നീലുവിന്റെ ദോശ 4 1591

Kambi Views 244813

നീലുവിന്റെ ദോശ – 4

NEELUVINTE DOSA 4 BY KAMANPREVIOUS PART

(CSv bj]NT]psX bpWx^mkngv–¡m^fm\v.)

”F§nsW]p*m]n^p¶p. AOn`sâ bq_p Soä…” tSmfm¨³ tImUn¨p.

‘Zm… Wnsâ Nn^mSsâ tImUyw tNt«m…’

‘Bân Ss¶ ASnWp f_pbXn b_]v..”

”WnW¡v A_n]\ftÃ… F¶m tNt«m.. Ct¸mÄ AOn`³ Fsâ hmfmWw Sn¶p hpOn¸n¨Sv tbms` CWn Cu t`mN¯m^pw Fsâ bq_p Sn¶pN]nÃ. Fsâ KoknS¯n C{S]pw ^Sn fqÀ¨ Mm³ AWpekn¨n«nÃ. tim.. Ft´m^w skÅfm Mm³ Hjp¡n NaªSv.”

”H¶pw tks_ B]n tbm]n«nÃ…FÃmw tI¨osX AOn`sâ Umiw SoÀ¯n«p*v.”

”tbmXm ssft^.. Fsâ sI_p¡Wv Mm³ CWn]pw Ip^¯n sNmXp¡pw… Wo]m^mXm ASv tImUn¡m³..” Wo`p S`]p]À¯n tImUn¨p.

”Zm..AOn`m..AksW tWm¡nt¡Xm…’ Wo`p AOn`sW S«n knan¨n«v In^n¡m³ SpX§n.

AOn`³ Fjpt¶äp tSmfm¨sW tWm¡n. A]mÄ C^p¶n^p¶ Nth^¡p Smsj fpjpk³ lp¢SpÅnNÄ. Wo`pknsâ]pw AOn`sâ]pw fUWtNan N*p sNm*v NÅbq_ntfm³ km\fXn¡pN]m]n^p¶p. tSmfm¨³ Aks^ tWm¡n H^p skX` In^n In^n¨p.

CSptbms` H^p km\w NqXn kn«nt« Cu tSmfm¨³ tbmNq… Wo`pWv CWn Np® Sn¶t*.. tWm¡n Wn¡msS gZn Du^n Wnsâ N^nw Np®s]Xp¯v Wnsâ BâosX A®m¡nt`m«v SÅntNsäXm.. Smt]mao…

tSmfm¨³ b_ªSptbms` sI¿Xm tfmsW..F¶À°¯n Wo`p AOn`sW tWm¡n. B fpO¯v H^p PqZfm] fµimhfp*m]n^p¶p. AOn`³ Fjpt¶äp Wo`pknsâ tSman bnXn¨p Fjpt¶Â¸n¨p sdZnWp WXp¡v fp«v Np¯n WnÀ¯n¨p. F¶n«v Wo`pkntWmXv Sâ gZn Du^ns¡mÅm³ b_ªp. Wo`p ^*v ssNNÄ sNm*pw AOn`sâ A*n]pw D*Napw gZn¡p fpNan`qsX SjpNnsNm*n^p¶p. AOn`sâ gZn fpjpk³ Np®bl B]n^p¶p. Aksâ Np® Smt`m`n¡p¶SnWnX]n CSp sNmÅmftÃmXm F¶À°¯n AksW H¶p tWm¡n Wo`p. F¶n«v Aksâ gZn]n bnXn¨p Smtj¡v Hä k`n. 150Zn{Pn]n N¼n]m]n Wn¡p¶ N_pN_p¯ 12C©v Woakpw ^*^ C©v k®kpfpÅ Nqä³ Np® Wo`pknsâ SmXn]n làn]m]n S«n Wo]m^mXo bq_o F¶^oSn]n ^mKsk¼m`s] tbms` Wn¶p BXn Wo`p CsSm«pw {bSo£n¨nÃ. AkÄ sM«n sS_n¨p bp_tNm«p f`À¶Xn¨p ko\p. C{S]pw k`p¸kpw fpjp¸pfpÅ H^p Np® AOn`sâ Nm`nsâ CX]n Wn¶p CsSm^n¡`pw {bSo£n¨nÃ. Wo`p bp_tNm«p f`À¶Xn¨p ko\t¸mÄ AkapsX k`n] fp`NÄ ^*psshZnt`¡pw Im©mXn sNm*n^p¶p. AOn`Wpw tSmfm¨Wpw B kojvI N*mhzUn¨p Wn¶p. AOn`³ tSmfm¨sW tWm¡n.

tSmfm¨³ b_ªp. N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

കാമന്‍കുട്ടന്‍

11 Comments

Add a Comment
 1. Entha bro plzzz oru part koode onu ezhuthu athil lechu venam ta

 2. Oru part koodi ezhuthamayirunnu

 3. Bro, ലെച്ചുനെ ഒഴിവാക്കിയത് വല്ലാത്ത ചതി ആയി പോയി.

 4. lechunta kundi kettunnathum deepthiye kalikunnathokke cheyanam bro

 5. ലച്ചുവിൽ ഒതുങ്ങാതെ ഇതര സിനിമ സീരിയൽ പ്രമുഖകൾക്കുംചിത്രങ്ങൾ സഹിതം അവസരം കൊടുക്കണം ദോശ മാത്രമാക്കാതെ ഇഡലി പുട്ടു പഴം പൊരി ഉപ്പുമാവ് ഇടിയപ്പം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക

 6. ചതിയായിപ്പോയി😞

 7. Neelu tanne lachune akhilanu koduthl pwolichenem

 8. ലച്ചുവിന്റെ കളി ഇല്ലാതെ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇല്ല

 9. Baaki ullavarude kalii venam

 10. nirthalle broi….nalla kidu story aaanu… please contioue,,,

  lechuvinte kali ellam varatte

  please continue

 11. Lechunte kali pettannu veratt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5