ഓണക്കളികൾ 2 [Roman] 978

ഓണക്കളികൾ 2

Onakkalikal Part 2 bY Roman | Previous Part

 

C{S]pw t`äv B]Sn £fn¡p¶p .FÃmk^pw BUys¯ emP¯nWv S¶ ht¸mÀ«nWv Wµn . FÃm^pw b_ª Aen{bm]§Ä DÄs¡mÅn¨m\v Cu emPw FjpSp¶Sv . ASv sNm*v WX¶ hwek§apsX NqsX Np_¨p F^nkpw bpan]pw NqXpS C«p FjpSn SpX§p¶p

sgZn WX¶ b^nbmXn¡v CX]n sdÀfpZ WWªSp sNm*v ASv fmä\w . ASnWp tk*n Mm³ H¶v Npan¨p . F¶n«p C¯k\ sK«n]pw C«n«p tks_ H^p tgmÀXvhv– C«p F¶n«p Mm³ fp³kls¯ imant`¡v k¶p . AknsX FÃm^pw Xokn Nm\pN]m]n^p¶p . fmap tI¨n]pw AWp tI¨n]pw C^n¸p*v . dm¡n FÃm^pw AknsX AknsX B]n«p C^p¶v Nan¡pN]pw Hmt^m¶v hwhm^n¡pN]pw sI]vSn«p*v . fpSnÀ¶ sb®p§saÃmw AXp¡a]n`m\v . AÑWpw fmf·m^pw tKm`n¡v tbm]n . sNm¨ÑWpw A¸p_s¯ ko«ns` D®n A¦nÄ Dw NqsX k^m´]n C^p¶p hwhm^n¡p¶p . Mm³ At§m«v N]_n]Spw AWptI¨n H^p tImUyw

“”Han¨p Nan¨p Wo WmXv kn«p tbms]¶ Mm³ knIm^nt¨””

H^p I½n] In^nt]msX Mm³ fmap tI¨ns] tWm¡n .Xokn]n Wn¶pw Ns®Xp¡msS tI¨n]pw In^n¡p¶p*m]n^p¶p . At¸mam Mm³ {l²n¨Sv . tI¨n]pw Npan¨p {ZÊv fm_n]n^n¡p¶p . H^p ZnsshWÀ bmkmX]pw cpÄ Éokv–hv Ipk¶ gÀ«pw. tI¨n]psX Wn_kpw B gÀ«nsâ Na_pw NqsX tIÀ¶t¸mÄ H^p B«m³ I^¡v Ss¶ . Cu I^¡m\tÃm tW^s¯ kn^`nXm³ tk*n Np¯n C^p¶p S¶Spw Fsâ Np® Djnªp S¶Spw Ft¶mÀ¯t¸mÄ BsN ht´mgw .

“”BÀ¡pw N*p bnXn¡m³ bäm¯ Han¯mka§Ä WnW¡_n]msf¶p tI¨n b_ªp “” AWptI¨n ko*pw Nan]m¡n .

Mm³ Ak^psX sshZv C C«n«pÅ thmc]n sI¶n^p¶p . AWptI¨n]psX hwhm^¯n H^p B¡Â . fmap tI¨n kÃSpw b_ªn«p*mNptfm . fmap tI¨nsX In^n]pw AWptI¨nsX bSnknÃm¯ tWm«kpw emkkpw N*t¸mÄ H^p bSÀ¨ .At¸mam\v ‘A½ k¶p FÃmt^]pw Njn¡m³ knan¨Sv . FÃmk^pw F\oäv ssZWn§v imant`¡v WX¶p . At¸mam\v Mm³ WX¶p tbmNp¶ AWptI¨ns] {l²n¨Sv . Wà D^p* I´nNÄ . sNmjp¯ SpXNapw . fmap tI¨nt]¡mÄ Np*n NqXpS AWptI¨n¡m . bs£ fp` fmap tI¨n¡v NqXpS . bs¯m³bSp k]ÊnsW¡mÄ fpjp¸v D*v B I´nNÄ¡p . CWn Cu tI¨n]pw GSksW¦n`pw Np*n Nan]v¡m³ sNmXp¡p¶pt*m Ft´m Mm³ Bt`mIn¨p Wn¶p. At¸mam\v fmap tI¨n k¶ N¿n bnXn¨n«p “”Njn¡m³ k^p¶ntà F¶v tImUn¨Sv “”. M§Ä sI¶t¸mÄ dm¡ns]Ãmk^pw C^p¶p . C^n¡m³ Ø`w Nn«m¯Sv sNm*v M§Ä Sn^n¨p k¶p. Mm³ k¶p thmc]n N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Roman

18 Comments

Add a Comment
 1. എന്നാ കളിയാ.. സുപ്പർ

 2. Good. Continue..

 3. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് മച്ചാനെ

 4. കഥ സൂപ്പർ .മാളുവിനെ കളിച്ചു .സ്പീഡ് അല്പം കൂടി പോയി അടുത്ത പാർട്ടിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചു എഴുതുക.ഏതായാലും മാളുവിന്റെ കാമുകനെ അനു വളച്ചു കളിച്ചു അതു മാളു നേരിട്ടു കണ്ടു .ഇനി മാളു വിനെ നായകൻ കളിക്കുകയും പ്രേമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അനു വിനേം കൂടെ കളിക്കാല്ലോ

 5. നന്നായിട്ടുണ്ട്……

  😍😍😍😍

 6. കൊള്ളാം, കളി സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി, അനുവുമായിട്ടുള്ള കളി സൂപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതു.

 7. Kalakki… super kali..

 8. suparrr.. adipoli…

 9. കൊള്ളാം. കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതിയാൽ ഇനിയും സൂപ്പർ ആകും.

 10. കൊള്ളാം ലേശം കൂടി സ്പീഡ് കുറക്കാവോ ?

 11. Superb… Thakarkku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan