കീർത്തനം 3 570

Kambi Views 48558

കീർത്തനം 3

Keerthanam Part 3  bY വെടി രാജ

Ak³ bSns] Aksâ N®s] bp_nWp fpNan`psX D^¨p sNm*n^p¶p.

i^n H¶p tkPw tNäv

hin¡m³ k¿ fpt¯….

i^n AkapsX bq_nt`¡v Aksâ Np® sk¨v SÅn , ]msSm^p kngfkpw NqXmsS Aksâ Np«³ AkapsX bq_nsâ Bj§ant`¡v Duan]n«v tbm]n. bn¶n«pÅ Wnfng§Ä AkÀ¡pt¸m`pw fWhn`m]n^p¶nÃ. i^n NoÀ¯W]psX bq_n N]än]n_¡n sNm*n^p¶p

Ak³ Aksâ tkPS kÀ²n¸n¨p sNm*n^p¶p. Ak^psX l^o^¯ns` kn]À¸p SpÅnNÄ b^hv¸^w Ipwdn¨p H¶m]n HjpNn WX¶p.

i^n FWn¡p k^m_m]n

tkP¯n AXn¡v i^n

At¿m… At½… FWn¡p kÃmt]…

i^o…. im…. im. –

sbs«¶p NoÀ¯W Ssâ Du^ D]À¯n bnXn¨p , sbs«¶p Ss¶ N«n`nt`¡p bSn¨p

i^n bns¶]pw AkapsX bq_n AXn¨p sNm*n^p¶p . Aksâ fpOw IpN¶p SpXp¯p,

sbmXp¶sW Ak³ WnÝ`Wm]n . i^n Aksâ Np®¸m B bqän Wn_¨p .

Ak³ bSns] AkapsX bq_n Wn¶pw N®q^ns]Xp¯p, bqÀtSWpw Np®¸m`pw tIÀ¶

fn{lnSw Smtj¡p k¶p sNm*n^p¶p.

i^n bSns] N«n`nt`¡p NnX¶p, NoÀ¯W bSns] Aksâ fm_nt`¡p S` Im]v¨p NnX¶p bSns] AkÀ D_¡¯nt`¡p kjpSn ko\p..

bSns] Ssâ Np«Wn IqXpÅ Ft´m bSn¡p¶ tbms` tSm¶n i^n N®p Sp_¶p tWm¡n. At¸mÄ i^n N*Sv Ssâ Np® km]ns`Xp¯p Smt`m`n¡p¶ NoÀ¯Ws]]m\v.

Ssâ l^o^w IqXpbnXn¡p¶Sv AkW_nªp, AkÄ bqÀ® WPvW]m]n Ss¶]m\v Npj`q¯p WX¯p¶Sv. i^n]_n]msS Aksâ ssNNÄ bSns] AkapsX t]mWo SX§Ä St`mXns¡m*n^p¶p. Akapw ASm{Pin¨n^p¶p F¶Sv AkapsX lo¡m^§Ä kyàfm¡n.

i^n sbs«¶v H¶v tNän SmXm

AÑWpw A½]pw k^p¶SnWp fpt¶ FWns¡m¶psX tk\w

H¶p sbs«¶v

i^n Ssâ Np® AkapsX bp_nt`¡v N]än ^*Xn]Xn¨t¸mt]¡pw NoÀ¯W AksW SXªp. i^n¡v Fs´¶nÃm¯ WãtdmVkpw kngfkpw tSm¶n. knan¨p k^p¯n C`]n«n«v Ct¸m tIm_nÃmt¶m?

Aksâ fpOw N*v NoÀ¯W klyfm]n In^n¨p, Wm\t¯msX AkÄ b_nªp CknsX CWn fSn ftä Np«n]pw N^]pkm

ASnsW H¶p tWms¡s¶

b^n¡v H¶pw fWhn`m]nà F¶Sv Aksâ fpO¯v kyàfm]n N*

NoÀ¯W AktWmXm]n b_ªp

tim Fsâ i^n:….

Wo tbm¬ koZnt]m H¶pw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

വെടി രാജ

7 Comments

Add a Comment
  1. Friends njan upload chaiyan nokkumbo ithara words mathrame kollunnollu ithil upload chaiyunno kooduthal kollikkan entha chaiyanam ennu paranju tharumo

  2. കുറച്ചു കൂടി പേജ്‌ കൂട്ടി എഴുതൂ ബ്രോ.

  3. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കഥയുടെ 5 പാർട്ട് എഴുതി ഈ സൈറ്റിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങാനുള്ള ഗൂഢ തന്ത്രമാണോ ഇതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്.

  4. ഇത് ആളെ വടിയാക്കുന്ന വടിരാജയ……

    😍😍😍😍

  5. Oobhiya paripadi

  6. dayvayi adutha part muthal 3 pagil kuravanel publish cheyyilla..

    1. ഇതിന്റെ Previous പാർട്ട് കൾ എവിടാണ് മാസ്റ്റർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018