ജീവിത യാത്രയിൽ [KANNAN] 500

87248 Kambi Views

 

ജീവിത യാത്രയിൽ

JEEVITHAYATHRAYIL BY KANNAN

im]v–, F³sä tb^v kngv\p BUyfm]n«m\v WsWm^p NT FjpSp¶Sv thm_n bqÀ\fm]nXv NT F¶p b_]m³ bänà Fâvs_ ss`cv WX¶ Np_¨p Nm^y§Ä ASnsâ H^p Hu«`nWv Fsâ fWÊn D*v AsSm^p NT]m]n«v AkS^n¸n¡m³ {lfn¡w . N¼n¡p«³.sWäv Øn^w km]W N^n H^mÄ B]n^p¶p Wm³ Np_¨pNm`w fp³bv ks^ Ct¸mÄ tKm`n Sn^¡pfq`w Øn^w km]W WX¡m_nà . f`]maw FjpSn]n«v Np_¨p WmapNÄ B]n ASpsNm*v A£^ sSäpNapw NT]n`pÅ sSäpNapw N¼n¡p«³.sWäv Fjp¯pNm^pw km]W¡m^pw H^p SpX¡¡m^³ F¶ Wn`]n hU]w s£fn¡p¡.

2018 Cu Updm]v WP^¯n H^p sI_n] N¬hv{X£³ N¼Wn]n knh b^fm]n A¡u*³äpw tKm`n b^fm]n HmÄ C³ HmÄ B]n KoknSw fp¶nt`¡v tbmNp¶p . Fsâ ss`cn 9 ¢mhv fpS 2018 G{bn ks^ WX¶ Nm^y§am\v Wm³ b_]m³ tbmNp¶Sv

tN^a¯ns` hpµ^fms]m^p {Pmfw F¶v b_]m³ bänà F¶m b«\w F¶pw b_]m³ bäm¯ hpµ^fm] Ø`w . CknsX k]`p*v, Npafp*v, A¼`fp*v, bÅn]p*v, IÀ¨p*v. sb^pWmÄ Hm\w {NnhvSpfhv CsSÃw M§Ä H¶m]n«v BtQmgn¡pw . FWn¡v Gäkpw {bn]s¸«Sv F³sä WmXm\v B H^phpOw tks_§pw Nn«nÃ.

F³sä 7 ¢mhv Wn¶v WfpNv SpX§mw . ko«n Aѳ,’A½,tI«³,AÑsâ ‘A½ F¶nk^m\v AwP§Ä . h-vNqan bYn¡pt¼mav AÂbw A`¼v äowhv A¿n«m^p¶p W½psX NqXv F¶m`pw tks_ Npj¸§Äs¡m¶pw tbm]n«nà ASpsNm*v 7 ¢mhv k¨pSs¶ km\fXns] bän bYn¡m³ bän . H^p Unkhw D¨¡v fq{Sw Hjn¡m³ {Pu*v fq`]n A³kÀ B]n tbm]t¸mav AkWm\v BUyfm]n«v Ft¶mXv km\w AXn¡m_pt*m F¶v tImUn¨Sv FWn¡_n]nà F¶v b_ªt¸mÄ knlUfm]n«v Ak³ FÃmw b_ªp S¶p bntäWv D¨¡p AknsXk¨p Ss¶ Fs¶ sNm*v Ak³s_ Np®]n bnXn¨p km\fXnbn¨p Np_¨p Njnªp Ak³s_ fpOsfÃmw fm_n Ak³s_ Np®]n Wn¶v skap¯ Nªn skÅw tbms`m¶v k¶p Ak³ b_ªp Nps_ Wman¶p tlgw Ak¶v C¶m\v WÃSptbms` hpOn¨sS¶v F³s_ ssN Wà thmcväv Bs\¶pw Ak³ b_ªp . F¶n«p Ft¶mXv F³s_ Np®]n km\fXn¡m³ b_ªp FWn¡v fXn]ms\¶p b_ªt¸mÄ ko«n tbm]n sI]vSptWm¡m³ b_ªp . ko«n F¯n bSpsN dm{Sqw tbm]n Np® km\fXn¡m³ tWm¡n F¶m A³kÀ Np® tbms` AÃm^p¶p F³s_ Np®sSm`n fm_n]n«n`m^p¶p FWn¡v k`n] hpOw k¶Spfnà . bntä Unkhw Wm³ CSv AktWmXv b_ªp . Fâvs_ Np® sSm`n fm_n]n«n`v¶pw ^*vfq¶v Unkhw skÅw WW¨p k®fXn¡p¶ tbmtÃsI]nSm fSn At¸mÄ sSm`n bp_Nnt`m«p fm_psf¶pw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

kannan

17 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം ബ്രോ

 2. തുടക്കം നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കളികൾക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്‌.അക്ഷരത്തെറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് പേജ് കൂട്ടി എഴുതണം.

  1. Thanku മലയാളം ഇതുപോലെ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളായി അതിന്റെ തെറ്റുകൾ എന്റ്റെ എഴുതിയതിലും ഉണ്ട് . വരുന്ന പാർട്ടിൽ മാക്സിമം ശെരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം

 3. Nalla thudakkam adipoli

 4. nice start broo ..
  shyama chechiyum akhila checiyum oke kunna illathe irikkalle .. thskarkku .. oru partil oru kali enkilum ulpeduthu .. but note one thing .. veruthe kayari kalikkaruth .. sahacharyavum seducingum undakki venam cheyyan kkk

  1. Thanks bro മാക്സിമം നന്നാക്കൻ ശ്രമിക്കാം . എന്റ്റെ മലയാളമാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം

 5. തുടക്കം കൊള്ളാം ബ്രോ

 6. പെട്ടന്ന് ബാക്കി എഴുതൂ…. കണ്ണാ

  😍😍😍😍

 7. Thudakkam kollam . Super ..nalla avatharanam ..keep it up and continue ..pinna kuttan sramikkana kanna mm

 8. Kollaam thudaroo Kannaa ..

  1. Thanku . nigalude prachothanamannu entte samayam therumanikunathu

 9. Thudakkam kollam Nalla vistarich page kooti ezuthanam

  1. thanku .Page kottan sramikkam . samayamannu elathinnum alavukoll

 10. തുടക്കം കൊള്ളാം ബ്രോ എഴുത്ത് തുടരൂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan