ഭദ്ര 4 [Sam] 583

Kambi Views 69423

ഭദ്ര 4

Bhadra Part 4 bY Sam Previous Parts

N¡ns] Nm\p¶SnWv fp³tb Mm³ A¶s¯ VymWhe]nt`¡v ]m{S]m]n. F¶pw Mm³ Hä]v¡m\v, N¡n¡v tbm`pw bN^¡m^WmNm³ H^p kn¯v Nma fm{Sfm\v Mm³. e{U tW^s¯ VymWØ`¯v F¯n]n«p*v. bs£ Mm³ Aksa {l²n¨nà Cu tbmÀ¡nsâ fpOw DÅ Nq¯ns] B\tÃm Culz^m Mm³ hzbvW¯n Nan¨v lp¢w NaªSv F¶Sv, Fs¶ Gs_ AhzØWm¡n. AknsX Wn¶v F§sW]pw ^£s¸XpN F¶Sv fm{Sfm]n^p¶p Fsâ fWÊnÂ. Nm^\w Fsâ fWÊn At¸mÄ e{Ut]m Io^ptkm H¶pw D*m]nÃ. FÃmw fmwhw sNmSn¡p¶ tSknXnlnNÄ Ss¶. C¶v ks^ H^p sb®nsW bqÀ\fm]n AWpekn¡m³ Nn«m¯ Mm³ F¶ B\ntWmXv A¶mUyfm]n FWn¡v bpÑw tSm¶n.

H^pbs£ Fsâ sb®ntWmXpÅ dipfmWw C¶pw C¶s`t]m tbm]SÃ. Cu lk§sa Nm\pt¼mÄ A_¸v tSm¶nSpX§n]Sv sI_p¸w fpSt` B\v. ASnWv Nm^\w, A½n\n GX¯n]m\v, B tSknXnÈn H^mam\v FWn¡v hv{SoNsa temPn¡m³ A_¸v D*m¡n]Sv. VymW¯n C^p¶n«pw fWhnWv H^p GNm{PS]pw FWn¡v Nn«n]nÃ. Fsâ fWÊn Hmt^m hv{So]pw ^£hpNsa tbms` Fsâ IpänWpw b_¶p WX¶p….

GNm{PS]psX GtSm Wnfng¯n Mm³ A½n\nt]X¯n]psX knan tN«p ….

“”””Np«m…. F´nWmXm Ft¶mXv tUgyw….? A½n\n GX¯n¡v tks_ B^pw CÃmtSm*tà tfmsWs¡m*v A¶v A§sWs]ms¡ sI¿n¨Sv? Fsâ tfm³ A½n\nt]X¯nt]mXv £fn¡v…. CWn H^n¡`pw W½Ä S½n Nm\nÃ. CSv GX¯n]psX km¡m…. Fsâ sI¡Wv WÃtS k^q…..”

Nan]m«v Nmkns` kÅn]n Sq§n]mXp¶ ^*v Nm`pNÄ…. Fs¶ VymW¯n Wn¶pw D\À¯n…..

Mm³ Fsâ fp_n]ns` ImkXn]nt`¡v Imªp, HmÀf]n tft`m¯v S_kmXpw ASns` CXp§n] fp_nNapw, sWÃv C«v k]v¡p¶ b¯m]¸p^]ns` fXp¸n¡p¶ sbmXn]psX f\kpw Wn_ªp. Mm³ AknXs¯ BÀ¡pw tk*m¯ H^p Atµkmhn B]n^p¶p. Fsâ A½ B^ms\t¶m Aѳ B^ms\t¶m FWn¡v A_n]nÃ. sSmXn]n b\n FXp¡m³ k^p¶ AtlmtN«³ AXn¨pSan¡m^n Nm¯qtWmXv b_]p¶Sv tN«n«p*v, k`yѳ H^n¡Â k¶t¸mÄ NqsX Nq«n]Sm\t{S, At§^psX Bs\¶pw Aà hvtWinS³ b\n bän¨ H^p Wm]^v sb®v sbän«v sNmÃm³ sNmXp¯Sm\v. A¶v sNmÃmsS ko«ns` bp_w b\n¡v H^mÄ F¶ Wn`]n k^m³ B\m]SpsNm*v fm{Sw Kok³ dm¡n Nn«n] kn¯m\v Mm³ F¶ tdmVw Fs¶ k`y¨tWmXv kÃmsS AXp¸n¨n^p¶p.

A½n\n GX¯n k`yÑsâ Wm`mfs¯ tkan B]n«m\v tft`mt¯¡v N]_n k¶Sv. Ak^psX BUy ^m{Sn C¶pw Fsâ N¬fp³bn D*v. 16k]hv Njnªv fols]ms¡ fpa¨v k^p¶ {bm]w B]n^p¶p N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

sam

5 Comments

Add a Comment
 1. ഇഷ്ടയി……

  😍😍😍😍

 2. വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമായി…

 3. എന്റമ്മോ. ഒരു മാതിരി ലഹരിയിൽ മയക്കുന്ന മാതിരി നരേഷൻ.

 4. കഥയെഴുത്തിന്റെ രീതി അതി മനോഹരം പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയൊരു തീം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പേജ് കൂടുതൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നേരെ പറയണം, അങ്ങനെ ഈ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹരം പോകും, ഗ്രന്ഥ രക്ഷസ് എഴുതുന്ന പേജ് പാറ്റേൺ ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചാൽ സംഗതി പൊളിക്കും
  അടുത്ത പാർട്ട് പെട്ടെന്നായ്കോട്ടെ


 5. ഷ്
  ട്ട
  മാ
  യി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018