WÃ IqXps*¶p tSm¶p¶p bjw sbm^n¡v…

Hs^®w Cs§Xps¯ tI«m…
H^p tb¸_n sbmSnªp S¶ bjw sbm^n¨Spw NXn¨p Wn¡pt¼mÄ…

H^p sb\vNp«n Fsâ Nm_nsâ AXp¯v k¶p Wn¡p¶p…
k*n]psX ANt¯¡pw tWm¡p¶p*v…

H^p bSnsW«v bs¯m³bSv k]hp tSm¶pw…
skap¯Wn_w…kXnskm¯ l^o^w..H^p Wo` Ko³hpw skap¯ Ip^nUmÀ tXm¸pw…k`Sp N]n H^p km¨pw AtS N]n H^p sfmssd tcm\pw bnXn¨v Nm_nsâ AXp¯p Ss¶ Wn¡p¶p…

Mm³ ASnWnX]n Im]]pw NpXn¨p SoÀ¯p ssbh]pw sNmXp¯p t_mZv t{NmÊv sI]vSv k*n]psX AXps¯¯n….

tI«m …Cu XmN-vhn tI«³sâ]mt\m…

Aiv…F´m…

Mm³ Np_¨p tW^fm]n CknsX Wn¡p¶p…

H^p Hm«w tbmNm³ bäptfm…
bm`¡mXv ks^ tbmN\w…
timhvbnä`n N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

18 Comments

Add a Comment
 1. Nannayi bro

 2. Eniku vayikkan pattunnilla

 3. കിടു സ്റ്റോറി… പെട്ടന്ന് തീർന്നതിലുള്ള വിഷമം മാത്രം

 4. കൊള്ളാം. അടുത്ത കഥയുമായി വരണം എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും തരാം

  1. അടുത്ത കഥ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.. Tnx for support

 5. കൊള്ളാം. കുറച്ച് കൂടി പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോവുക ആണ്. പെട്ടന്ന് തീർന്നു പോയത് പോലെ.

  അടുത്ത നല്ല കഥയുമായി വേഗം വരു.

 6. മന്ദന്‍ രാജാ

  വെരി ഗുഡ് …

 7. പൊളിച്ചു ബ്രോ.അടുത്ത കഥയുമായി വീണ്ടും വരിക

 8. Superb ..adipoli avatharavum ,oru variety themum ayirunnu ..enium puthiya kadhakalumayee varuka susagatham.

 9. Eny eppozaa ithunte baaki iam waiting

 10. കിടുക്കി കളഞ്ഞല്ലോ ബ്രോ . നൈസ് ഫീലിംഗ് നല്ല അവതരണം . ഇനിയും ഇതു പോലുള്ള നല്ല കഥകളും ആയി വരണം . കാത്തിരിക്കുന്നു

  1. നന്ദി… പുതിയ കഥയുമായി ഉടൻ വരും

 11. Pwli bro eshtayi real love story

 12. pwolichu bro short and sweet story

 13. Excellent work …..

 14. kidilan kadha

 15. നല്ല theme ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രേധീക്ഷിച്ചു, പെട്ടന്ന് തീർത്തത്തിൽ ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്..

  1. നന്ദി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan