ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 2 [നീരത്] 757

Kambi Views 181998

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 2

BOY FRIEND 2 BY NEERATH | PREVIOUS PART

t{bmÕmiW§Ä¡p Wµn.
H^p bmXv tb^v tImUn¨p,BSv–f NT]mt\m.
“”AÔ”.
Mm³ N*Spw,tN«Spw,sI¿\w F¶v fWhpsNm*v B{Pin¨ fnWng§sa tNmÀ¯n\¡n
AkS^n¸n¨Sm\v.CãfmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p

hf]w GSm*v D¨¡v H^p f\n. fWp ko«n NnX¶p D_§pN]m\v . fmWpknsâ
sfmssd AXn¨psNmt* C^n¡p¶p.H¶pw A_n]msS fWp Wà D_¡w.sbs«¶v Bt^m
tZm_n S«p¶Sv tN«m\v fWp F\oäSv.kmSn Sp_¶t¸m AXp¯ ko«ns` A½¨n.
“”F¶b fVymWw H^p Sq¡w,tcm¬ AXn{NXv t_mZv kt^]v¡pw tN¡pSv””.
“”Nm`n]nt` Sm f kt´³”” F¶v b_ªp tcm¬ FXp¯p tWm¡n.
doW]psX H^p A©p fnhv NmÄ,ftWmtK«sâ ^*p NmÄ,bns¶ A_n]m¯ H^p
fq¶vW¼À.hf]w tWm¡n]t¸m Ht¶b¯p.Mm³ ftWmtK«sW knan¨p.
“”Wo CSp FknsX]m,tcm¬ AXn¨m H¶v FXp¯ps¡msX””.
“”D_§n tbm]n ftWmtK«m””.
“”Wm«n tbm]n^pt¶m,^*pwfq¶pw Wmam]n tcm¬ hzn¨v Hmcv””.
hwØmWw fm_n]m As¶ms¡ tcm¬ t_mfnwPv BNpw,NmÄ ImÀKvhv NqXpw.
“”H¶v dmt¦m¡v ks^ tbm]n””.
“”dmt¦m¡vtNm,Wot]m,H¶v tbmX sI_p¡m,””. ftWmtK«³ b_ªp WnÀ¯n.
“”Wo {co Bt\m,Fs¶ H¶v s_]nÂtk tÌgWn`v t{Zm¸v sI¿\w””.
“”H¶v Npan¡s«””.F¶v b_ªp tcm¬ N«v sI]vSp fWp Npan¡m³ N]_n.

doWs] N*nt«m fn*n]ns«m GSm*v Wm`©p Unkhfm]n.NrSyfm]n b_ªmÂ,doWs] t{Zm¸v sI]vSp ko«n k¶ B Unkhw fWpknWp fmtWK^psX H^p tcm¬ NmÄ k¶p.
“”it`m fWp,]p kn dn AN¼Wn]nRv Un Zo`Àhv tcmÀ SnNv–hv C]À {Xn¸v,]p B³Zv
AWn imhv Xp fmtWKv Un tgm,sF kn tWmXv– dn Assk`dnÄ””.
“”Hmt¡””.b_ª Ft¶mXv.
“”]p Nw kn¯v ]pkÀ bmhvtbmÀ«v Xp Hmcohv tXmtfm^u tfmÀ\nwPv,Un {Xmk GK³_v
kn dn Assk`dnÄ,tU kn fmtWKv– Fsk^nSnRv.dmt¦m¡v kn FâÀssX³
Hm¬ss`³ Ass_k knh,]p kn imkv Xp ¹m³ Z]mcväÀ tcmÀ Un Zn¸mÀ¨À””.
FÃmw kas^ sb«¶m]n^p¶p.

N®X¨v Sp_¡pw fpt¼ H^p dmt¦m¡v {Xn¸v.Mm³ {Sn AXn¨p.doWs] knan¨p,AkÄ
tcm¬ FXp¯nÃ,ftWmtK«sW knan¨p.
“”C³ F foänwPv,kn NmÄ dmNv t`äÀ””.
H^p FhvFwFhv fm{Sw k¶p.Mm³ A½s] knan¨p {Xn¸v tbmNpN]m\v F¶v
b_ªp.doWs] ko*pw AXp¯ WmÄ Wm`©v {bmknlywknan¨p.Aä³Zv sI¿p¶nÃ.

fmtWKÀ b_ªtbms` Xn¡äv s_Zn]m]n,knh Hm¬ Ass_k N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

neerath

19 Comments

Add a Comment
 1. കലക്കൻ എപ്പിസോഡ്. പട്ടായയും നാടുമെല്ലാം ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം

 2. ആത്മാവ്

  Dear… പൊളിച്ചു… കഥ വായിക്കാൻ താമസിച്ചുപോയി എന്നൊരു വിഷമം മാത്രം. ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും അടിപൊളി ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ബാലൻസിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു… By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈

 3. സൂപ്പർ മച്ചാനെ. ശരിക്കും ഒരു ആത്മകഥ വായിക്കുന്ന പോലുണ്ട്. ഈ ട്രാക്കിൽ തന്നെ പോട്ടെ

 4. പൊന്നു.🔥

  രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്നിച്ചാ വായിച്ചത്.
  ഇഷ്ടായി.

  😍😍😍😍

 5. super ..valara valara nannayitundu katto .keep it up and continue bro

 6. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  ഈ ഭാഗവും നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ

 7. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും വായിച്ചു. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഫ്ലോവിൽ തന്നെ പോകട്ടെ.

 8. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കോക്ക് രംഗങ്ങൾ ഏച്ചുകെട്ടിയതുപോലെ തോന്നി. നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കഥയും ട്രാക്കിലായി. അടുത്ത ഭാഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കൗതുകത്തോടെ.

 9. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  പൊളിച്ചു. പട്ടായയെ കുറിച്ച് നേരിട്ടറിവില്ല. ശരിക്കും അവടെ പോയി വന്ന ഫീലിംഗ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan