ഒരു വവ്വാൽ കഥ 802

Kambi Views 92092

ഒരു വവ്വാൽ കഥ

Oru Vavval Kadha bY ഓഷോ

“”FXm ..AkÀ CSv FknsX]m…F{S tW^m]n tWm¡n Wn¡p¶p “” H^p f\n¡qt_maw Nm¯p Wn¶ fpgn¨n`n Hmtgm tImUn¨p.
“”Ak·mt^msXÃmw Mm³ kyàfm]n b_ªSm…CknsX timÌ`n sk¨p sscW _ntih tWm¡mw F¶v “”
“”FÃmw FknsXs]¦n`pw km]ntWm¡n Wn¡p¶p*mNpw””
b_ªpsNm*n^p¶t¸mÄ A^p\pw AÂknWpw N¸`*n]pw tNm_n¨psNm*p BXn Sq§n k¶p.
“”FXm …dm¡n DÅk·mÀ Hs¡ FknsX]m?…Cs¶¦n`pw FÃmw shäv B¡n]nsæn Wmsa WmXNw tÌKn tN_pÔ” Akt^mXv A`vbw tUgy¯n Ss¶]m Mm³ tImUn¨Sv.
“”Wo …Ct§m«v k^m³ b_ªSpsNm*tà ….B N¼yq«À `mdnsâ bn_Nn B]n^ps¶¦n FÃmw Ct¸mÄ F¯nt]sW””
“”N¼yq«À `mdnsâ bn_Nnt`m?””
“”AknsX B]n^ps¶¦n B {Pq¸v Zm³hnsâ sb¬bntÅÀ {bmÎohv sI¿p¶Spw Nm\m]n^p¶p””
“”l^n¡pw Nm\m³ bäptfmsX?”” Hmtgm B{Nm´t¯msX tImUn¨p.
“”fn*^pSv …^*v BjvI B]n Cu hv{Nnbväpw bnXn¨p Wnsâs]ms¡ bn_sN WX¡m³ SpX§n]n«v ..Zm Hmtgm Wo Wnsâ Z]t`mPv bYnt¨m? “”
“”AsSms¡ Mm³ tÌKn sI]vtSmamw “”
“”F´v…Z]t`mPv f^ymU¡v b_]m³ bYn¨nt« Wo tÌKn tN_p..””
“”Wnsâ kÀ¯mWw tN«m tSm¶ptÃm MmWm Wm]N³ F¶v …Hä Z]t`mPv Asà HÅp …ASv Mm³ b_tªmamw””
“”Biv ..B Hs^®w Wo BUyw f^ymU¡v bYn¨p tNĸn¡v …Wnsâ sbÀtcmf³hv Nm^\ ^*p tbKv DÅ Z]t`mPv sk«n Ip^p¡n Hs^®w B¡n]Sv “”
Z]t`mPv F¶v tN«t¸mÄ ^Sogv D_¡¨XtkmsX Fjpt¶äp k¶p.
“”FXm Hmtgm …AtÃ`pw Mm³ b_ªSm hv{Nnbväpw Z]_£Wpw Mm³ sI¿mw F¶v.””
“”F¶n«v tk\w SpX§pt¼mÄ fpSÂ bntÅs^Ãmw FXp¯n«v sb^pfm_m³ .. “” A^p¬ ASnWpÅ f_pbXn At¸mÄ Ss¶ sNmXp¯p.
CSnWnX]n WmXN¯n AsN DÅ H^p hv{So tkgw sN«p¶ i^n]pw F¯n.
“”Aan]m …Nn«nt]m?””
“”Dw …H^p knV¯n H¸n¨p F¶v b_ªm fSn]tÃm.”” F¶n«v ssN]ns` sbmSn Fsâ tWÀ¡p Wo«n.
“”F´mXm ..ASv?”” sbmSn N*p hwl]t¯msX BÂkn³ tImUn¨p.
“”Wnsâ Wm]nN¡pÅSm .. “”
sbmSn Sp_¶t¸mÄ ASn W½psX i^n¡v Wm]nNm ANm³ DÅ Ip^nUm_nsâ tXm¸pw tdm«kpw.
“”sNmÅmt`m CSnWp N]À Hs¡ D*tÃm?”” tdm«w FXp¯p sbm¡n bnXn¨p ^Sogv tImUn¨p.
“”Aan]m ..H^p Ip^nUmÀ H¸n¡m³ sb« bmXv FWns¡ A_n]q.””
“”WnW¡v CSv FknX¶p Nn«n?””
“”W½Ä A¶v _mPv sI]vSp kn« B KqWn]À sb¬sNm¨ntà N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ഓഷോ

11 Comments

Add a Comment
 1. വവ്വാൽ… ആ പേരിലുണ്ട് ഈ രചനയുടെ മാന്ത്രികത. നാട്ടിൽ ചിരപരിചിതമായ ആ പേരുകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ഈ കൊച്ചുകഥ, അതീവ ഹൃദ്യമായിത്തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടു… കലക്കി ബ്രോ

 2. ശരിയാണ് ബ്രാ ഒരു വവ്വാലുപോലെയാണ്…അത് കാണുമ്പയെ കമ്പിയാവും..

 3. ബ്രാ ഒരു സംഭവംതന്നെയാണ്..ഒരു വവ്വാൽ തന്നെയാണ്.😃 ആരുടേതാണ് ആ കറുത്ത മണമുള്ള വവ്വാൽ?

 4. പൊന്നു.🔥

  നന്നായി തുടങ്ങി….. ഇനി പേജുക്കൾ കൂട്ടി വിശദമായി എഴുതി പെട്ടന്ന് വന്നാട്ടെ…..

  😍😍😍😍

 5. തുടക്കം നന്നായിട്ടുണ്ട്, തുടർക്കഥയാണോ?

 6. Super osho
  Pls continue next part

 7. nannittundu…

 8. കൊള്ളാം. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു വായിക്കാൻ.

 9. മന്ദന്‍ രാജാ

  .. കലക്കി… കലക്കി …

  തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമോ ഇതിനു? …

 10. വളരെ നല്ല തുടക്കം. രസകരമായ ഡയലോഗുകൾ.. വ്യത്യസ്തമായ എഴുത്ത്‌. ബാക്കി വേഗം പോരട്ടെ.

 11. പേരിലെ വ്യത്യസ്തത കണ്ടു വായന തുടങ്ങിയതാണ്… വളരെ നല്ല അവതരണം. “വവ്വാൽ” പ്രയോഗം കിടുക്കി. താങ്കൾ നല്ല കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ്. സംഭാഷണങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ഫ്രെയിം ചെയ്തിയിട്ടുണ്ട്. വവ്വാൽ ഉദ്ദേശിച്ചയാളുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ?
  തുടർന്നും എഴുതുക. ആശംസകൾ.

  ഒരു doubt : ബ്രായ്ക്കെന്തു കക്ഷഭാഗം???🤣🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan