ഡോക്ടർ ആന്റിയുടെ പാർട്ടി [JOSEPH BABE] 225

Kambi Views 766527

ഡോക്ടർ ആന്റിയുടെ പാർട്ടി

DOCTOR AUNTYUDE PARTY BY JOSEPH BABE

N`ym\w Njn]p¶SnWp fpt¶ Ss¶ H^p Nan F¦n`pw H¸n¡\w F¶v B{Pin¡p¶ C¶s¯ ]pkS`fp_]n sb« In`^n H^mÄ B\v MmWpw. Unkyt{bfw F¶ tNm¬shbvän H¶pw FWn¡v knlzmhw CÃ.shN-vhv FN-vhvbo^n]³hv sI¿m³ tk*n B\v Mm³ H^p¯ns] t{bfn¨Sv. AkÄ Bt\ B Nm^yw b_]pt¼m kng]w fmäpw. A§sW BsN fq©n Np¯n C^n¡p¶ AkØ.

Mm³ b_]m³ kn«ptbm]n. Fsâ tb^v BWµv.AÑWpw A½]v¡pw GN bp{S³. ^*mapw tZmÎÀfmÀ B\v.Aѳ tPmknµv, A½ Uob.Fsâ koXv sNm¨n]nÂ. AÑWpw A½]pw AXp¯pÅ ss{bkäv hvsbgy`nän Blpb{Sn]n tKm`n sI¿p¶p. fmSmbnSm¡Ä ^*mapw tKm`n¡m^m]m f¡Ä¡v– H^p Pp\w D*v. h-vNqÄ kn«p ko«n k¶m hÔy ks^ F´v tbm{Nn¯^w tkt\`pw sI¿m³ bäpw. Mm³ kaÀ¶ hmiI^ykpw A§sW Ss¶. h-vNqÄ kn«p 3:30 Njn]pt¼mÄ ko«n F¯n]m bns¶ H^p B_p f\n ks^ Hä¡m\v. A½ sZ^vftämanKnhv_v (sSm`n, IÀfw Hs¡ Nojn k^p¶ knemPw )B] Nm^\w 6:00 f\n F¶ NrSyw hf]¯p ko«n F¯pw. Aѳ bs£ ASyminS knemP¯n B] Nm^\w Ft¸m k^pw Fs¶m¶pw b_]m³ bänÃ. In` Unkh§an AÀV^mSn D_§n NnX¡pt¼m Fjpt¶äp tbmtk*n]pw k¶n«p*v. A½¡v bns¶ A§sW DÅ {blvW§Ä H¶pw CÃ. Zyq«n hf]w Njnªm {co. lWn]mjvI D¨ks^]pw Mm]_mjvI `okpw.
Nm^y§Ä C§sW Hs¡ B] Nm^\w FWn¡v NqXpS AXp¸w A½t]mXm\v.kÃt¸mjpw Hs¡ fmt{S N*p Nn«pkpÅp F¶m tbm`pw AÑWpw Fsâ Nm^y¯n Wà {l² D*v. sskNpt¶^s¯ HjnkptkaNÄ BWµN^w B¡m³ F«mw ¢mhv fpS Mm³ Sp*v NmjvI SpX§n. dm¡n Nm^y§Ä b_]*tÃm. A§sW kaÀ¶p Cs¸m F©nWo]_nwPv fq¶mw kÀgw F¯n Wn¡p¶p. hmVm^\ AÑWpw A½]pw tZmÎÀ B]pÅ H«pfn¡ BapNapw sfZnhn³ bmSs] bn´pX^q. bs£ AÑsâ KoknSw N×p¶n H^p bmYw B]n DÅSnWm Fsâ B{Piw ASn Wn¶pw fm_n. ko«pNmÀ¡pw FSnÀ¸v H¶pw CÃm]n^p¶p. FÃmw Fsâ Cã¯nWv kn«pS^p¶Sv B]n^p¶p Ak^psX ^oSn. bs£ bmbn sI¶nXw bmSmaw F¶v b_ªSv tbms` F©nWo]_nwPv BsN N`§n f_nªn^p¡pN]m\v. CknsX h¸van km§n Nq«m³ B]n^p¶p Fsâ t]mPw. Nm^yw kas^ tlmNw B\v F¦n`pw Nq«pNm^pw H^p NmfpNn]pw Hs¡ DÅ Nm^\w tKman ss`cv B\v.

NmfpNns] bän Wn§Ä tNÄ¡m³ B{Pin¡p¶ H¶pw CÃ. F¶m`pw b_]mw. `mÌv C]À XqÀ tbmkpt¼mÄ H^p Nan H¸n¡mw Fs¶ms¡ knIm^n¨m\v Aksa t{bfn¨Sv. tb^v Bfn.H^p _n] FtÌäv b\¨m¡nsâ fNÄ. Mm³ bs£ Nmlv H¶pw N*n«Ãt«m N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

35 Comments

Add a Comment
 1. Nice story, nalla party mood

 2. aďipoli machane

 3. ഫ്ളോറസ്

  നല്ല കഥ ഭാഗം ഉടനെ ഉണ്ടാവുമോ.

 4. Super story…. enjoy alot continue….
  Waiting for next part

 5. Brooo…
  Next part plss
  Waiting

 6. Super bro next part vekkam idu broo

 7. Super pls post next part fast

 8. thudakkam adipoli ..pinna kalikalkku nalla sadyatha ulla novel ..adipoli avatharanam keep it up and continue bro,,

 9. അച്ചായന് ദീപയെ കളിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം കൊടുക്കാൻ ആന്റി മകനെ മാറ്റി നിർത്തിയതാണോ???

 10. പൊന്നു.?

  സൂപ്പറായിരുന്നു.
  ബാക്കി ഭാഗവും പെട്ടന്ന് പോരട്ടെ…..

  ????

 11. ഈപ്പച്ചൻ മുതലാളി

  കിടിലൻ… കിക്കിടിലൻ….അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു…..

 12. Superb. Continue..

 13. Enjoying
  നന്നായി സുഖിപ്‌പചു
  വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പികുക

 14. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  ഡോക്ടർ ആന്റിയുടെ പാർട്ടി പൊളിച്ചു. വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പാർട്ടി മൂഡ്. ജോസഫ് ബേബ്‌ കലക്കി.

 15. vere level macha..
  ini navya aanti aykotte

 16. നന്നായിട്ടുണ്ട്… ആന്റി തകർത്തു… ഒരു തുടക്കാരനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത രീതിയും ഇഷ്ട്ടപെട്ടു

 17. ബേബ് ,
  നിങ്ങടെ “പഴയ” കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും ആ പുതുമയുളള രചനാ ശൈലി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു.പിന്നെ ” കളി”യെ കാൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, കളിയിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ” വഴി” യും ” സന്ദർഭങ്ങളും ആണ്. ഇൗ കഥയിൽ പക്ഷേ ” നിനച്ചിരിക്കാതെ ” പെട്ടെന്ന് വന്ന കളി ആയിപ്പോയി!. അടുത്ത ഭാഗത്ത്…” മമ്മി” ഉൾപ്പടെ ചരക്കുകൾ എല്ലാത്തിനെയും ” പണിഞ്ഞു ” തള്ളുമോ?.അടുത്ത് ഭാഗത്തിനായി വെയ്റ്റിംഗ് ഇൽ ആണ്…വേഗം വരിക…

 18. വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമായി. വീണ്ടും കഥയുമായി വന്നതില്‍ സന്തോഷം. പുരാതന കഥയുടെ ബാക്കി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രഷര്‍ തരികയല്ല. സാവധാനം മതി.

  1. Ningla kurach kadha ezhuthannam und size paran tharo

  2. Ningla kurach kadha exhithannam und size paran tharo

 19. കലക്കി ബ്രോ. കുറച്ചു നാളുകളായി കാണാനില്ലായിരുന്നല്ലോ.

 20. Adipoli…..nalla avatharanam sthiram kleeshe illaaa…..

 21. പൊളിച്ചു . നല്ല അവതരണം . അടിപൊളി

  അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടന്ന്

 22. മന്ദന്‍ രാജാ

  നന്നായിട്ടുണ്ട് ജോസഫ് ബേബ് …
  കാണാൻ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ …

 23. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

 24. Polichu super…

 25. കോക്കടയിൽ പാർട്ടി തന്നെ തന്നു.. അടുത്ത ഭാഗം വേഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

 26. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

  പിന്നെ പഴയ കഥകൾ എവിടെ. രണ്ടാനമ്മയും, പുരാതന കഥയും.

 27. തമാശക്കാരൻ

  നന്നായിട്ടുണ്ട്

 28. നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ.

 29. നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan