ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 7 [ANOOP SS] 754

Kambi Views 121362

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 7 

BALYATHILE ORMAKAL PART 7 BY ANOOP SS | Previous Part

fUy`i^n]n fWp Aksâ A¸¨n]psX (Aѳs_ htimU^n) Nm^y§Ä b_]pkm³ SpX§n.
fWp:FXm AWp WnW¡_n]mtfm, Fsâ AÑsâ Gäkpw Ca] sb§am\v ^f]psX A½. FWn¡pw NqXn Nnt«* khvSpkNNÄ Aѳ Ak^psX N`ym\w WX¡mWm]n hz´w sb§Ä¡v FjpSnsNmXp¯p. bs£ Ct¸mÄ k`n] BÄ¡m^m\v. A¸¨n]psX eÀ¯mkv Cu ^f]psX Aѳ H^p tim«`ns` tKm`n¡m^Wm]n^p¶p Cu AXp¯Nm`w ks^. ASn Wn¶p F{S k^pfmWw Nm\psf¶p Wfp¡p A_n]mftÃm. AÃmsS tks_ k`n] k^pfmWsfm¶pw AkÀ¡nÃ, Np_¨p bp^]nXfÃmsS. F¶m WnW¡_n]mtfm AkÀ ^fs] sN«n¨pkn«t¸mÄ A³bSpbksâ hzÀ®fn«m\]¨Sv. C^pbSpsNmÃw fpt¶ b¯pbk³ tbm`pw SnN¨nÃm¯ A¸¨n Cu b\sfÃmw FknXp¶p*m¡n, AsS§sWs]¶p FWn¡p WÃSptbms`]_n]mw, FWn¡p fm{Sfà W½psX dÔp¡Ä¡pw AknsX]pÅ A]`vb¡¡mÀ¡psfms¡ Nps_ A_n]mw.
Wo Ak^psX ko«n tbm]n«nÃtÃm,AsSm^p Nm«pfp¡m\v ,H^p Np¶nsâ Smsj]m\nk^psX koXv. b*v AkntX¡p k*n tbm`pw tbmNnÃm]n^p¶p.Ct¸mÄ bp^]nX¯nsâ A^nNn`qsX H^p SXfp*v. ASn`qsX Nms_ms¡ ko«n tbmNpw. Fsâ Np«n¡m`¯p Ck^psX koXnWp bn¶ns` Np¶pN]_n A¸p_¯p sshZn tbm]m`m\v Wà t_mZv DÅSv. B Np¶pfpjpk³ H^p SXn¡¨kX¡m^³ fpS`man]psX kN]m\v. Np_¨p emPw _º_pfm\v dm¡n emP¯p k`n] f^§sams¡]m\pÅSv. AknsX]p*m]n^p¶ BÄ¡m^psX khvSp¡Ä FÃmw A]mÄ Wà kn`sNmXp¯p km§n]Sm\v. A¸¨n A]mÄ¡p kas^ tk*s¸«]mam]SnWm A]mÄ Ak^psX km§n]nsöp fm{Sfà ASnsâ Nm^y§sams¡ GÂbn¨n^p¶Sv Aks^ B]n^p¶p. A]msa bän¨p*m¡n] b\¯n`m]n^p¶p Aksa sN«n¨pkn«Sv. Ak³ C{S]pw b_ªt¸mÄ AksW sImXn¸n¡mWm]n MmsWm^p W¼_n«p. ASp AkÀ khvSp tWm¡n WX¯p¶SnWpÅ Nq`n sNmXp¯SmkntÃ?
ASptN« fWp AkÚt]msX Nq`n Nn«n]Sv Ss¶ Ak^psX NqSn sNmXp¯SnWms\¶p fm{Sw.
fWq Wo Nm\m¯ Nm^y§Ä Bs^ Np_n¨pw b_]^pSv.
FXm Mm³ N*«pÅSv tbms` B^pw N*n«p*mknà Ak^psX NÅskXn, WnW¡_n]mtfm. tk* MmsWm¶pw b_]p¶nÃ. AtSmsX AkWn Wn¶pw B hwek§Ä A_n]m³ Fsâ fWÊv sk¼Â sNm*p. ASnWm]n MmWktWmXv tUgys¸Xpt¼ms` Wo F´pNs*¶ b_]p¶Sv A]mÄ Wnsâ A¸¨ns] bqlp¶tSm, F¶n«p Wo]Sv tWm¡n Wnt¶m? NÅnsâ bp_¯v Ak³ FÃmw sk«n¯p_¶p b_]m³ SpX§n. AWq MmWpw ^f]psX AWn]³ ^mtKgpw Ht^ {bm]fm\v. AkÄ¡p W½sa¡mÄ fq¶p k]Êp NqXpS B\v. h-vNqÄ AkVn¡m`¯p Mm³ At§m«pw Ak^nt§m«pw k¶p Wn¡m_p*v. A§sW AknsX Wn¡p¶ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ANOOP S S

15 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം , നന്നായിട്ടുണ്ട്.

  1. നന്ദി സ്മിത

  1. നന്ദി

  1. നന്ദി

 2. ningal vere level aanu,, sharikum feel kitty

  1. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മൃദുല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്ക് .

 3. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ ആവുന്നുണ്ട്.

  1. നന്ദി റഷീദ്

 4. Adipoli aY varunnudu … Nalla mood vaYikkan

  Waiting next part

  1. നന്ദി ബെൻസി

 5. നല്ല കഥാഭാഗം. കൊഴുത്തുവരുന്നുണ്ട്‌..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5