എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 7 [ANU] 1206

Kambi Views 192678

എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 7

ENTE KUDUMBA VISHESHANGAL PART 7 BY ANU | PREVIOUS PART

sI_n]½]psX IpwdWw ^mkns` Fsâ Np«sW D\À¯n Mm³ sI_n]½s] Ipf^nt`¡p tIÀ¯v sN«nbnXn¨p. ^mkns` b\ns]Xp¯Snâ kn]À¸p SpÅnNÄ sI_n]½]psX Njp¯n`pw tSman`psfms¡ D*m]n^p¶p. Mm³ AsSms¡ Wmkp sNm*v W¡n SpX¨p. sI_n]½]ns` f\w F¶ns` knNm^w Nq«n. Fsâ ssNNÄ sI_n]½]psX fpSpNn`qsX SjpNn C_§n I´nNsa sM^n¡m³ SpX§n. sI_n]½ Fsâ fpXn]n bnXn¨p Fsâ Ip*pNÄ Wp\ªp sNm*n^p¶p. M§apsX Wm¡pNÄ b^hvb^w NXn¨pw I¸n]pw BhzUn¨p. Fsâ Np® Np«³ sI_n]½]pX k]_n Np¯n sNm*n^n¡p¶p. Np_¨p tW^w Ipwdn¨p Njnªp sI_n]½ Fsâ Ip*pNsa hzS{´fm¡n. fSn]X W½p¡v bns¶ sI¿mw.. tk* sI_n]t½ FWn¡v Ct¸mÄ tk\w F¶v b_ªv Mm³ sI_n]½s] ko*pw Ipwdn¡m³ tWm¡n sI_n]½ Fs¶ SÅn fmän. F¶n«v bp_t¯¡p tbm]n Np_¨p tW^w Wn¶n«v Mm³ dmSv–_qfn tbm]n km\w kn«p.

tNmtaKn Wn¶pw tW^s¯ tbm¶p. ko«nt`¡pÅ dhn Sn^¡p*v. Mm³ Nãs¸«v dhnWp WXp¡v F¯n bs£ FWn¡v Km¡n sk¡m³ DÅ Akh^w H¶pw Nn«n]nÃ. A§sW Np_¨p Uq^w sI¶t¸mÄ FWn¡v Np_¨p fp¶n Bân Wn¡p¶p Mm³ Bân]n]psX AXp¯v Wn¡m³ H¶v fp¶nt`m«v Wo§n bän]nà A{S Sn^¡v. At¸mÄ B\v Mm³ {l²n¨Sv Bân]psX bn¶n H^p {bm]w DÅ BÄ B\v . Bân]psX tUi¯v tIÀ¶m\v bpÅn Wn`vNp¶Sv. Bân CX¡v A]msa tUgy¯n tWm¡p¶p*v. Mm³ Duin¨p bpÅn Bân]ns] Km¡n sk¡pN B]n^n¡pw. ASm\v Bân tUgyw Nm\n¡p¶Sv. CSv N*n«v Bâns] him]n¡m³ FWn¡v tSm¶n bns¶ Mm³ HmÀ¯p tk* Fs´¦n`pw b_ªm In`t¸mÄ kj¡p B]mt`m Mm³ Nãs¸«v B bpÅn]psX AXp¯v F¯m³ tWm¡n bs£ hmVn¨nà F¦n`pw C^pks^]pw Nm\m³ hmUn¡pw knVw Mm³ Wn¶p. Fs¶ Bân sbs«¶v Nm\mSn^n¡m³ {l²n¨p. Mm³ AkÀ¡nX]n F´m\v hwekn¡p¶Sv F¶v tWm¡n.

Bân A]man Wn¶pw fm_n Wn`vNm³ tWm¡p¶p*v bs£ Sn^¡v ASnWp h½Sn¡p¶nÃ. Sn^¡n B^pw Aks^ {lVnNp¶nà F¶Sv bpÅn¡v ssV^yw B]n. A]mÄ Bân]psX sbm¡w Ss¶ B]n^p¶p ASpsNm*v A]mÄNv l^n¡pw Bân]psX Np*n]n A]mapsX Np® fp«n¨p Wn¡p¶p. Bân As¶m^p Ip^nUmÀ B]n^p¶p tkgw Hmcohn tKm`n Hs¡ NjnªSnsâ H^p £o\w Hs¡ Bân]psX fpO¯v D*v Fs¶Wn¡p tSm¶n. k`Sp ssN Bân dhnsâ fpNan`pÅ N¼n]n bnXn¨p B\v Wn¡p¶Sv CXSp tSman H^p im³Zv dmPv Sq¡n C^n¡p¶p. A]mÄ k`Sp ssN fpNan Ss¶ bnXn¨n^p¶p. A]mapsX A^emPw Bân]psX Np*n]n A]mÄ SÅp¶p*v. N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Anu

5 Comments

Add a Comment
  1. ഭംഗിയുള്ള കഥ. ഇഷ്ടമായി

  2. കളികൾ കുറച്ച് വിവരിച്ച് എഴുതണം, സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. പേജും കൂട്ടണം

  3. Kollam ..speed alpam kooduthal aYo ennaru thonnal illathillaa ..

    Waiting next part

  4. Anu super. Page kooti ezhuthanam.. Pine kurach slow aakiyal nanavum.. next part vegam ഉണ്ടാവും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5