പ്രണയിനി സഹ്‌ല [ Paachu ] 697

Kambi Views 59126

പ്രണയിനി സഹ്‌ല [ Paachu ]

PRANAYINI SAHLA BY PAACHU

Fsâ tb^v bm¨p In`À Fs¶ A§sW B\v knan¡pN .CsSsâ BUys¯ NT]m\v Fsâ BUys¯ AWpekw , Mm³ ¹hv Xp knWp bYn¡p¶ Nm`w, M§Ä 10 ¢mÊv– bYn¡pt¼mÄ SpX§n] dÔw 7 kÀgw Wo*psk¦n`pw AkÄ¡p H^p bpSn] Bsa Nn«n]t¸mÄ Fs¶ Hjnkm¡pN B]n^p¶p. B Nm^\w sNm*m\v Mm³ CSv FjpSp¶Sv . A¶v Aksat¶mXv sk_psS H¶p b_ªp tbm]n ko«n FÃmk^pw N`ym\¯nWv tbm]n F¶v. Ft´m Mm³ WnÀdÔn¨Sv sNm*mt\m Ft´m AkÄ Fs¶ ko«nt`Nv k^m³ h½Sn¨p.. dhn B]n^p¶p Mm³ tbm]Sv , Fsâ Wm«n Wn¶pw 27 Nnt`mfoäÀ Uq^w D*v At§m«v– A§sW Mm³ tbm]n dhv C_§n Np_¨p DÅnt`¡v WX¶p, tcm\n hwhm^n¨p sNm*m\v WX¶Sv koXv F¯n Ipäpw DÅ koXpNan Wns¶m¶pw Nm\m³ bänÃm]n^p¶p .AkÄ tPäv Sp_¶p sk¨n^p¶p bp_¯p AkapsX D¸msâ ssd¡v fqXn C«n^n¡p¶p . Mm³ sI^p¸v Du^n ssN]n bnXn¨p AkÄ kmSn Np_¨p Sp_¶p sk¨v DÅnt`¡v WX¶p , Mm³ tN_n sI^p¸v– Nth^]psX AXn]n sk¨p . CWn Aksa Np_n¨v b_]ms\¦n .skap¯ Wn_w 5 A©^ Woaw. Np*n Bkly¯nWv D*m]n^p¶p. AXnsbman tdmZn tg¸v D*m]n^p¶p. fp` FWn¡v Ctbmjpw HmÀf D*v 36^ B\v k`n] I¡^ fp`NÄ D*m]n^p¶p AkÄ¡p. AkÄ k®w H¶pw NqXpS CÃm]n^p¶p Nm\mWpw sNmÅmfm]n^p¶p . M§Ä Np_¨p tW^w hwhm^n¨p AkÄ Fsâ AXp¯n^p¶p tIÀ¶v H¶v In^n¨p . Mm³ AkapsX ssN]n bnXn¨p. Cu _qfn thcvän Asöp b_ªp Aksas¶ D¸]psX _qfn sNm*v tbm]n. F¶n«v Mm³ Aksa sN«nbnXn¨p Aksam¶p sM«n]Sv Mm³ A_nªp At¸mtj¡pw Mm³ AkapsX Ip*v km]n`m¡n]n^p¶p. Mm³ CX¡v tbXnt]msX Bt^`pw k^ptfm F¶v tImSn¨p .B^pw k^nà F¶v b_ªp AkÄ FWn¡v D_¸p S¶p . FWn¡v tbXn]pw D*m]n^p¶p. Nm^yfm¡msS Mm³ Aksa sN«nbnXn¨p Ip*v I¸n NpXn¡m³ SpX§n .AkapsX km]n Wn¶pw fq¡n Wn¶pw IqXpÅ lzmhw FWn¡v i^w bNÀ¶p ,Aksam^p Wo` Wn_fpÅ tXm¸pw bmâpw B]n^p¶p C«n^p¶Sv . Mm³ Fsâ sN«n¸nXn¨ ssN bSpsN Np*n]nt`¡p sNm*v tbm]n BUyw Ss¶ DÅnt`¡v N¿n«p sM¡n ASmkly¯nWp k`n¸w Ds*¶p FWn¡v tSm¶n. Fsâ sW©n AkapsX fp` S«n At¸mÄ Ss¶ FWn¡v fWhn`m]n fp` Wà k`n¸w Ds*¶p. H¶pw tWm¡n]nà fp` sM¡n bnjnªv tWm¡n H^p ^£]pw Cà A{S¡v k`pSm]n^p¶p ASv. Mm³ tkPw AkpsX tXmbv Du^n BUyw B]n«m]n^p¶p A{S k`n] fp` Nm\p¶Sv AkapsX A^s¡«v s tbms` kaªp B]n^p¶p Wn¶n]n^p¶Sv .Wmen N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

paachu

13 Comments

Add a Comment
 1. ആദ്യത്തെ എഴുത്തു ആണ്. വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട്. ഇനി ശെരിക്കും എഴുതാം

 2. Enna speed oh ellam kivittu poyi paachu????

 3. കട്ടപ്പ

  ഒരു കടമ്പ തീര്‍ക്കാനെന്ന പോലെ ഇത്ര ദൃതിയില്‍ എഴുതിയത് എന്തിനാ ബ്രോ …….
  ഒന്ന് നിര്‍ത്തി നിര്‍ത്തി സാവകാശം എഴുത്ത്……

 4. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി എഴുതണ്ടായിരുന്നു.

 5. Vannu kandu vaYichu ..

 6. Erakkathu brake ellatha cycle pokunna pole ayipoyi kurechu speed kurechu ezhuthane

 7. പൊന്നു.?

  പാച്ചു സഹോ…… കൊള്ളാം….
  വല്ലടുത്തും, പോകാൻ ഉണ്ടങ്കിൽ… അതൊകെ കഴിഞ്ഞ് സാവകാരം എഴുതിയാൽ മതി സഹോ…

  ????

 8. Ente paachu ethoru yaarupadakkam pola ayee poyallo…

 9. സ്പീഡ് കുറച്ചു എഴുതൂ ബ്രോ.

 10. കൊള്ളാം

 11. കുട്ടൂസ്

  തോൽപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ മുത്തേ നീ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan