ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 8 [ മീശപ്രകാശൻ ] 407

Kambi Views 166229

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 8

മീശപ്രകാശൻ

BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 8 BY MEESA PRAKASAN

PREVIOUS PARTS

 

 

bs£ fpNan CsSÃw H¸ns]Xp¯psNm*v Nymf_¡®pNÄ F´ntWm tk*n Nm¯n^n¡p¶p*m]n^p¶p…….

Fhv.sF hSylo`Wp A¶v ^m{Sn]n D_¡fp*m]n^p¶nÃ…..Ss¶ b`Sk\ Ø`w fmäm³ {lfn¨ tSmfm¨³….St¶mXv l{SpS F´nsW¶p fWÊn`m]nÃ…..bn¶oXm\v Nm^y§apsX PSn bnXnNn«n]Sv…Cu Wm«ns` {bfm\n]m] tSmfm¨Wv HmlmW bmXp¶ Fh.sF fm^m]n^p¶p CknsX C^p¶ks^Ãmw…..Sm³ ASnWp kj§m¯kWms\¶p fWÊn`m¡n b` AXkpw tWm¡n….H^p Nm^\kpw NqXmsS Ss¶ Ø`w fmäm³ bänÃtÃm….ASnWpÅ Nm^\kpw S¸n WX¶ tSmfm¨Wv H¶pw Nn«m¯Sv sNm*v b¯nfX¡n WX¡pN]m\v…bs£ b´v Ct¸mÄ Ssâ tNmÀ«n`m\v….Sn^nªpw f_nªpw NnX¶p tW^w skap¸n¨p….CWn C³cÀtfg³ N_Îmt\m….F´m]m`pw SpWnªn_§pN Ss¶…..bntä¶v bSnkn`pw tW^s¯ tÌgWn F¯n…..kÕ` Cs¶mcm\v…..Akav H^p N\¡nWnÃm¯Sp W¶m]n….AZng\ Fhv.sF kÕ`…Nm`N¯n sNmXp¯p tWXn] s{bmtfmg³hv….bq_ntfmav….H^p fim sIä]ms\¶p ks¶¶v fWÊn`m]n…St¶mXv sNm©nNpj]m`pw ko«nt`¡pÅ £\Wkpw…Ft¸mÄ k¶m`pw fpNan`s¯ ^*p d«\pNÄ Sp_¶n«v tfl¸p_¯p H^p I^nªp Wn¡`pw….F{S Sk\ km\nwPv sI]vSp….Ct¸mÄ A`vbw HSp§n] f«m\v…C³cÀtfg³ Nn«n] {bNm^fpÅ hf]¯p fq¶p tbm`ohpNm^pfm]n hSylo`³ tSmfm¨sâ ko«nt`¡p Sn^n¨p…..koXnWp fp¶n tbm`ohv Ko¸v WnÀ¯n….H^p tbm`ohpNm^³ C_§n tPäv Sp_¶p….tPäv Sp_¶Spw Ko¸v hvboZn ANt¯¡v NmÀtbmÀ¨n sI¶v Wn¶p….k*n k¶p Wn¡p¶ lÐw tN«psNm*v tSmfm¨³ k¶p NSNv Sp_¶p….

Ssâ fp¶nt`¡n_§n k^p¶ hSylo`³ N*psNm*v tSmfm¨³ In^n¨psNm*v b_ªp….””k^\w….k^\w….hSylo`³ hmt_…..hm_nsW Sos^ {bSo£n¨nÃ….Cu tSmfm¨sâ ko«nt`m«v tNt«m…..F´m]m`pw sskNn]ms\¦n`pw hm_v k¶tÃm…..km C^n¡v….tfmsa….tfmsa….sZ]v–hn NpXn¡m³ Fs´¦n`pw FXpt¯m….Aà hm_nWp Hä¡nRv tbm^mfm]n^p¶ntÃ….sk_psS Cu b^nkm^§apfm]n«v…..

“”Mm³ C]mapsX hSvNm^w hzoN^n¡m³ k¶SÃ……M§Ä¡v Cu kosXm¶p thÀ¨v sI¿\w…..hSylo`³ b_ªp….

“”F¶SnWv…..km_âpt*m…..Ip½mS§p N]_n tf]m³ k^tÃ…..

“”Ccvc…sbm`]mXn tfmsW…km_âv…..Wnât½sX ……bq……hSylo`³ bNpSn knjp§n…..WnW¡v Mm³ km_âv Sm^mXm……thÀ¨v….H^p A`_ B]n^p¶p…..NqsX k¶ tbm`ohpNmÀ tbm`pw sM«nt¸m]n….Cu thÀ¨v N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

മീശപ്രകാശൻ

17 Comments

Add a Comment
 1. അടുത്ത ഭാഗം കാണുന്നില്ല എന്ത് പറ്റി വേഗം പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യ്

 2. ഹസീനയുമായി നല്ലൊരു കളി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…

 3. ഭായ് ഈ ഭാഗവും പൊളിച്ചു. ത്രില്ലും കമ്പിയും രണ്ടും സൂപ്പർ.

 4. adipoli ayittundu….kaliyum prathikaravum orumichu pokatte

 5. Kalakki muthee….ithe pole thanne munnot pokateee

 6. മന്ദന്‍ രാജാ

  MP

  അതെ ഫ്ലോയിൽ കലക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ … ആശംസകൾ

  1. നന്ദി മന്ദൻരാജാ…..ഈ നല്ല വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ ചേർക്കുന്നു…

   1. അടുത്ത part

 7. അടിപൊളി supparrrrrrrrrr

 8. Adipoli avathranam …. Nalla thrilling anu too … Superb …

  Adutha bagam pettanu tharika

  1. ബെൻസി…നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടാ……

 9. usharayi mone .. thakarthadii..

  1. ശരി മച്ചു…മച്ചുവും തകർത്താടിച്ചോ….തെറിക്കാതെ നോക്കണേ….നന്ദി….

 10. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ ആവുന്നുണ്ട്, കളികളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ബോർ ആവാതെ നോക്കണം.

  1. കളി കൂടട്ടെ റാഷിദ് ഭായി…എന്നാലല്ലേ ഒരു ഫ്ലോ ഉള്ളൂ…ബോറാക്കാതെ മാക്സിമം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കും…നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018