ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 7 [Skippo] 713

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 7

Bbaryayil Thudakkam Part 7 bY Skippo | Previous Part

FWn¡nsSÃmw tN«v AXp¯ AwP¯nWpÅ S¿ms_Xp¸v k¶p . Mm³ sI^nªp NnX¶p sNm*v Ss¶ KnKn]psX H^p fp` km]n`m¡n I¸n. At¸mÄ t^O F³s_ Np*n]n NjpNn S¶p. Mm³ F¶n«v KnKn]Xv dm¡n b_]m³ b_ªp.

Mm³: KnKn Wo dm¡n b_]q FWn¡v hin¡p¶nÃ.

KnKn: Mm³ b_]mw F¶m`v tI«³ Fsâ bq«n Np® N]än AXn¨v S^\w. At¸m Mm³ b_]mw.

Mm³ t^Os] tWm¡n AWpkS¯nWv tk*n. t^O At¸m Fsâ Ip*v km]]n B¡n Du¼n k`n¨p. F¶n«v Fsâ Np® N¿ns`Xp¯v b_ªp.

t^O: tI«³ N]än AXn¨v sNmXp¡v AkÄ¡v. tI«sâ hpOw FWn¡v Nm\\w.

Mm³ F¶n«v KnKnsX fpNan N]_n NnX¶v,Fsâ Np® Mm³ AkÄsX bqän k¨p. ASnNw {b]mhw CÃmsS ASv DÅn¡v N]_n. CSn`v fp¼v AkÄsX bq_p Nps_ Np® N*v Nm\pw F¶v FWn¡v fWhn`m]n. Mm³ bSns] AXn¨v sNmXp¯v sNm*n^p¶p. t^O AkÄsX fp` Fsâ km]]n S¶p.Mm³ Wn¸nÂiv– Du¼n NpXn¨p F¶n«v KnKnt]mXv Mm³ A¶v iman WX¶Sv dm¡n b_]m³ b_ªp.

KnKn: MmWpw t^O tI¨n]pw K«n]pw {dm]pw fm{Sw C«p Ak^psX AXpt¯¡v tbm]n. A½ tI^n]¨sâ Np® Du¼n k`pSm¡m³ tWm¡pN]m]n^p¶p. Mm³ thmc]psX H^p sshZn A½sX AXp¯v k¶v Wn¶p. Cs¸mÄ MmWpw sI_n]¨Wpw H^pfn¨m\v Wn¡WSv. sI_n]ѳsâ H^p Nm`p Wn`¯v ftä Nm`p thmc]n A½vfsX k]_nWv A¸p_w B\v. Aѳ A½¡v bq_p Du¼n sNmXp¡p¶p*v. sI_n]½ Aѳs_ NqSn W¡n NpXn¡mWv. A½ sI_n]Isâ Np® bnXn¨v Fsâ fpO¯v tWm¡n b_ªp ,

A½: KnKn Wo Smtj C^p¶v sI_n]¨sâ Sq§n NnX¡p¶ ^*v f\nNÄ km]n C«p Du¼n sNmXp¡v.

Mm³ tNÄt¡* Smfhw NpWnªv sI^n]Isâ h©n Du¼m³ SpX§n. A½ Np®]pw Mm³ Smtj]pw Du¼n .
A½¡v Njv–¸p CaNn Njnªn^p¶p. A½ Smtj Aѳs_ S` bnXn¨v bq_n AfÀ¯n. sI_n]½ Aѳs_ Np® Smsj¡qXn ssN¿n«v bnXn¨p Np`p¡n sNmXp¯p. Mm³ sI_n]ѳsâ NqSn sbman¨p Wmkn«v Du¼n NpXn¨p. t^O tI¨n C¸p_s¯ sshZn Aѳs_ AXp¯p Wn¡pN]m]n^p¶p. sI_n]½ t^O tI¨n]psX gZn Smjv¯n Np*n Aѳs_ AXpt¯¡v Wo¡nsk¨p. Aѳ Wn`¯p fp«pNp¯n]n^p¶v A½]v¡v Du¼n Nan¡pN]m]n^p¶p. Aѳsâ fpOw AXp¯v t^O tI¨n]psX skap¯ SpX k¶t¸mÄ. Aѳ Smj¯v Wn¶v t^O tI¨n]psX sNmSw tWm¡n A½¡v sNmXp¯p. sI_n]½ t^O tI¨n]psX Nm`nWnX]n`qsX ssNNX¯n tI¨n]psX Np*n bnXn¨pk`nIv Aѳs_ fpOw AXpt¯¡v sNm*pk¶p. N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Skippo

26 Comments

Add a Comment
 1. @skippo evde machaa…

 2. Hi, Super theme. and good presentation. Pls keep writing.

  Cheers

 3. GROUP KALI KURACHU KALLA VEDI KOOTTUKA,,,

 4. Add cheyyanam

 5. കഥകൾ നന്നാവുന്നു

 6. 👍👍👍

  😍😍😍😍

 7. ഓരോ ഭാഗവും അടിപൊളി ആകുന്നു.. super ആയിട്ടുണ്ട് bro

 8. Dear skippo bro,. കഥ കിടുക്കി കേട്ടോ!?.പഴയതിലും suuper !.ഓരോ ഭാഗവും അങ്ങ് തകർക്കയാണ്.ഒന്നിന് ഒന്ന് മെച്ചം. !.ഭയങ്കര പുരോഗമനം !…. അന്യായം !…അങ്ങനെ പോട്ടെ…ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ” അടിച്ച് പൊളിക്കു ന്നെ ” !…തുടർന്ന് എഴുത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും….അനുഗ്രഹങ്ങളും !!!…

 9. കൊള്ളാം. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 10. Ee marumon chathupovile

 11. Ee marumon chathupovile ingana kalichal

 12. നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ..സൂപ്പർ….പോരട്ടെ അടുത്ത ഭാഗം

 13. Story kidukkiyittundu.. sheeja yude veettile kalikalkkay waiting

 14. Story kidukkiyittundu.. sheeja yude veettile kalikalkkay waiting

 15. ബ്രോ..

  കഥ നന്നാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആസനത്തോടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആർത്തി അൽപ്പം കൂടി പോയോ എന്നൊരു സംശയം. എല്ലാവരും കുണ്ടി പ്രേമികളോ…

 16. Gembheeram!!!! Rekha entha ingane?

 17. രേഖയെ കളിക്കാൻ കൊടുക്ക് ചെറിയച്ഛന്

   1. skippo ഇതുശരിയല്ലാ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു മടുത്തു ഇനിയും കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി കൂടെ എഴുതു….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan