മാത്തച്ചൻ മുതലാളിയുടെ രതി വികൃതികൾ 14 64

Kambi Views 14155

മാത്തച്ചൻ മുതലാളിയുടെ രതി വികൃതികൾ 14

Mathachan muthalaliyude rathi vikrithikal part 14 | Author : അനന്ത് രാജ്

 Previous Parts

 

 

(t_mhns] fm¯¨³ A\¨v bnXn¨p S³s_ fmt_mXv tIÀ¯p.)
‘Ft¶mXv tUzgyw tSm¶pt*m tfmsa?’, fm¯¨³ Aksa A\¨v bpÂNn sNm*v tImUn¨p.
‘F¶m¯nWm?’
‘AÃ, Wo sI_n] sb®tÃ, Fsâ {bm]¯ns`m^mÄ CsSms¡ sI¿pt¼m Cãs¸Xptfm?’
‘ASnsW´m, CSpks^ Nn«m¯ hptOmtà fpS`man FWn¡v S¶Sv.’
‘As¸m l^n¡v Cãs¸«n«m\tà Wo sI]vSp S¶Sv?’
t_mhn A]mapsX Nkna¯v D½ k¨v sNm*v b_ªp. ‘l^n¡pw’
‘Wnsâ {bm]¯n`pÅ sI_p¡³ sI¿p¶Sn`pw NqXpSÂ hpOtfm?’
fm¯¨³ Dt±ln¨Sv AkÄ¡p fWÊn`m]n. AkÄ b_ªp.
‘tKm\n¨³ sI¿pt¼m hptOms¡ D*v . bt£ fpS`man sI]vSt¸m ASn`pw NqXpS`m. fpS`maosX ft\mw Wm¡pw. FÃmw F´v ^hm-! C§sW sN«n¸nXn¡pt¼m CWow sI¿m³ tSm¶\p.’
A]mÄ AkapsX fpOw A\¨v bnXn¨p AkapsX km]n Ssâ Wm¡v NX¯n Ipwdn¨p. AkÄ ASv k`n¨p NpXn¨p.
‘H^p {bVmW Nm^yw b_]m³ f_¶p. fm¯¨³ Fjpt¶äp bmSn NpXn¨p k¨ sb¤v tfm´ns¡m*p b_ªp.
t_mhn Fjpt¶än^p¶p.
‘WnW¡v bYn¡\sf¶v b_ªm]n^p¶tÃm. Mm³ H^p tNm¬skân b_ªv k¨ns«m*v. bt£ Wà fmÀ¡v tk\w.
FWn¡v FÃm¯n`pw F k¬ B\v H¼Sn`v.
F k¬?
“”B Mm³ hn dn F hn]n`m bYnt¨. sSm®qsäm¶p sbÀshân`pw NqXpS`m.’
B im Wo sNmÅmktÃmXo, As¸m {blvWfnÃ. Cu h-vNqapw hn dn Fhv hn ]m. Wns¶s¡m*p bäptfm F¶m]n^p¶p F³s_ {blvWw. Ct¸m FÃmw Hm. sN. AknsX tdmÀZn§n tIÀ¡mw. WnW¡v bYn¨n«v B^mN\w F¶m?’
“”FWn¡v H^p tWjv–hv BN\w.’
“”At¸m, H^p {blvWkpfnÃ. AkÀ¡v WjvhnwPv tNmtaKpw D*v. F¶m S¿m_m]nt¡m. Kq\n Wo h-vNqan tI^p¶p, bYn¡p¶p, tWjvhv BNp¶p.’ ‘
“”Fs¶ b_ª]¡m³ SnXp¡fmt]m fpS`man¡v?”
“”AsS´mXo, At¸m WnW¡v bYn¡t*?’
“”bYn¡\w. F¶m`pw Cs¸m fpS`maosX NqsX CsSms¡ sI¿mWm NqXpSÂ Cãw.’
“”FXo AsSms¡ sI¿msfXo. Wns¶ FÃm lWn]mjntIw Mm]_mjntIw Wns¶ Ct§m«p sNm*pk^msft¶. Wns¶ A§sW b_ªp knXm³ bäptfm Fsâ bp¶m^ tfmsa,’ A]mÄ AkapsX Wm^§m fp`Nsa bnXn¨v bSps¡ sM¡ns¡m*p b_ªp.
“”Mm³ H¶v NqXp I¸nt¡mt«?’ t_mhn Np_p§ns¡m*v tImUn¨p.
“”F´v?’
“”fpS`maosX’ F¶v b_ªv AkÄ A]mapsX Np®]n bnXn¨p.
“”Fsâ F´v?’
“”Dw Dw Mm³ b_]nÃ, sI]vSp Nm\n¨p S^mw’ F¶v b_ªv AkÄ A]mapsX Nm`n¶nX]nt`¡p Fjpt¶än^p¶p. N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

.

10 Comments

Add a Comment
 1. 💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

  മുൻ ഭാഗങ്ങളുടെ രോമാഞ്ചം വന്നില്ല…🤓

  1. Avatar

   എനിക്കും തോന്നി. ഇത് ഒരു ട്രാന്‍സിസ്റ്, ഒരു മാറ്റം ആയിരുന്നു. വേഗം എഴുതി അയക്കണം എന്നതുകൊണ്ട്‌ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ ചേര്‍ക്കേണ്ടതായിരുന്നു. മാപ്പ്.

 2. വീണ്ടും വന്നതിൽ സന്തോഷം. ഇത്രേം വൈകി വന്നിട്ടും 3 പേജ്.നല്ല ഒരു കഥയാണ് അത് ഇങ്ങനെ എവിടെയും എത്താതെ എഴുതി വായനക്കാരെ നിരാശരാക്കല്ലേ.

  1. സോറി, സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ ചില അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങള്‍ കാരണം കഥ എഴുതാന്‍ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോള്‍ രണ്ടു എപ്പിസോഡ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 14 ഉം 15 ഉം . വായിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമല്ലോ.

  2. Avatar

   ഇല്ലപ്പാ, നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി പോയി. കഥ എഴുതുമ്പോള്‍ അതിനു പറ്റിയ മാനസിക അവസ്ഥ വേണമല്ലോ. ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അടുത്ത എപിസോഡ് കൂടി വായിച്ചു അഭ്പ്രായം എഴുതണം. നന്ദി.

 3. Avatar

  പേജ് കുറഞ്ഞത് കഷ്ടമായിപോയി

  1. Avatar

   15 ആം അധ്യായത്തില്‍ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ എപിസോടിനെയും അനുസരിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്‌. ക്ഷമിക്കുക. കമെന്റ് എഴുതിയതിനു നന്ദി. കഥയെ കുറിച്ചും എഴുത്തിനെ കുറിച്ചും വിമര്‍ശനം എഴുതുവാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

  2. സോറി മാഷെ, അടുത്ത ഭാഗത്തില്‍ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വായിച്ച് അഭിപ്രായം എഴുതണം. കമന്റ് എഴുതിയതിനു നന്ദി.

 4. Avatar

  ആദ്യത്തെ ലൈക്കും കമന്റും എന്റെ വക

  അഭിപ്രായങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട്

  1. Avatar

   വളരെ നന്ദി. വൈകിയതില്‍ ക്ഷമിക്കൂ. കഥ എങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അഭിപ്രായവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു എഴുത്ത്കാരനെ വായനക്കാരും കഥാപാത്രങ്ങളും ആണ് നയിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018