കീർത്തനം 3 572

Kambi Views 49253

കീർത്തനം 3

Keerthanam Part 3  bY വെടി രാജ

Ak³ bSns] Aksâ N®s] bp_nWp fpNan`psX D^¨p sNm*n^p¶p.

i^n H¶p tkPw tNäv

hin¡m³ k¿ fpt¯….

i^n AkapsX bq_nt`¡v Aksâ Np® sk¨v SÅn , ]msSm^p kngfkpw NqXmsS Aksâ Np«³ AkapsX bq_nsâ Bj§ant`¡v Duan]n«v tbm]n. bn¶n«pÅ Wnfng§Ä AkÀ¡pt¸m`pw fWhn`m]n^p¶nÃ. i^n NoÀ¯W]psX bq_n N]än]n_¡n sNm*n^p¶p

Ak³ Aksâ tkPS kÀ²n¸n¨p sNm*n^p¶p. Ak^psX l^o^¯ns` kn]À¸p SpÅnNÄ b^hv¸^w Ipwdn¨p H¶m]n HjpNn WX¶p.

i^n FWn¡p k^m_m]n

tkP¯n AXn¡v i^n

At¿m… At½… FWn¡p kÃmt]…

i^o…. im…. im. –

sbs«¶p NoÀ¯W Ssâ Du^ D]À¯n bnXn¨p , sbs«¶p Ss¶ N«n`nt`¡p bSn¨p

i^n bns¶]pw AkapsX bq_n AXn¨p sNm*n^p¶p . Aksâ fpOw IpN¶p SpXp¯p,

sbmXp¶sW Ak³ WnÝ`Wm]n . i^n Aksâ Np®¸m B bqän Wn_¨p .

Ak³ bSns] AkapsX bq_n Wn¶pw N®q^ns]Xp¯p, bqÀtSWpw Np®¸m`pw tIÀ¶

fn{lnSw Smtj¡p k¶p sNm*n^p¶p.

i^n bSns] N«n`nt`¡p NnX¶p, NoÀ¯W bSns] Aksâ fm_nt`¡p S` Im]v¨p NnX¶p bSns] AkÀ D_¡¯nt`¡p kjpSn ko\p..

bSns] Ssâ Np«Wn IqXpÅ Ft´m bSn¡p¶ tbms` tSm¶n i^n N®p Sp_¶p tWm¡n. At¸mÄ i^n N*Sv Ssâ Np® km]ns`Xp¯p Smt`m`n¡p¶ NoÀ¯Ws]]m\v.

Ssâ l^o^w IqXpbnXn¡p¶Sv AkW_nªp, AkÄ bqÀ® WPvW]m]n Ss¶]m\v Npj`q¯p WX¯p¶Sv. i^n]_n]msS Aksâ ssNNÄ bSns] AkapsX t]mWo SX§Ä St`mXns¡m*n^p¶p. Akapw ASm{Pin¨n^p¶p F¶Sv AkapsX lo¡m^§Ä kyàfm¡n.

i^n sbs«¶v H¶v tNän SmXm

AÑWpw A½]pw k^p¶SnWp fpt¶ FWns¡m¶psX tk\w

H¶p sbs«¶v

i^n Ssâ Np® AkapsX bp_nt`¡v N]än ^*Xn]Xn¨t¸mt]¡pw NoÀ¯W AksW SXªp. i^n¡v Fs´¶nÃm¯ WãtdmVkpw kngfkpw tSm¶n. knan¨p k^p¯n C`]n«n«v Ct¸m tIm_nÃmt¶m?

Aksâ fpOw N*v NoÀ¯W klyfm]n In^n¨p, Wm\t¯msX AkÄ b_nªp CknsX CWn fSn ftä Np«n]pw N^]pkm

ASnsW H¶p tWms¡s¶

b^n¡v H¶pw fWhn`m]nà F¶Sv Aksâ fpO¯v kyàfm]n N*

NoÀ¯W AktWmXm]n b_ªp

tim Fsâ i^n:….

Wo tbm¬ koZnt]m H¶pw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

വെടി രാജ

7 Comments

Add a Comment
 1. വെടി രാജ

  Friends njan upload chaiyan nokkumbo ithara words mathrame kollunnollu ithil upload chaiyunno kooduthal kollikkan entha chaiyanam ennu paranju tharumo

 2. കുറച്ചു കൂടി പേജ്‌ കൂട്ടി എഴുതൂ ബ്രോ.

 3. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കഥയുടെ 5 പാർട്ട് എഴുതി ഈ സൈറ്റിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങാനുള്ള ഗൂഢ തന്ത്രമാണോ ഇതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്.

 4. പൊന്നു.🔥

  ഇത് ആളെ വടിയാക്കുന്ന വടിരാജയ……

  😍😍😍😍

 5. Oobhiya paripadi

 6. dayvayi adutha part muthal 3 pagil kuravanel publish cheyyilla..

  1. മാത്തുകുട്ടി

   ഇതിന്റെ Previous പാർട്ട് കൾ എവിടാണ് മാസ്റ്റർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan