രതിസുഖസാരേ 152

Kambi Views 15260

രതിസുഖസാരേ

Rathisukha saare Author Rama

^SnhpO hms^

t{bfw, N`iw,knkmiw, i\nfq¬ FÃmw Njnªp KoknS ]mTmÀTy§ant`¡p sfsà NX¶p. AsSÃmw bpSn]Spw bpSpf]pÅSpfm]n^p¶p. ASpsNm*v FÃmw BhzmUyN^fm]n^p¶p.

Mm³ ^f. k]Wm«ns` bWf^w B\p hztUlw. AkhmW kÀg dn^pUw knUymÀ°n B]n^n¡pt¼mjm\v tfmitW N*p fp«p¶Sv. B N*pfp«Â huirUfm]n ka^mWpw ASp hvtWikpw t{bfkpw BNmWpw sskNn]nÃ. ko«pNm^kÅw FSnÀ¯t¸mjpw B dÔ¯n Wn¶p bn·m_³ S¿m_Ãm]n^p¶p. tfmisâ huµ^ykpw bp^pgSzkpw B]n^p¶p B dÔ¯n D_¨p Wn`vNm³ t{b^Nfm]Sv.

F¶m bns¶ bns¶ fWÊn In` hwl]§apw {b]mh§apw fpa sbm«n. 7þ8 fmhs¯ KoknSw SWns¡m^p fmSmkmNpkmWpÅ H^p `m©W]pw F¶n`p*m¡n]nÃ. F´m kntlgw H¶pfm]ntà F¶v Ft¶mXpw f^ptfmÄNv kntlgw kÃSpfpt*m F¶v tfmisâ A½t]mXpw b`^pw Sn^¡n SpX§n. A§nsW H^n¡Â Fsâ fmSmbnSm¡apsX WnÀdÔ¯nWp kj§n H^p ssPWt¡maKnÌnsW N*p. At¸mÄ _nhÄ«v– FWn¡WpNq`w B]n^p¶p. ^*p tb^pw NqXn H^pfn¨p sIÃpkm³ B]n^p¶p tZmÎÀ WnÀt±ln¨Sv. ASnWp tfmitW«³ S]m_m]nÃ. CSv Fsâ ko«pNms^ kÃmsS kngfn¸n¨p. bns¶ Unkh§Ä kn^h§amNp¶ tbms`. ASnWnX¡v hÀ¡m^ptUymPØWm] tfmitW«Wv k]Wm«p Wn¶pw Sn^pkW´bp^t¯¡v sZbyptägWn tbmtN*n k¶p. ASn Wns¶mjnkmNm³ Njn]pN]pfnÃ. A§nsW tfmitW«³ Sn^pkW´bp^¯p tKm]n³ sI]vSp. Mm³ ko*pw NqXpS SaÀ¶p.

tfmisâ AÑWpw A½]pw MmWpw fm{Sfm]n ko«nÂ. tfmisâ Aѳ H^p r`t_. Nrgn kNp¸v DtUymPØWm\v. ^*p k^vgfm]n At±iw Np_¨p Nrgn¸\nNapfm]n tW^w tbm¡p¶p. 58 k]hpÅ Wà Bt^mPykm³. A½ bt* Pri e^\w fm{Sfm]n^p¶p. SnNª Culz^ eà. 50 k]hnWXp¯ {bm]w. tfmi³ tbm]tSmsX Häs¸« Fs¶ AkÀ b`t¸mjpw hfmVmWn¸n¨p. FÃmw sl^n]mNpw F¶v AÑWpw ssUktSmXv FÃmw hfÀ¸n¡m³ A½]pw b_]pw. F¶m At^mP UrZPm{SWm] AÑWn In` fmä§Ä tbms` FWn¡v tSm¶n. b`t¸mjpw Fs¶ tWm¡n]n^n¡p¶ tbms` tSm¶pw. Mm³ Nm¬sN A½m]nt]mXv In` hvtWiw {bNXW§apw. At¸msjms¡ A½m]n At±is¯ H^p tWm«¯n bn´n^n¸n¡pw. ^m{Sn]n Fsâ _qfnWXp¯ _qfn Wn¶pw Ak^psX ^Sntfa¯nsâ lЧapw D]^m_p*v.^mkns` NjpNn]p\¡p¶ khv{S§Ä In` Unkh§an At±iw FXp¯p kr¯n]m]n IpankpNÄ fmän fX¡n sk¡pw. ASn Fsâ Ip^nUm_pw ssWän]pw {dm]pw bm³äohpw D*mNpw. Fsâ bm³äohpw {dm]pw Nm\pkmWpw sSmXpkmWpfpÅ B{Pifmt\m Ft´m? AÑsâ tWm«w N*p N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

രമ

10 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം … കളി എല്ലാം നല്ലപോലെ വിശദികരിച്ച് എഴുതുക .അച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവൻ (എതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിൽക്കുക)

  1. Ammavan aanu kakshi. vilikkunnathu thonnunna poleyanenneyullu.

 2. ആരെക്കിലും ഫ്രീ ആണെകിൽ വിളി… 7012830697 ലേഡീസ്

  1. ബിരിയാണി കൊടുക്ക്ന്നുണ്ടോ..

 3. Avatar

  ഇടതൂർന്ന വനഭംഗി കണ്ട് കൊതിച്ച് വയനാട്ടിൽ പൊന്ന് വിളയിക്കാൻ കയറി
  വന്ന കുടിയേറ്റക്കാർ കബളിപ്പിക്കപ്പട്ട കഥ
  എസ് .കെ.പൊറ്റക്കാട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്
  ….,

  ⭐⭐
  🌎pK

 4. Avatar

  രേമയുടെ അനുഭവം വിവരിച്ചത് കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് കളിഭാഗം കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതൂ നന്ദി rema.

 5. കൊള്ളാം, പക്ഷെ കളി എല്ലാം എന്തോ ഒരു കടമ തീർക്കുന്ന പോലെ ആണ്‌ തോന്നുന്നത്, ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല. കുറച്ച് കമ്പിയാക്കി വിശദീകരിച്ച് എഴുതു.

 6. കൊള്ളാം. ഒരു ഇത്തിരി കൂടി വിശദീകരിച്ചു എങ്കിൽ ഇതിലും അടിപൊളി ആയെന്നെ.

 7. Avatar

  Waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018