കൂടപ്പിറപ്പ് 1 [എന്നെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ] 414

Kambi Views 330877

കൂടപ്പിറപ്പ്  1

(എന്നെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ ) 

KOODEPIRAPPU 1 BY Shanir Shanu

 

Mm³ gmWnÀ (gmWn þ22 ) Zn{Pn Njnªp tks_ F´m sIt¿s*¶v Bt`mIn¡p¶ hf]w FWn¡v D½]pw sb§apw fmt{Ss]mÅq D¸ sfmjn sImÃn tks_ knkmiw Njn¨p B^psXt]m Nm`nsâ CX]nÂ. D½msâ hz¯v N*n«v t{bfw WXn¨p Nn«n]Sm D½ (giW ) D½m¡v 40þ42 k]Êv D*v M§Ä Cs¸m f`¸p_¯m Smfhw fp¼v tNmjnt¡mXv B]n^p¶p. sb§Ä (ssgfþ18 ) ¹hv Xp Njnªp.

hpOfm]n Kokn¡p¶ hmiI^yw H^p Np_kpw Cà Nrgn]pw dnhnWÊpw sN«nX§Ä NXNÄ A§sW hz¯v H^pbmXv D*v k^pfmW¯nWv H^p Np_kpw CÃ.

A§sW H^p Unkhw D½ H^p Nq«pNm^n]psX fNapsX

k]Ê_n]n¡Â N`y\¯nWv tbmNm³ tk*n Wn¡p¶p. hmVW FÃm BtQmg b^nbmXnNÄ¡pw M§Ä 3 tb^pw NqXn]m\v tbmNm_v bs£ CSv A§sW Fs¶ sNm*ptbmNm³ bänà bns¶ Mm³ HäNmkmsS]n^n¡m³ Aksa]pw sNm*v tbm]nÃ. tNm]¼¯qÀ B\v b^nbmXn D½ ^mkns` tbmNpw bntä¶v k^pÅq. D½t]msXm¸w M§apw C_§n hnWnf¡v D½ tbm]n M§Ä hnWnf Nm\mWpw tN_n 12.30 B]t¸mÄ hnWnf Njnªp bp_s¯¶v e£\w Njn¨p ko«n F¯n.

Mm³_Ìv _qfns` sdZn NnX¶p Akapw AXp¯v NnX¶p H^p 3þ4 kÀgw fp¼v kt^w M§Ä H^pfn¨m NnX¶n^p¶Sv A¶v M§Ä bnXn¨pw sM¡ns]ms¡ H^pbmXv Nan¨n«p*v AkÄ k]hm^ns]s¨ bns¶ sSmXm³ bän]n«nà In` hf]§ans` AkapsX {ZÊnRv N*m N¼n]mNpw CX¡v Fsâ km\fXn]n`pw HmÀf]m]n AkÄ k^pw.

W¶m]n D_§n Mm³ FjptWät¸mÄ AkÄ FjptWäp tbm]n^p¶p imant`¡v sIÃpt¼mÄ thmc]n`n^p¶p AkÄ Im] NpXn¡p¶p.

Bim Fjpt¶täm Im] FXp¡t«

Aiv FXp¡p

C¡ tbm]n {cgm]n Mm³ FXp¯n«v k^mw

M§Ä Im] NpXn¨p Xokn N*p C^p¶p 6 f\n]m]n FWn¡v bp_¯p tbmN\sf¶p*m]n bs£ AkÄ Hä¡mNntÃ

AkÄ Nn¨\nt`¡v tbm]n Ft´m cpZv D*m¡mWpÅ ¹m³ Mm³ Xokn N*n^p¶p Np_¨p Njnªp tbm]n tWm¡n]t¸mÄ I¸m¯n Ip«p N_n D*m¡n sk¨n«p*v AkÄ Npan¡m³ S¿ms_Xp¡p¶p.

C¡m¡ Wfp¡v Npa¯n Npan¨mt`m

M§apsX koXnsâ bp_Nn Ss¶ H^p Npaw D*v sI_pSm\v Npasf¶p b_]m³ bänà ¢o³ sI]vSp bqÄ tbms` B¡n bqansâ Na_pw kr¯n]psfm¶pfnà F¶m`pw b_]mw Mm³ CX¡v Npan¡m_p*v Aksa D½ C_¡m_nÃ.

koXnsâ fp³klSv fm{Stf koXpNÄ HÅp bn³ klt¯¡v kjn]nà ASvsNm*v Ss¶ Npan¡p¶Sv BÀ¡pw Nm\mWpw bänà N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

21 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം തുടർന്നെഴുതുക ഉമ്മയെയും കൂട്ടിയാൽ നല്ലത്

 2. Kolaam ummayum mayi oru Kali predshikunu..👍👍

 3. Superb ..please continue bro ..

 4. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  സൂപ്പർ കഥ. നല്ല ഫ്ലോയുള്ള കഥാഗതി.

 5. തുടക്കം നന്നായി.

  പേജ് കൂട്ടി എഴുതൂ…

 6. പൊന്നു.🔥

  നല്ല കഥ….. ഇനിയും പേജുകൾ കൂടട്ടെ…..

  😍😍😍😍

 7. ബ്രോ, കഥ അടിപൊളി….. അടുത്ത പാര്‍ട്ടിന് കാത്തിരിക്കുന്നു.

  ശ്രീജി

 8. ഈപ്പച്ചൻ മുതലാളി

  കിടിലൻ… കിക്കിടിലൻ….അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു…..

 9. വിനു v വിനയൻ

  കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് തുടരുക.

 10. nice start broo..
  pooram kodiyeratte

 11. തമാശക്കാരൻ

  കൊളളാം ബ്രോ

 12. നന്നായിട്ടുണ്ട്.
  രസിക്കാനും ഉണ്ട്
  അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കി അടിപൊളിയാക്കാം
  അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

 13. ബ്രോ തുടക്കം കൊള്ളാം. കഥയിൽ കുത്തും കോമ്മയും ഇല്ലാത്തത് വായനയുടെ ഒഴുക്കിനെ ഒരു വലിയ അളവ്‌ വരെ ബാധിക്കുന്നു. അത് പോലെ കളി കുറച്ചു വിശദീകരിച്ചു എഴുതണം. അടുത്ത ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം.

 14. മന്ദന്‍ രാജാ

  നന്നായിട്ടുണ്ട് …

 15. കഥ നന്നായി, അൽപ്പം കൂടി നേട്ടമായിരുന്നു.

 16. Bro nice story
  പച്ചയായ ജീവിതം
  Plzz continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5