ഒരു ഡൽഹി കഥ (അവസാന ഭാഗം) 1560

Kambi Views 161278

N¼nNp«³.sWäv V^n¨n^p¶Sv. Mm³ A]mapsX him]t¯msX dWn]³ Du^nfmän. Mm³ Fsâ fp`NÄ sNm*v A]mapsX l^o^s¯ bSns] fhmKv sI¿m³ SpX§n. A]mÄ NpXp NpsX In^n¨p. A]mapsX t^mfmkrSfm] l^o^¯n Fsâ fp`NÄ Af^pt¼mÄ FWn¡v Fs´¶nÃm¯ hpOw `en¨p. A]mapsX Np® Fsâ SpXNan d`w sk¡p¶Sv A_nªt¸mÄ A]mÄ¡pw ASv hpOw bN^v¶ps*¶v FWn¡v fWhn`m]n. A]mapsX Np®]psX ^pIn]_n]m³ FWn¡v B{Piw tSm¶n. Mm³ A]mapsX fp`¡\pNÄ I¸n k`n¨p AXn]nt`¡v tbm]n. A]mapsX sbm¡nan W¡n ko*pw Smtjm«v . sdÀfpZ ]psX tN«v knXpkn¨v sNm*v Mm³ ASv Smtj¡v k`n¨p. A]mapsX ftWmi^fm] Np® FWn¡v Urlyfm]n. Mm³ ASnsâ ewPn]nt`¡v Np_¨v hf]w tWm¡n Wn¶v, bns¶ sNmSn hin¡m³ k¿m sS Mm³ ASnsâ Sp¼¯v H¶v fp¯n. ASnsâ N®n Wn¶pw fpSnÀ¶ fUK`¯nsâ hzmUv Fsâ Wmkn bXÀ¶p. Mm³ ASnsW k`n¨q¼m³ B^wen¨p. WsÃm^p Woakpw k®kpw ASn`pÅSm]n FWn¡v tSm¶n. F´m]m`pw CSv Aent]¡mapw ^mKokv G«sâSntW¡mapw k`pSms\¶v FWn¡v fWhn`m]n. F¶m AsSm¶pw Fsâ Im¸`nsW dmVn¨nà Mm³ kas^ ^ht¯msX Ss¶ ASnsW I¸n k`n¨p sNm*n^p¶p. A]mÄ hpOw sNm*v Nm`pNÄ knXÀ¯n Pvam Pvam Pvam lÐw Fsâ km]n Wn¶p]À¶p. ]mUknsâ f\nNsa]pw Mm³ sk_psS kn«nÃ. A]mÄ¡v NqXpS hpOw bN^\w F¶ Dt±lt¯msX Mm³ A]mapsX f\nNapw km]n`m¡n I¸n sNm*n^p¶p. A]mapsX NqSn knXÀ¯n sk¨v A]mapsX NqSn sbm«n¡pw ªm³ Fsâ Wm¡p N]än sNm*n^p¶p. AS]mÄ¡v NqXpS hpOw bN^vs¶s*¶v FWn¡v fWhn`m]n ASnWm A]mÄ Nm`pNÄ b^fmkVn]mN¯n. A]mapsX f`Uzm^w knNhn¨p. AsSsâ I¸`nWpw Blzmhw WÂNn. b*pw Mm³ A§sW]m]n^p¶p Fs¶ hpOn¸n¨]mÄ ASntW¡mÄ NqXpS hpOw Sn^n¨ WÂN\w F¶Sv Fsâ kmln Ss¶]m]n^p¶p. km]]pw Wmkpw Nmj¨Sv sNm*v fm{Sw Mm³ sdZn fp«pNp¯n Fjpt¶äp Wn¶v. tNlksâ fpOs¯ Nmfw Wn_ª ht´mgw Mm³ N®v Wn_s] N*p. l^n¡pw emPykSn]m] hv{So]m\v Mm³ F¶ FWn¡v tSm¶n. CSm\v ]mUknsW hzoN^n¡mWpÅ hf]w F¶ FWn¡v fWhn`m]n. f`À¶v NnX¡p¶ ]mUknsâ C^p kl¯pw Nm`pNaq¶n Mm³ A]mapsX Np®]nt`¡v Fsâ bqknsW fp«n¨p. Fsâ Np_p¼n A]mapsX Np_p¼sW knjp§n SpX§n. hpOw b^f hpOw H^p Nnaksâ Nm^n^pfvdv BUyfm]n Fsâ bqknt`¡v N]_n. hpOw sNm*v Fsâ N®pNÄ bmSn]Xªn^p¶p. Mm³ A]mapsX bp_¯n^p¶p NpSn^¡an¡m³ SpX§n. {dm]n Wn¶v bp_t¯m«p k¶ Fsâ fp`NÄ Fsâ Sma¯nsWm¯v SpÅn. Fsâ WnhmkmhvtS=_mw bn¶nt`¡v N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

14 Comments

Add a Comment
 1. Ee format enganeya matuvaa?? katha vayikan

 2. കഥ നന്നായിരുന്നു…

  നൈസ് പാർട്ട്‌ ….

  പെട്ടന്ന് നിർത്തി കളഞ്ഞല്ലേ… അടുത്ത് കഥക്ക് ആയി കാത്തിരിക്കുന്നു….

 3. മന്ദന്‍ രാജാ

  മുഴുവന്‍ പാര്‍ട്ടുകളും വായിച്ചു .
  ജനുവരിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് .. അന്ന് കണ്ടില്ല , കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാസ്റ്റ് പാര്‍ട്ട്‌ വന്നപ്പോള്‍ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ..

  അല്‍പം തിടുക്കപ്പെട്ടത് പോലെ തോന്നി .. ബാക്കിയെല്ലാം ” ഒരു നടന്ന സംഭവം ” പോലെ എഴുതി .. കുറച്ചു കൂടി വിസ്തരിചിരുന്നെങ്കില്‍ ..

  ” അല്ലാ .. ഇനിയെന്നാ ഡല്‍ഹിക്ക് പോണേ ?’

  ഒരു കഥ കൂടി കിട്ടുമോ എന്നറിയാനാ ?

  1. Ipol Finland lanu mandha

   1. മന്ദന്‍ രാജാ

    ” finland” ലാന്‍ഡ്‌ കഥകള്‍ കിട്ടുമോ അര്‍ച്ചനാ ?

    “( ഇന്ത്യ യില്‍ നിന്നെല്ലാരും പോകുവാണല്ലോ ദൈവമേ .. )

    1. Anubhavangalund samayamilla

 4. മന്ദന്‍ രാജാ

  മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ വായിച്ചു .ബാക്കി നാളെ..

  ഇത്രയും ഡിലെ അവല്ലേ അർച്ചനാ.

 5. oru rakshayumilla archana .. pls dont stop.. pls .. ibeg u .. its amazing .. spclly ur explanation style .. thudaroo .. finlantike kamakelikal .. take ur tim .. we will wait fr u??

 6. Superb stoey ayirunnu archana ..excellent work ..samyan undakubol enium puthiya kadhayumayee varanam katto ..prathishayoda kathirikkunnu adutha kadhakkayee ..

  1. Sramikum urapayum Finland ormakal manasilund

 7. കൊള്ളാം. അടുത്ത കഥ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ.

  1. Urapayum asura

 8. കൊള്ളാം

 9. കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഒരു തുടർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി പഴയ ഭാഗം ഒന്നോടിച്ചുനോക്കണ്ടി വന്നു… ആദി കൊച്ചു പയ്യനല്ലേ? അമ്മയുടെ കളി ഇഷ്ടപ്പെടുമോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | Terms of Use