ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 11 ബോസ്സിന്റെ ഭാര്യ 793

215416 Kambi Views

 

ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 11

NJAN KADHA EZHUTHUKAYANU Part 11 ബോസ്സിന്റെ ഭാര്യ

BY അജ്ഞാതൻ

PREVIOUS PARTS

A§sW timan F¯m_m]n Sq¸pNm^n]pw AkapsX A½]pw Hs¡ B]n ss`cv AXnsbman .Hmcnhn Bs\¦n fmtWKÀ Njnªm Mm³ F¶m AkØ]m]n FÃmkÀ¡pw {bn]s¸«k³ . A½mk³ siZv Hmcohn DÅ tbXn Nm^\w bm^NÄ Hs¡ Hjnªp Wn¶p .

timan¡v `okv tk\sf¶v fmtWKÀ ^Qp hm_ntWmXv fpt¶ Ss¶ b_ªn^p¶p .Ai½UmdmUn H^p {c*v D*v AksW Nm\m³ tbmN\w F¶m b_sª . timan¡v ^*p Unkhw fp³bv hmÀ knan¸n¨p .

Sm³ F¶m tbmNps¶ ?

fsä¶mÄ

F§Wm tbmNps¶ ?

So^pfmWn¨nà hÀ

Wmsa Njnªm Wà Sn^¡m]n^n¡pw Wmsa ^mkns` sbm]vt¡m . Fsâ k*n FXpt¯m

bpÅn¡v H^p NmÀ D*v hzncväv ASpfm]n tbmN\sf¶v B\v b_]p¶Sv

Sm¦vhv hÀ hÀ F§sW k^pw bns¶

Mm³ N¼Wn Nm_n kt¶mamw

CuskWnwPv Wfp¡v H^pfn¨p tbmNmw Fs¶ ko«n kn«n«v Nm_pfm]n sbm]vt¡m Wmsa ^mkns` CknXp¶p bp_s¸t«m

Hmt¡ hÀ

sskNpt¶^w hm_nsâ H¸w ko«nt`Nv tbm]n . bpÅn ss¢Fânsâ tNmÀt«jvhn B\v Smfhw cmfn`n NqsX D*v em^y fm{Sw .

bpÅns] sNm*p t{Zm¸v sI]vSp

km H^p Im] NpXn¨n«v tbmNmw

bpÅn Fs¶ ANt¯¡v £\n¨p .

sdÃXn¨p kmSn Sp_¶ bpÅn]psX em^ys] N*p sM«n H^p CXnsk«v sFäw .ssUktf CSpks^ CSnsW Nm\m³ H^p Akh^w Nn«nÃmt`m .

I^¡v F¶v b_ªm tbm^m fp«³ I^¡v .gmÄ CXm¯SnWm k`n] fp`NÄ Ip^nUm_nsâ DÅn bp_t¯¡p ImXmWv sk¼n Wn¡p¶p .Wà k« fpOw knXÀ¶ k`n] Ip*v N*m Ss¶ N¼n BNp¶ sFäw .

Xo CSm\v W½psX fpNpµ³ hm_nsâ f^pfN³

AkÀ Fs¶ tWm¡n In^n¨p Fsâ N®v Ak^psX fm_n`pw Ip*n`pw B]n^p¶p

C^n¡v Mm³ Im] FXp¡mw

Sn^nªp AXp¡a]nt`¡p tbm]t¸mam\v ,N*Sà Nm\mSn^p¶ dm¡v B\v hq¸À F¶v fWhn`m]Sv . SpXn¨p SÅn] Np*n AkÀ WX¶t¸mÄ Hmaw D*m¡n sNm*n^p¶p ASv N*t¸mÄ Ss¶ N¼n]m]n .

Cks^ NpWn¨p WnÀ¯n Np*n AXn¡\w fWÊn HmÀ¯p B^v N*m`pw bnXn¡m³ tSm¶p¶ hq¸À Np*n .hÀ CWn hv_n^w NpWn¨p WnÀ¯n AXn¨mt\m Ct{Sw k`pSmt] ..F´m]m`pw sNmÅmw hq¸À I^¡v Ss¶ .

hÀ {ZÊv– fm_m³ tbm]t¸mta¡pw AkÀ Im]]pfm]n F¯n NpWnªp Im] S¶t¸mÄ Fsâ N®v Ak^psX fp`]n S¶m^p¶p Fs´m^p hq¸À fp` . Im] S¶p AXp¡a]n tbmNpt¼mÄ ko*pw Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

8 Comments

Add a Comment
 1. ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട്….

  😍😍😍😍

 2. ഇത് വേഗം എഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാനുണ്ടോ….ഓരോ പാര്ടിലും വേറെ വേറെ പെണ്ണുങ്ങള്‍ വേണം എന്ന്‍ നിര്‍ബന്ധം ഒന്നുമില്ല…..നല്ല പോലെ വിഷധീകരിച് എഴുതിയാല്‍ മതി….

 3. ഫോൺ വിളി കിടു

 4. കഥ കൊള്ളാം, പക്ഷേ അവസാനം അല്പം സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി.

 5. Superb .. ufff naYakante Oru bagiYam …ethunna sthalathu Ellam onninnonnu Mecham Ulla charakkukal ..policheeeee

  Waiting next part

 6. Ente Mone polichu nee adipoli
  Pine page onnumkti kootiyal kollem allenkil next part pettanu italum mathi
  All the best machi

 7. Kaliyooookali aarekandaalum appo Kali . Andimme ethra kaakkapulliyundo?😂😂😂😂😂

 8. Superb anjathan superb ..adipoliyakunnundu bro ..kunna bhagayam annu paranjal ethanu ..kalikal okka athu bhagathu ninna varunnathu annu parayan pattilla alla ..please continue anjathan ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan