ഭദ്ര 4 [Sam] 588

Kambi Views 71021

ഭദ്ര 4

Bhadra Part 4 bY Sam Previous Parts

N¡ns] Nm\p¶SnWv fp³tb Mm³ A¶s¯ VymWhe]nt`¡v ]m{S]m]n. F¶pw Mm³ Hä]v¡m\v, N¡n¡v tbm`pw bN^¡m^WmNm³ H^p kn¯v Nma fm{Sfm\v Mm³. e{U tW^s¯ VymWØ`¯v F¯n]n«p*v. bs£ Mm³ Aksa {l²n¨nà Cu tbmÀ¡nsâ fpOw DÅ Nq¯ns] B\tÃm Culz^m Mm³ hzbvW¯n Nan¨v lp¢w NaªSv F¶Sv, Fs¶ Gs_ AhzØWm¡n. AknsX Wn¶v F§sW]pw ^£s¸XpN F¶Sv fm{Sfm]n^p¶p Fsâ fWÊnÂ. Nm^\w Fsâ fWÊn At¸mÄ e{Ut]m Io^ptkm H¶pw D*m]nÃ. FÃmw fmwhw sNmSn¡p¶ tSknXnlnNÄ Ss¶. C¶v ks^ H^p sb®nsW bqÀ\fm]n AWpekn¡m³ Nn«m¯ Mm³ F¶ B\ntWmXv A¶mUyfm]n FWn¡v bpÑw tSm¶n.

H^pbs£ Fsâ sb®ntWmXpÅ dipfmWw C¶pw C¶s`t]m tbm]SÃ. Cu lk§sa Nm\pt¼mÄ A_¸v tSm¶nSpX§n]Sv sI_p¸w fpSt` B\v. ASnWv Nm^\w, A½n\n GX¯n]m\v, B tSknXnÈn H^mam\v FWn¡v hv{SoNsa temPn¡m³ A_¸v D*m¡n]Sv. VymW¯n C^p¶n«pw fWhnWv H^p GNm{PS]pw FWn¡v Nn«n]nÃ. Fsâ fWÊn Hmt^m hv{So]pw ^£hpNsa tbms` Fsâ IpänWpw b_¶p WX¶p….

GNm{PS]psX GtSm Wnfng¯n Mm³ A½n\nt]X¯n]psX knan tN«p ….

“”””Np«m…. F´nWmXm Ft¶mXv tUgyw….? A½n\n GX¯n¡v tks_ B^pw CÃmtSm*tà tfmsWs¡m*v A¶v A§sWs]ms¡ sI¿n¨Sv? Fsâ tfm³ A½n\nt]X¯nt]mXv £fn¡v…. CWn H^n¡`pw W½Ä S½n Nm\nÃ. CSv GX¯n]psX km¡m…. Fsâ sI¡Wv WÃtS k^q…..”

Nan]m«v Nmkns` kÅn]n Sq§n]mXp¶ ^*v Nm`pNÄ…. Fs¶ VymW¯n Wn¶pw D\À¯n…..

Mm³ Fsâ fp_n]ns` ImkXn]nt`¡v Imªp, HmÀf]n tft`m¯v S_kmXpw ASns` CXp§n] fp_nNapw, sWÃv C«v k]v¡p¶ b¯m]¸p^]ns` fXp¸n¡p¶ sbmXn]psX f\kpw Wn_ªp. Mm³ AknXs¯ BÀ¡pw tk*m¯ H^p Atµkmhn B]n^p¶p. Fsâ A½ B^ms\t¶m Aѳ B^ms\t¶m FWn¡v A_n]nÃ. sSmXn]n b\n FXp¡m³ k^p¶ AtlmtN«³ AXn¨pSan¡m^n Nm¯qtWmXv b_]p¶Sv tN«n«p*v, k`yѳ H^n¡Â k¶t¸mÄ NqsX Nq«n]Sm\t{S, At§^psX Bs\¶pw Aà hvtWinS³ b\n bän¨ H^p Wm]^v sb®v sbän«v sNmÃm³ sNmXp¯Sm\v. A¶v sNmÃmsS ko«ns` bp_w b\n¡v H^mÄ F¶ Wn`]n k^m³ B\m]SpsNm*v fm{Sw Kok³ dm¡n Nn«n] kn¯m\v Mm³ F¶ tdmVw Fs¶ k`y¨tWmXv kÃmsS AXp¸n¨n^p¶p.

A½n\n GX¯n k`yÑsâ Wm`mfs¯ tkan B]n«m\v tft`mt¯¡v N]_n k¶Sv. Ak^psX BUy ^m{Sn C¶pw Fsâ N¬fp³bn D*v. 16k]hv Njnªv fols]ms¡ fpa¨v k^p¶ {bm]w B]n^p¶p N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

sam

5 Comments

Add a Comment
 1. Avatar

  ഇഷ്ടയി……

  😍😍😍😍

 2. വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമായി…

 3. Avatar

  എന്റമ്മോ. ഒരു മാതിരി ലഹരിയിൽ മയക്കുന്ന മാതിരി നരേഷൻ.

 4. Avatar

  കഥയെഴുത്തിന്റെ രീതി അതി മനോഹരം പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു തീം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പേജ് കൂടുതൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നേരെ പറയണം, അങ്ങനെ ഈ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹരം പോകും, ഗ്രന്ഥ രക്ഷസ് എഴുതുന്ന പേജ് പാറ്റേൺ ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചാൽ സംഗതി പൊളിക്കും
  അടുത്ത പാർട്ട് പെട്ടെന്നായ്കോട്ടെ

 5. Avatar


  ഷ്
  ട്ട
  മാ
  യി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018