പ്രളയകാലം 5 [Raj] 878

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  5 
ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും

Pralayakalam Part 5  bY  Raj | Previous parts

tN^a¯n C¶v en¶ `nwP¡mÀ¡v {btSyN b^nP\W `en¡p¶ H^p Nm`fm\v. bs£ tUkSs]t¸ms` Ssâ b¦mans] N*v AkÄ AkÄ¡nãs¸« bp^pgWpfm]n Ssâ fp¶n ss`wPnN dÔ¯nt`Às¸«v hpOn¡p¶ NmjvI Nm\pN F¶Sv KoknSmen`mgfm]n sNm*p WX¡p¶ F¶m KoknS¯n H^n¡Ât¸m`pw ASnWpv Akh^w Nn«m¯ Npt¡mÄZv B{Pi§apÅ eÀ¯m¡³fmÀ¡m]n hfÀ¸n¡p¶p.
::………….:…………….:……………

sskNpt¶^w Hmcohn Wn¶pw C_§mWm]t¸mÄ AWn`nsW Fw Zn knan¨v Fs´ms¡t]m b\nNÄ G¸n¨p. ASp sNm*v dÊn`m\v M§Ä ^*mapw Sn^n¨p tbm]Sv. AWn`nsâ A½ dÔpko«n B]n^p¶SpsNm*v ko«ns`¯n] DXsW Npan¨v {ZÊpw fm_n M§Ä Xu\nt`¡v C_§n. dyq«n bmÀ`_n tbmNm³ AkÄ H^p B{Piw BUyfm]n b_ªSp sNm*v tbm]n bp^nNw FÃmw tg¸v sI]vSv ASymklyw Fs´ms¡t]m b^nbmXnNapw Hs¡ SoÀ¯m\v AkÄ C_§n]Sv B Nn«n] Pym¸n Mm³ AkÄ¡m]n Np_¨v fp´n] hv{XnwPv ssX¸v bmân]pw {dm]pw Hs¡ km§n k¶p. Aksa Mm³ ASv Nm\n¡msS k*n]n Ss¶ k¨p. Xu\n Wn¡pt¼mÄ AWn knan¨n«v AkWpw A½]psX AXpt¯¡v tbmNpN]ms\¶pw ^m{Sn ^*mapw k^nsöpw b_ªp.
ASp sNm*v sskNpt¶^s¯ e£\w tim«`n Wn¶pv Njn¨m\v ko«nt`¡v tbm]Sv.
ko«ns`¯n ^*mapw {ZÊv fm_n tW^t¯ NnX¡mw F¶ Aen{bm]fm]n^p¶p AkÄ¡v Njnª Unkhs¯ NanNapw D_¡fnÃm]vf]pw sNm*v £o\w D*m]n^p¶p AkÄ¡v.ko«n B^pw CÃmSn^p¶SpsNm*v _qw AX¨v, ^*mapw C«n^p¶ khv{S§saÃmw Ajn¨n«n«mªv bpSn]Sv FXp¡mWm]n b^Sn]Sv. NpWnªp Wn¶v M§apsX dmPn Wn¶pw ko«n`nXp¶ {ZÊv S¸p¶ Fsâ em^y]psX bp_Nn Wn¶pÅ NmjvI H^p CXnsk«v Ss¶ B]n^p¶p. t^mfw bqän sI_pSm]n kaÀ¶v SpX§n]Sv N* Mm³ NmXm]tÃm F¶v AktamXv tImUn¨p
”F¶m sk«nWn^¯nt¡m “” F¶m]n AkÄ
M§apsX dm¯v _qfn tWm¡n]t¸mÄ t»Zv bpSn] SnÃ.F¶m b^nbmXn fmän k]v¡msf¶m]n Fsâ Aen{bm]w. H^p fnWn«v F¶v b_ªv AkÄ sfmssd FXp¯v AWn`nsW knan¨p.
AWn`nsâ dm¯v _qfn t_hÀ C^n¡p¶ Ø`w Ak³ b_ªp sNmXp¯p.”” kXn¨v Wà ¢o³ B¡n sk]v Mm³ Wmsa k¶n«v DjpSpf_n¡\w”” tcm¬ hvbo¡_n`m]n^p¶SpsNm*v MmWpw CSv tN«p. Fsâ Np«³ MmW_n]msS N¼n]m]n .AWnS ASnt`¡v tWm¡n H^p In^n h½mWn¨p F´m\kÄ In^n]n`qsX Dt±ln¨sS¶v FWn¡v fWÊn`m]nÃ.Mm³ AWn`nsâ dm¯v _qfn N]_n t_h_pw tgknwPv {Nofpw {dgpw FXp¯v Sn^n¨p k¶p. N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Rahul raj

3 Comments

Add a Comment
  1. ഇതു കൊള്ളാം. വയലൻസ് ഒഴിവായപ്പോൾ വായിക്കാൻ ഒരു രസമുണ്ട്. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

  2. കൊള്ളാം

  3. Mumbathe partukalude athrahum ethiyella… Ennalum adipoli….
    Adutha bhagamnudane post cheyyanam page kootti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan