കാട്ടുമൂപ്പന്‍ [ജോണി സിന്‍സ്‌] 547

Kambi Views 6623

കാട്ടുമൂപ്പന്‍ [ജോണി സിന്‍സ്‌]

KATTUMOOPPAN

FÃmk^pw tWm¡n WnÂs¡ fq¸³ Fsâ fpOt¯¡v tWm¡n F¶n«p b_ªp ‘ A¸p Wo C¶v fpS Fâ NpXn`n Wn¶m fSn” CSv tN«v FÃmk^psX]pw fpOw sSanªp. FÃmk^pw tWm¡n WnÂs¡ fq¸â em^y Nman]½ Fâ AXpt¯¡v WX¶p k¶p Fâ sWän]n Ipwdn¨p. Fâ N¿n bnXn¨p Ak^psX NpXn `£yfm¡n WX¶p. FÃm NpXn`pNan`pw ^*p fp_nNÄ fm{Stf DÅp. fp_n¡p DÅnt`¡v N]_n] AkÀ Fs¶ sN«n bnXn¨p sWän]n sI_pSm]n Ipwdn¨SnWp tlgw Nman]½ b_ªp.
” CWn fpSÂ FÃm h¦X§apw f_¶p M§apsX fNWm]n CknsX
Wo¡\w tN«.” Mm³ S`]m«n. CSv N* AkÀ b_ªp.
“”””tfm³ A¸p_s¯ fp_n]n tbm]n NnX¶p D_§p.Mm³ e£\w D*m¡n]n«p Fâ A¸p tfmsW knan¡mw. tN« ‘
Mm³ H¶pw fn*msS S` B«n]¯nWv tlgw A¸p_s¯ fp_n]n tbm]n NnX¶p.. bSns] fm]¡¯nt`¡v NX¶t¸mÄ Fâ bj] HmÀfNÄ NX¶p k¶p..

AÑWpw A½]pw MmWpw AX§n] H^p sNm¨p NpXpwdw B]n^p¶p M§apsX.. B NmXp M§Ä N«v kmhnNÄ¡v hz´w B]n^p¶p. fq¸Wpw Nman A½]v¡pw AknXps¯ FÃmkÀ¡pw Fs¶ H^pbmX Cãfm]n^p¶p. H^p Unkhw Nm«n tS³ FXp¡m³ tbm] AÑsW]pw A½s]]pw bp`n bnXn¨p AkÀ ^*p tb^pw f^\s¸«p. B^pw CÃmSn^p¶ Fs¶ fq¸³ hz´w fN³ B]n FXp¯p.
Fâ S`]n Bt^m SjpNp¶ tbms` FWn¡v tSm¶n Mm³ N®v Sp_¶t¸mÄ ASv Nman A½ B]n^p¶p. Ft¶mXv b_ªp.
” tfmsW H¶pw Njn¨nÃtÃm. km kÃSpw Njn¡p F¶n«v. tfmsW Mm³ Sm^m«p bmXn D_¡mw.. ‘ ASpw b_ªp Nman A½ Fsâ fq¡n Ipwdn¨p.

N®v Sp_¶ Mm³ BUyw Nm\p¶Sv Nman]½ ]psX f`À¶p SXn¨ Ip*pNam\v H^p Wnfngw Fâ fWhv fp_pNns]WvOn`pw
Fs¶ ASn^äp hvtWin¡p¶
Nm^yw Fsâ fWhnt`¡v HmXn k¶p…… Fâ Nknan SjpNp¶Sv tbms` tSm¶n Fâ hztdmVw tWs^ ko\p
Mm³: F´m.. Nm`n]t½……
Nm`n]½: H¶pfnÃ… tfmsW C§sW tWm¡n C^n¡m³ WÃ t^hfm. A{S]v¡v hp¶^n Np«n]m…. Fâ tfm³. bns¶…. Fs¶
A½ F¶v knan¨m fSn tN«..
ASpb_ªpsNm*p A½ Fâ Ip*n A½]psX Ip*p sNm*v Ipwdn¨p sbs«¶v
D*m] B tgmNv  Fâ Ip*p kn_¨p. Mm³ A½]psX N®nt`¡v tWm¡n.
AkÀ H^p N®v C_p¡n AX¨SnWp tlgw AknsX Wn¶pw. bSns] A¸p_t¯¡v WX¶p Wo§n………
A¶v ^m{Sn Mm³ NpXn`nWp bp_t¯¡v k¶p. F§pw fqNS. Hmt^m^p¯^pw Ak^k^psX koXnWp DÅnt`¡v NX¡pkm\v. Fs¶ Nm\p¶ Hmt^m^p¯^pw sI_p bp©n^nt]msX N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

ജോണി സിന്‍സ്‌

6 Comments

Add a Comment
  1. Old story
    COPY

  2. അതെ ..കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ എനിക്കും തോന്നി. എന്നാലും കുഴപ്പം ഇല്ല.

  3. ഇത് ഇതിന് മുൻപ് വന്നിട്ടുണ്ട്

  4. മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. Did I miss something?

  5. പേജ് കൂട്ടി സന്ദർഭം വിവരിച്ചു ഏഴുതുക ബ്രോ.

  6. ഇതെന്തു കഥയയാണിത്? തുടക്കവുമില്ല…അവസാനവും ഇല്ല. കഥയ്ക്ക് ഒരു ഫീലും ഇല്ല. ഇതിനു ഒരു മുൻ പാർട് ഉണ്ടായിരുന്നോ?
    എന്തായാലും എഴുത്തു നിർത്തണ്ട. മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018