നീലാംബരി 17 [കുഞ്ഞൻ] 352

Kambi Views 102996

നീലാംബരി 17

Neelambari Part 17 Author Kunjan

Click here to read Neelambari Part 1  | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12 | Part 13 | Part 14 | Part 15 | Part 16 |

Nm_n tN_n] DXsW ^qbm fmZw tNmlnt]mXv k]Às`Ên knan¨p b_ªp…
“”tNmln C½oZn]äv B]n Np_¨v sbm`ohpNms^ sNm«m^¯nt`¡v A]¡\w… B^pw bp_¯v tbmkmsS hq£n¡\w… H^p Nm^\klm`pw foZn] A_n]m³ CXk^^pSv… Nzn¡v…””
“”s]hv HmkÀ fmZw…””
^qb S¼n]pw b^nkm^§apw bmSn^m{Sn B]t¸mtj¡pw dwPvamkn F¯n]n^p¶p…
^qbm S¼n Nm_n Wn¶pw ImXn C_§n… At¸mtj¡pw ImÀKv D*m]n^p¶ HmcohÀ HmXn AXpt¯¡v k¶p…
“”F´m\v… F´m\v hwekn¨Sv…” ^qbm fmZw tImUn¨p
“”fmZw… ^*ptb^pw H^pfn¨m\v C¶v Hmcohn tbm]n«pÅSv… kt^* hf]w B]n«pw k^mSm]t¸m CknsX Wn¶pw b_]pN]m\v D*m]Sv. M§apsX AtWzg\¯n CknsX Wn¶v 3 Nn.fn. ANs` BanÃmsS NnX¡p¶ S¼p^m«osX sd³hv Fhv ]q kn Ns*¯n… HmXn¨n^p¶ ss{ZkÀ A¨pkpw fnÊnwPv B\v… “”
“”B^m\v knan¨p b_ªSv…”” ^qbm fmZw tImUn¨p
“”F´m\v knan¨p b_ªSv””
HmcohÀ H^p tbm`ohv Nm^sW knan¨p… A]mÄ HmXnk¶p…
“”fmZw C]mam\v tcm¬ Aä³Zv sI]vSSv… B b_¨n`n Ss¶ hwl]w tSm¶n]Sv sNm*m\v DXWXn fmZs¯ knan¨v b_ªSv…””
“”F´m]n^p¶p knan¨p b_ªSv”
“”S¼p^m«ns]]pw Wo`mwd^ns]]pw Nm\mWnÃ… Bt^m S«n sNm*v tbm]n…”” A]mÄ b_ªp
“”Bim… As¸m S«n sNm*v tbm]Sm\v F¶v A_n]p¶ Bt^m knan¨pb_ªtbms` D*tÃm” CsSms¡ tN«v sNm*v Wn¶ gndn Imt¡m b_ªp…
“”ASv… B hv{So B\v… “” AkÀ em^Sn tI¨ns] Iq*n Nm\n¨v sNm*v b_ªp…
^qbm fmZw em^Sn tI¨ns] S_¸n¨v tWm¡n…
em^Sn tI¨n BsN H¶v e]¶tbms` tSm¶n… ^qbm fmZw em^Sn tI¨nsX AXpt¯¡v tbm]n… bns¶ ANt¯¡v Nq«nsNm*v tbm]n…
“”em^Sn… Asà ?””
“”AsS hmt_…””
“”F{S sNmÃfm]n CknsX tKm`n sI¿p¶p.. “”
“”Mm³ 13 sNmÃm]n…””
“”Dw… B^m b_sª S«ns¡m*p tbm]n F¶v b_]m³ b_ªSv…””
em^Sn tI¨n BsN Wn¶v kn]À¯p…
“”Jn b_s]Xn…”” tNmln lÐw D*m¡n
“”em^Sn tI¨n H^pbmXv sNmÃfm]ntà CknsX tKm`n sI¿p¶p… S¼p^m«n tI¨n¡v sI]vSp S¶n«pÅ FÃm huN^y§sa¡p_n¨pw M§Ä¡_n]mw… fm{SfÃ… fqÀ¯n]pw At§^psX H^p Nq«pNm^³ D*m]n^p¶p… Hm F´m]n^p¶p A]mapsX tb^v… “” ^qbm fmZw f_¶p tbm]tbms` b_ªp…
“”fmZw… fimtUk kÀ½…”” tNmln HmÀfn¸n¨p
fimtUk kÀ½ F¶v tN«Spw em^Sn tI¨n A¸w H¶v e]¶tbms` N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

കുഞ്ഞൻ

കുഞ്ഞൻ

കാത്തിരിപ്പിനേക്കാൾ വലിയ വിഷമം, ആ കാത്തിരിക്കുന്നത് വരില്ല എന്നറിയുമ്പോഴാണ്...

107 Comments

Add a Comment
 1. Dear Kunja,

  What novel bro. I was waiting for each part. It was like my teen age for waiting
  detective novels of Mangalam & Manorama. Well done. You have cleverly written each part with revenge,suspense,action and super sex.

  Waiting for your next work. All the best dear. Hope we can expect the new work soon.


  With Love and Pray

  Kannan

 2. ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർത്തു. അടിപൊളി കഥ. ശെരിക്കും ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലെർ സിനിമ കാണുന്ന അനുഭവം. അതിൽ ആവോളം സെക്സും. എല്ലാം വേണ്ടതിൽ അധികം.

 3. Avatar

  കുഞ്ഞാ
  എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥയായിരുന്നു, കഥ തീർന്നതിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ട്. കഥയുടെ അവസാന രണ്ടു പാർട്ടുകൾക്ക് അപാര സ്പീഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരു ന്യൂനത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും കുഞ്ഞൻ അടുത്ത കഥയുമായി എത്തുന്നതുവരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്, പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു.

 4. കിച്ചു..✍️

  പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാ…

  വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയ ഒരു കഥ തന്നതിന് ഒരുപാടു നന്ദി… അതിനു മാത്രമല്ല ഒരു പാട് കാത്തിരുത്താതെ കഥയുടെ തുടർ ഭാഗങ്ങൾ ക്രമമായി ഇട്ടതിനും കൂടിയാണ് ഈ നന്ദി…

  എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും നീണ്ട അധ്യായങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു നോവൽ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ എഴുതി തീർത്തു എന്ന റെക്കോർഡും കുഞ്ഞനാണ് എന്ന്…

  കഥയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി വിശദമായി നിരൂപിക്കാൻ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും അവസാനം കുറച്ചു വേഗത കൂടി പോയപോലെ തോന്നി രണ്ടു മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ കൂടി എഴുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടി നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് തോന്നി

  കഥ ശരിക്കും അടിപൊളി പൊളി എന്നല്ല തട്ടുപൊളിപ്പൻ എന്ന് വേണം പറയാൻ
  ഇനി എഴുതിന്നില്ല എന്ന് കണ്ടത് ഞാൻ അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല പുതിയ കഥകളുമായി വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ വരുന്നതും കാത്തു

  ഒരുപാടു ആരാധനയോടെ
  സ്വന്തം
  കിച്ചു….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018