പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 4 [ANOOP SS] 811

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം 4

PeruMazha Nalkiya Madhuchashakam Part 4 bY Anoop SS

Previous Parts

Aen{bm]§Ä¡pw t{bmÕmiW§Ä¡pw Wµn.

tNm^ns¨m^n]p¶ fj]psX C^¼`nÂ, B S\p¯ hÔy]nÂ, H^p sI_pskan¨¯nWp fp¶n Nmfb^kl]ms]m^p f²yk]h-vN]psX WPvWtfWn]psX UÀlWkpw hvbÀlWkpw fq`w N¯nKz`n¨ Fsâ]pÅns` NmfmPvWn H^p knhvtcmXW¯n`qsX bp_t¯s¡mjpNm³ Wp^ªpsbm§ns]¦n`pw AkhmWWnfngw ASp SX]s¸«p. AtSmsX A^s¡«n D]À¶psbm´n Wn¶ Fsâ N^nko^³ S`s]Xpt¸msX N«¡`n¸n D\À¶pWn¶p. ASntkP¯n H^psI_pNpan bqÀ¯n]m¡n Fsâ WPvWl^o^¯n bän]n^p¶ K`N\§Ä tSmÀ¯psNm*p SpX¨p. B sI_n] tSmÀ¯psNm*p Wm\w f_¡m³ {lfns¨¦n`pw B {lfw b^mK]s¸«p. tSmÀ¯nWX]n`qsX A^¡¼n]n Np® bp_t¯¡p SÅnWn¶p. Mm³ koXnWpÅnt`¡p N]_mWmNmsS NmÀtbmÀ¨n Wn¶psNm*p A½½t]msXm^p `p¦n Bklys¸«p. AkÀ sNm*pk¶ `p¦n]pw fX¡n¡p¯n Mm³ koXnWpÅnt`¡p N]_n hf]w GSm*v Gj^]m]n. imans` shän]n H^p sI_n] N¼nan]pw bpS¨psNm*p A¸p¸³ C^n¸p*v. fmfn]pw f¡apw fp_n¡pÅn tcm\n fmfWpfm]n hwhm^n¨psNm*n^p¶p. Mm³ AXp¡a]n Wn¡p¶ A½½]psX A^nNnt`¡p tbm]n. AknsX H^p FsfÀsK³hn ss`änsâ skan¨¯n hz´w eÀ¯mknWp sNmXp¡mWpÅ Nªn IqXm¡pN]m]n^p¶ Ak^psX bn¶n Wn¶psNm*p Mm³ sk_psS AXp¸nt`¡p tWm¡n. Cu hf]w Fsâ ssNNÄ A½½]psX C^ptSmapNan`pw kn{lfn¨p. At¸makÀ bn¶nt`¡p Sn^ªp NmfmSp^]m]n Fsâ fpOt¯¡p tWm¡n F¶n«p bn¶nt`¡p Wo§n Aks^sâ WPvWfm] sW©nt`¡p tIÀ¶pWn¶p. A^¡¼n]m]n Wn¶ Fsâ Np«³ ko*pw Nm^n^p¼nsW tbms` Ak^psX I´nknXknt`¡p Ssâ ØmWw D_¸n¡pkmWpÅ {lfw B^wen¨p. Cu hf]w Mm³ Ak^psX tbmÀfp`Nsa Nl¡n]pX¨p. WmkpsNm*p Ak^psX sIkn]psX bn¶n W¡n. A½½]psX l^o^w t^mfm©w sNm*p. sbs«¶kÀ ssNS«nfmän fpt¶m«pfm_n.

FXm Wo At§m«p fm_n Wn`v¡p AWn`t]m bntÅt^m tN_nk^pw.

Aks^ms¡ tcm¬knan]n `]n¨n^n¡pN]m\½t½, AsSm¶pw tbXn¡*. Mm³ tWm¡n]n«m\v k¶Sv.

Hmtim At¸mÄ N^pSn¡q«n k¶Sm\tÃ? Wo BapsNmÅmftÃm. hz´w em^ys] tbms` Asà k¶p bnXn¡p¶Sv, Wo AknsX]n^n¡p¶ B fWpgysW Nt*m At§^ptbm`pw Fs¶ C§sW tN_n¸nXn¡m_nÃ.

Hmiv A¸p¸³ H^pbmXp sfSn¨Stà CSnÂ, Ct¸mÄ bmk¯nsWm«p k¿SmWpw, ASpsNm*p MmsWm¶p sSms«¶pN^pSn H¶pw b_]nÃ. Asæn tbm]n tImUn¨ptWm¡nt¡m.

Bim F´m Aksâs]m^p tfmiw, At§m«p sI¶m fSn. At¸ma_n]mw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Anoopss

ANOOP S S

38 Comments

Add a Comment
 1. Super. Pls continue

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി 😍

 2. ഉഗ്രൻ കഥ വായിക്കാൻ അല്പം താമസിച്ചു പോയി ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു തുടർ ഭാഗത്തിനായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു..

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി 😍

 3. Polucchu mutthey oru 3sm gangbang ithe thrillodey pretheekshikunnu

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി 😍

 4. അടിപൊളി

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി 😍

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി 😍

 5. അനൂപ് ബ്രോ.. മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്.. അമ്മാമയും മാമിയും തകർത്തു.. കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിനൊന്നും കമന്റ്‌ ഇടാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല.. ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ വായന ആണ്.. മുഴുവൻ പാർട്ടും വായിച്ചു.. മഴയും കളിയും വല്ലാത്ത ഒരു ഫീൽ.. രസമുള്ള വായന അനുഭവം… all the best

  —–ഫഹദ് സലാം——

  (രണ്ട് പേരെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കളി പ്രതീക്ഷിക്കാമോ)

  1. അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നന്ദി. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ എല്ലാം ഉൾപെടുത്താം ബ്രോ.

 6. Wow thakarthu ammayem moleyum supper

  1. അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നന്ദി.

 7. adipoly aayi broo ..
  sambashanangal aan highlights.. kaliyum porichu .. ee kalikk sheshamulla avrde conversation next partil pratheekshikkiunnu

  1. അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നന്ദി. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ എല്ലാം ഉൾപെടുത്തുണ്ട് ബ്രോ.

 8. അടിപൊളി … തകർത്തു ബ്രോ … കളികളും ,സംഭാഷണങ്ങളും എല്ലാം സൂപ്പർ .മനോഹരമായ കമ്പി എഴുത്ത് .തുടർന്നും പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു … all the best bro ..

  1. 😍😍😍😍😍😍

 9. തകർത്തല്ലോ ,ബ്രോ … സൂപ്പറാക്കിയിട്ടുണ്ട് .കളികളും ,സംഭാഷണങ്ങളും പൊളിച്ചു … അഭിനന്ദനങ്ങൾ ബ്രോ… തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള തകർപ്പൻ എഴുത്ത് പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നു .all the best ..

  1. അനസെ, താങ്കളുടെ പ്രോത്സാഹനസന്ദേശങ്ങൾ എനിക്കു എഴുതുവാൻ നൽകുന്ന ആവേശം വളരെ വലുതാണ്. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലും നിങ്ങളെയെല്ലാം പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

 10. ആത്മാവ്

  ബ്രോ നന്നായിട്ടുണ്ട്… വളരെ ഇഷ്ട്ടമായി… By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈

  1. ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി 😍

 11. ഈ ഭാഗം കലക്കി ബ്രോ.തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നന്ദി വേലായുധൻ ബ്രോ

 12. ഈ ഭാഗവും കലക്കി. ഊക്കൻ കമ്പി.

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു ഒരുപാടൊരുപാട് നന്ദി ഋഷി.

 13. അടിപൊളി എഴുത്ത്… നിങ്ങളുടെ കഥയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു ഒരുപാടൊരുപാട് നന്ദി റിനു.

 14. Dear Anoop Kalakki ketto… Gambheeramayittundu.Vegam thudaranam .

  1. അഗ്നിജിത് നിങ്ങളുടെയെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണു എനിക്കു എഴുതാനുള്ള ശക്തി പകരുന്നത്. ഒരായിരം നന്ദി.

 15. ഈ ഭാഗവും പൊളിച്ചു. അടിപൊളി seduction. Keep it up.

  1. അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നന്ദി അസുരൻ ബ്രോ.

 16. കൊള്ളാം, മാമിയുമായുള്ള സംഭാഷണം കലക്കി

  1. അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കു നന്ദി റഷീദ്

 17. ഭാഷയുടെ ഉജ്ജ്വലത..പിന്നെ ഒരു പോണ്‍ സ്റ്റോറിയ്ക്ക് വേണ്ട “മറ്റ്” കാര്യങ്ങളും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു ഒരായിരം നന്ദി, സ്മിത.

  1. അഭിപ്രായമറിയിച്ചതിനു നന്ദി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan