ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി 3 [കാന്തപ്പൻ] 193

Kambi Views 37394

ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി 3

ORU PAZHAYA KOOTTUKARI PART 3 BY KANTHAPPAN | Previous Part

Aen{bm]§Ä A_n]n¨ FÃmk^v¡pw Wµn , H^pbmXv sskNn¡mSn^n¡m³ {lfn¨n«p*v . bs£ tKm`n Sn^¡v Nm^\w sskNn]Sm\v, £fn¡\w Fsâ {bn] km]W¡mÀ….

‘A½ : ½v .. D*m]m fSn ,BUys¯ A{S bpÅns§m¶pw Cs¸m tSm¶m_nÃt`m

‘A½ : k]Êv Wn§ÄNv fm{SfÃt`m FWn¡pw NqXp¶p*tÃm…

‘A½ : B CWn k^pt¼m Nm\mt`m

‘A½ : F¶m Nm\nt¡

‘A½ :A]¨nXv knans¡

(ko*pw tcm¬ N«v B¡n ko*pw knan¨p )

‘A½ :CsS´m Ct¸m N¼n]m]n Wn`vNps¶ , koZnt]m Nm\t\m

‘A½ : Fsâ tcmt«m N*nt«m ?

‘A½ : AsS , WÃ ^hfp*v Nm\m³ C {ZÊv , FWn¡v Ss¶ N*nXv sNmSn]m]n

(A½ In^n¡p¶ lÐw tNÄ¡p¶p )

‘A½ :tI«m]n … FWn¡msN fqZv B]n

‘A½ :kn^`n«mt`m¶pw H¶pw BNp¶nà Cs¸m

‘A½ : ASv tbXn]m , ASv DÅns`§mWpw Wn¶mt`m N^pSn CXm³ {lfn¨n«nÃ

‘A½ : tk* , Mm³ kn^`nt«maw

‘A½ : tk* , CWn F\oäv tbmN\w , MmWnt¸m sWäns]ms¡ C«n«p tk\w tbmN\sf¦nÂ

‘A½ : AksW§mWpw F\oäpk¶mt`m

‘A½ : B sl^n , Wn¡v Mm³ FXp¯n«pk^mw

A½ bp_t¯Nv k^psf¶v tSm¶n]tSmsX Mm³ tkPw AknsX¶p fm_n , AXp¡a]nt`¡mNpw tbmNmWv A_n]mkp¶SpsNm*v Mm³ A½]psX A¸p_¯pÅ _qfnt`¡p N]_nWn¶p . ‘A½ sWän CXmsS]mNptfm bp_t¯¡v k^m … H^pWnfngw Mm³ Du\v Bt`mIn¨ptWm¡n B NmjvI , ASv bqÀ¯n]mNp¶SnWp fp³bm]n tZmÀ Sp_¡p¶ hu*v tN«v Mm³ As§mXv tWm¡n , ‘A½ sWän C«n«p*v ,FWn¡v Np_¨p Wn^ml tSm¶n , Ct¸ms]¦n`pw A½]psX B l^o^w Du\v Nm\mt`m F¶v Bln¨ptbm]Sm\v , _qfn`m\v k^p¶ A½s] Mm³ l^ns¡m¶p DjnªptWm¡n , A½]psX Àt_mfns` skan¨¯n`m\v fm]p¶SnWp fp³bm]n Mm³ N* NmjvI Ss¶ FWn¡v At¶¡pÅSm]n^p¶p , hmUm^\ A½s] sWän]n Nm\p¶SntW¡mÄ Ft´m H^p fmäfp*v , A½]psX fp`NÄ Np_¨qsX D]À¶p Wn¡p¶p , FWn¡v fWhn`m]n A½]psX bpSn] Cs¶Àkn]_nsâ Pp\fm]n^n¡pw , A½¡v Wà fpj¸v DÅ fp`Nam\v , sshhv F{S]mtWmWpw A_n]nà , bs£ Fsâ H^p Dui¯n 36 Wp fpNan F´m]m`pw D*mNpw .’A½ AXp¡a]n tbm]n {cnZvKv Sp_¶p , {cnZvKn Wn¶pÅ skan¨¯n A½]psX l^o^w H¶psX Nm\m³ hmVn¨p , Mm³ Fsâ tgmÀXv Smjv¯n Np® skan]ns`Xp¯p sfsà tSm`n¡m³ SpX§n . ‘A½ Ft´m {cnZvKn Sn^]m³ tk*n Np_¨p N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

കാന്തപ്പൻ

13 Comments

Add a Comment
 1. നന്നായിട്ടുണ്ട്

 2. ഈ ഭാഗവും നന്നായി

 3. എന്തിനാണ് കാന്തപ്പാ വെറുതെ ആളെ മെനക്കെട്ടുത്തണാത്…. നിർത്തീവെറെ പണിനോക്കിക്കുടെ…..

  1. കാന്തപ്പൻ

   പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം എന്നല്ലേ പ്രമാണം
   അഭിപ്രായം എന്താണേലും അറിയിച്ചതിനു നന്ദി

 4. കയിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ അമ്മക്ക് ഒരു കാമുകൻ ഉണ്ടോ എന്ന ഒരു സംശയം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു . അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും വന്നില്ല .

  പേജ് കുറചൂടെ കൂട്ടിയാൽ ജോറായിരുന്നേനെ

  അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി waiting

  1. കാന്തപ്പൻ

   അടുത്ത പാർട്ടിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്

 5. കഥ കൊള്ളാം… ബാക്കി വേഗം അയക്കൂ..

 6. കാന്തപ്പാ…കഥ പൊളിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 15 പേജ്ങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാമായിരുന്നു..കുഴപ്പമില്ല ഒരു മൂന്നു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മതി..

 7. കൊള്ളാം നന്നായി തന്നെ പോകുന്നു. ടീസിങ് എഴുതുമ്പോൾ ഇനിയും പേജ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കണം.

 8. കൊള്ളാം, നന്നായി പോവുന്നുണ്ട്

 9. ശ്രദ്ധകാകളിയിലും മന്ദ്രാകാന്തയിലും എഴുതുമ്പോൾ സന്ധി മാറി സമാസമായി
  പേനയിലെ മഷി തീർന്നു;
  കുണ്ടീ..ന്നുളളത് ചന്തീ..ന്നാക്കേണ്ടി വന്നു പിള്ളേച്ചന്.

 10. കീലേരി അച്ചു

  ആദ്യമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു..വളെരെ വേഗത്തിൽ ഈ ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ..കഴിയുന്നതും പേജുകൾ കൂട്ടാൻശ്രമിക്കുക..അവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ നല്ല വ്യക്തമായി എഴുതി…

  നമ്മുടെ ട്രിയാ ദാസിനെപോലുള്ള ചരക്കിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan