ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ [പഞ്ചമി ] 892

ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ

Njan Autokkaran Part 1 bY Panchami

Fsâ tb^v b©fn ….-! l^n¡pw HÅ tb^v Aà tNt«m ….?? Mm³ BUyfm]n B\v NT FjpSp¶Sv …..-! Fsâ hpir¯p ‘ Np«³ ‘ B\v FWn¡v F§sW H^p NT FjpSm³ hmiI^yw D*m¡n S¶Sv ….– NT km]n¨n«p BßmÀ°fm]pw Aen{bm]§Ä b_]\w ….- Cu Fan] N`mNm^sW AWp{Pin¡pw F¶ {bSo£t]mXpNqXn Mm³ SpX§pN]m\v……-!

Hmt«m ss{ZkÀ

fm\nNy f`^m] bqtk …. fiSn]mw OUoKtfk…… f¡s]¶p bp®y Wm«n kn`hnZpw Wm^n…–! sfmssd sd AXn¡p¶SptN«m\v {bko¬ D\À¶Sv Ak³ N®v Sp_¶p t¢m¡n tWm¡n hf]w ^mkns` B_pf\n ….-! sfmssd WnÀ¯msS sd AXn¨p …- {bko¬ NmÄ FXp¯p …-!

it`m B^m\v ….???

Wnsâ S´ ….-! FXm ssft^ MmWm hpPp B\v ….-

F´m hpNptk«m Nm^yw ….???

Wnsâ As½ sN«n¡m³ ….–

Mm³ C¶s` Asà Wnt¶mXv b_ªSv H^p h-vNqÄ Hm«w FXp¡p¶ Nm^yw ….-!

hpPptk«³ knan¨Sv W¶m]n Mm³ f_¶n^n¡pkm]n^p¶p ….-! C¶s` 2 F®w AXn¨Snsâ go\w B\v ….-!

hpPp ; B Wo tkPw H^p§p ….-! 7 f\n¡v k^\w F¶m\p sNm¨nsâ ko«pNmÀ b_ªSv ….-!

{bko¬ ; Jh l^n Mm³ H^p§s« ….-!

Fs¶ b^nI]s¸Xp¯n CÃtÃm ….?? Mm³ {bko¬ ….-! Fsâ WmXv NmhÀtPmZv KnÃ]ns` ft©lz^w B\v ….-! 28 k]Êv …-
C^pWn_w….– H^p GNm´ h©m^n]m\v …-! FWn¡v A¸Wpw H¶pfnà ….-! A¸Wv sSm`nskap¸p HÅ Hm^v¯ns]Nn«n]t¸mÄ A¸³ A½¨ns] Dbo£n¨p tbm]n …- A¸sâ Np®sX fi¯zw B\v Mm³ F¶v A½¨n f^n¡pw fp³bv b_]pfm]n^p¶p…..-!

B^psXs]ms¡t]m N^p\sNm*p A½¨n Fs¶ K.G. ks^ bXn¸n¨v ….- bYn¡m³ fnXp¡Wm]SpsNm*p K.X.C. H¶pw FjpSm³ tbm]nà …- A½¨n]psX f^\tlgw Nn«n] C³gp_³hv SpNsNm*v km§n]Sm\v Mm³ AWptfmQE …- AWptfmÄ F¶v b_]p¶Sv sb®v Aà tNt«m …??? Fsâ YAYA Hmt«m B\v …-!

Mm³ AWptfmQE H¶pw Npan¸n¨v …- bn¶oXv Mm³ Npan¡m³ N]_n kmSn AX¨v ssb¸v Sp_¶p gk_nsâ Nojn Wn¶t¸mÄ Fsâ 8 C©p HÅ Np«³ FjptWäp K]v knan¡m³ SpX§n ..- 2 km\w kn«SnWp tlgw tkPw Mm³ Npan Njªn_§n ….-!

tlgw ….-! Fsâ ]q\ntcmf C«p koXpw bq«n Fsâ AWptfmsa]pw Nq«n tWs^ Npfmt^«sâ boXnN]nt`¡p ….-

Fsâ k^mkpN*s¸msj Npfmt^«³ tImUn¡pN]pw sI]vSp ….- F¶v F´m bSnknÃmsS tW^s¯ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

പഞ്ചമി

17 Comments

Add a Comment
 1. Aadyam poyi malayalam padikk

 2. നല്ല കഥ

 3. രസമായി കധ പറഞ്ഞുരിക്കുന്നു. നല്ലപോലെ ഫീല്‍ ഉണ്ട്.

  1. Eathillu eangana reaplay cheayaa njan nokitu patanilla

 4. തുടക്കം നന്നായിട്ടുണ്ട്, അക്ഷരത്തെറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ശരിയാക്കണം, അത്യാവശ്യം വായിക്കാൻ ഉള്ള പേജ് എങ്കിലും വേണം.

 5. തുടക്കം കൊള്ളാം…. പേജുക്കൾ കൂട്ടി എഴുതൂ……

  😍😍😍😍

 6. കമ്പി സുഖം പരമാവധി തരുന്ന ഒരു നല്ല കഥയായി വികസിപ്പിച്ചു എഴുതു പഞ്ചമി

 7. Ithinoke enthu abhiprayam parayana?? Nalla scope ulla plot aanu.. page kooti ezhuthiyal nalla abhiprayangal kittum.. all the best

 8. Eniezhuthanam ennila

 9. രണ്ടു പേജിൽ ഒന്നും പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടൻ ഡോക്ടറോഡ് പറഞ്ഞാൽ അവിയൽ ഭാക്ഷ ഒഴിവാക്കാം.

 10. 2pages write chayutherte undakhan nikhunno pages koote enite nokham bakhi alla pine avnum avnte story minumn oru 10 pages write chayath nagale saport chayull enn vannamteam

 11. ആദ്യം ഒരു 10 പേജെങ്കിലും എഴുതു പിന്നീട് അഭിപ്രായം പറയാം

  1. Hi ente oru story undu engane ezhuthanam ennu ariyilla help cheyoo

   1. പറയൂ നോക്കട്ടെ

   2. Parayyu …..!!!

 12. നന്നായിട്ടുണ്ട്…തുടർന്ന് എഴുതുക..

 13. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് പേജു കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി എഴുതണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan