ചക്രവ്യുഹം 2 [Wolverine] 128

Kambi Views 122101

ചക്രവ്യുഹം 2

Chakravyuham Part 2 by Wolverine

SpXÀ¨]m] Nan]psX £o\¯n bmSn f]¡¯n B]n^p¶p NmÀt`mhpw hwQkpw.

ASpsNm*v Ss¶ Gäkpw AXp¯pÅ Ak^psX PÌv– siuhnt`]v¡v k*n Sn^n¨p.

Cu hf]w k¡o`n³s_ ko«nt`]v¡v WnÀ¯msS tbmNpN]m]n^p¶p lymf]pw Xofpw. sbs«¶v lymf]v¡v H^p tNmÄ k¶p.

Fhv sF {loKn¯v– B]n^p¶p ASv.

fmZw Nm\mSm] B sb¬Np«nNsa Nn«n.

fmZw b_ªSWph^n¨v M§Ä tKm\n]psX tcm¬ {Xm¡v sI]vSp. A§sW]m\v Ø`w Nn«n]Sv.

tKm\n]pw ^*ptb^pw ^£sb«p ^*ptbs^ M§Ä bnXn¨n«p*v.

Np«nNÄ¡v tdmVfnÃ. M§Ä Aks^ AXp¯pÅ ¢nWn¡n Nm\n¨n«p*v.

CsSm^p sI_n] ¢nWnNv– B]SpsNm*pw Nm^yw b_ªt¸mÄ tZmÎÀ h½Sn¨p.

W½Ä CSv tNhv c] sI¿p¶nÃ.

At¸mÄ fmZw Aks^ sk_psS knX\w F¶mt\m b_]p¶Sv.?

H^n¡`pw CÃ.

W½psX ¹m³ tks_]m\v.

bns¶ {loKn¯v– Sm³ hq£n¡\w. M§Ä F¯p¶Sv ks^ Aks^ hw^£n¡\w.

fmZw ssV^yfm]n C^n¡v. CWn Bs^¦n`pw k¶m fp¶pw bn¶pw tWm¡msS SoÀ¡pw.

FWn¡pw D*v fmXw Cu {bm]¯n H^p fNÄ.

Hmt¡ Fs´¦n`pw Ds*¦n Fs¶ knan¡\w.

Hs¡ fmZw. F¶v b_ª]mÄ tcm¬ N«v sI]vSp.

B Np«nNsa Nn«n]Xm…

Mm³ Cu hwekw A_nªt¸mÄ H^p XofnsW s_Zn]m¡n. SoÀ¯pw Hcogy AÃmsS.

knlzhn¡mkp¶ fq¶ptbs^.

kas^ Np_t¨ DÅp hÀkohn CSptbms` BapNÄ.

^p{Um CkÄ W½Ä knIm^n¨Sv tbms` A{S]v¡v f*nt]m¶pfÃ.

i^o{µ³ b_ªp.

fw. AksWm¶p fqan.

At¸mÄ CWn Uob Xo¨_pw k¡o`pw fNapw Ck^m\v AbNX¯n DÅSv.

Np_¨p Uq^w Njnªt¸mÄ ^p{U³ i^o{µtWmXv k*n WnÀ¯m³ b_ªp.

Ak³ tÉm B¡n k*n WnÀ¯n.

F´mXm…?

lymf tImUn¨p.

Wo tWs^ tWm¡n C^n¡v F¶pw b_ªk³ bp_t¯]v¡v C_§n.

AkÄ ASv tNavNmsS Ak³ tbmNp¶Sv tWm¡n.

FXn tbm«nNman Ak³ ]q_n³ bmhv– sI¿m³ tbmNp¶Sm…

Wo CknsX C^n¡v. MmWpw tbm]n«v k^mw.

As¸m MmtWm?

tkt\Â Wo]pw kt¶m..?

tbmXm K´p…

tbm]n«v tkPw km…

l^n¡pw b_ªm i^o{µWpw ^p{UWpw dÔp¡am\v. i^o{µ³s_ AÑsâ htimU^n]psX fNWm\v ^p{U³. N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Wolwerine

13 Comments

Add a Comment
 1. ആഗ്രഹം ഇല്ലഞ്ഞിട്ടല്ല ടൈം ആണ് പ്രശ്നം, മുന്‍പത്തെ പോലെ ഓഫീസില്‍ ഇരുന്നു ടൈപ്പിംഗ്‌ നടക്കില്ല. എന്തായാലും അധികം വൈകാതെ ഫുള്‍ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കില്‍ ലാസ്റ്റ് പാര്‍ട്ട്‌ ഒഴികെ ബാക്കിഎല്ലാം ചേര്‍ത്ത് ഒരു സിംഗിള്‍ പാര്‍ട്ട്‌ ആയി റിപോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഉടനെ.

 2. Waiting for the next part

 3. Ithu kambi site aanu allaathe dictator story site alla

 4. Avide next part avide oru madam ayi kathirikkunnu

 5. സൂപ്പർ

 6. പിന്നെയും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. ബാക്കിയുമായി വേഗം വായോ.

 7. കൊള്ളാം, ഇത്രേം വൈകിയപ്പോ ഇനി വരില്ല എന്നാ വിചാരിച്ചത്, വീണ്ടും വന്നതിൽ സന്തോഷം, കളി പതുക്കെ വന്നാലും കൊഴപ്പല്ല, പക്ഷെ പേജ് കൂട്ടി എഴുതണം.

 8. ഗൗരി നന്ദന

  ഈ സംഘം പരിപാടിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ വായിക്കുന്നില്ല, മികച്ചതാണെന്നു മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു.

  1. നീ വായിക്കണ്ട

 9. അഭിരാമി

  സന്തോഷമുണ്ട് വീണ്ടും കണ്ടതിൽ. ഞാൻ കരുതി ഇട്ടിട് പോയതാണെന്ന്. ഇനിയും കാതിരുന്നോളാം. ഈ ഭാഗവും കലക്കി.

 10. ഇഷ്ടമായി. നല്ല എഴുത്ത്.

 11. Super bhai .. waiting for next

 12. Bhai super first part polichu second part kuzhappam illa
  Adutha partinayi waiting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan