യാത്രയിലെ കളിസുഖം ഗീത ടീച്ചറുമായി 443

Kambi Views 181927

യാത്രയിലെ കളിസുഖം ഗീത ടീച്ചറുമായി

Yaathrayile Kalisukham Geetha Teacherumaayi

Author Writer Bhageerathan Pillai

Fsâ tb^v lnkUmhv ,k]Êv fp¸Sp. tWkn]n tKm`n sI¿p¶p , H^p ss{XWnwPnWm]n Sn^pkW´bp^¯p k¶Sm\v. s{X]nWnRv Njnªp S¼mWqÀ dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. {SnÊqÀ F¯pt¼mtj¡pw tW^w skap¡pw. bpgvdm¡v hoäpw , NÀ«Wpw DÅ hq¸À FN-vhv{bÊv Nn«n. hoän A`hfm]n bp_t¯¡p tWm¡n]n^n¡pt¼mjm\v N*ÎÀ k¶p b_]p¶Sv knWvtZm hoäv dp¡nwPv B\v , tNlkUmhbp^¯pWn¶pw Bav N]_pw. Mm³ tUgyt¯msX fm_n]n^p¶p. sI_n] Imä fj D*v,. AXp¯ tÌm¸n Wn¶pw H^p hv{So N]_n , shäv hm^n B\v tkgw , Ipk¶ »uhv , Fsâ hoänt`¡v N*ÎÀ Aks^ sNm*pk¶p. AkÀ knWvtZm hoän C^p¶p. sfmssd`n]n Ft´m sI¿m³ SpX§n. dhv hvboZn HmXns¡m*n^p¶p..tdm_Xn fmämWm]n Mm³ Akt^mXp tIÀ¶n^p¶p. FkntX¡m\v? sfsà sIkn]n tImUn¨p . b´aw AkÄ b_ªp. Mm³ hz]w b^nI]s¸Xp¯n. tb^v PoS , h-vNqÄ cnhnN-vhvXo¨À B\v, bpSn] tKm`n¡m]n bos]Ên sXÌv FjpSm³ tbm]Sm\v. Ct¸mÄ DÅ tKm`n tbms^, Mm³ tImUn¨p. Ct¸mÄ sI_n] ¢mÊn B\v bYn¸n¡p¶Sv, Cu sXÌv bmhm]m i]À sh¡³Z_n ]n s{bmtfmg³ Nn«pw. AkÄ b_ªp. Mm³ BsN H¶v tWm¡n sf`nª tdmZn, D]À¶ fp`NÄ, SpXp¯ fpOw, sI¼³ fol, H«n] k]À, skap¯ NÃpk¨ fq¡q¯n, BsN H^p AXnsbman I^¡pSs¶. Fsâ Kkm³ D\^m³ SpX§n. F´m]m`pw ss{X sI¿mw, Mm³ ssNNÄ sN«n C^p¶p, CXs¯ ssN PoS]psX ssN]psX AXp¯v B\v, sfsà kn^`pNÄ WnkÀ¯p. Ct¸mÄ Fsâ kn^`pNÄ AkapsX N£¯nWpÅnt`¡p N]_n. PoS D_¡fm\v, Mm³ H^p kn^ sNm*v fp`]n H¶v sSm«p, emPyw, Wà D_¡fm\v, ^*p kn^`pNÄ N£¯nt`¡p sN«n fp`]n H^p s¹]À tbms` sSm«p,. dhv Np`p§pt¼mÄ kn^`pNÄ fq`s¡m¼n sSm«p. sM«n bnXn¨t¸mÄ AkÄ H¶v sM«n. bns¶ D_¡w SpXÀ¶v. CSv NÅm D_¡w Bs\¶v fWÊn`m]n. FWn¡v ssV^yw NqXn. FÃm kn^`pNapw Np*p fp`]n SjpNn.PoS lzmhw k`n¨p kn«p, AkÄ¡p N¼n B]n F¶p fWÊn`m]n. CXs¯ ssN AkapsX tSmanWp fpNan`qsX FXp¯p knWvtZm]n bnXn¨p, bns¶ CXs¯ fp` SjpNn.^*p fp`Napw Mm³ fm_nfm_n bnXn¨p. PoS D_¡w D\À¶Sptbms` N®v Sp_¶p, tUgyw emkn¨p Ft¶ tWm¡n, F¶n«v hm^n FXp¯p fqXn¸pS¨p C^p¶p . CsSm^p {Po³ hnPvW Bs\¶v fWÊn`m]n.Mm³ sfsà hm^n¡pÅn`qsX ssN C«p fp`Nsa Smt`m`n¡m³ SpX§n.Ct¸mÄ B^pw H¶pw Nm\pN]nÃ. »uhnsâ iqNv Hmt^m¶m]n Ajn¨p, fp`NÄ bp_s¯Xp¯p SjpNm³ SpX§n. AkÄ Np_p¡³ SpX§n. N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

writerbhageerathanpillai

16 Comments

Add a Comment
 1. ??????????????

 2. Train il kayariyittu bus kulunghunnu ennezhutharuthu !

 3. Nalla story ayirunnu speed kooduthal.ayirunnu. . Pls continue

 4. Super!!! pls continue writing.. you have the talent.

  Cheers

 5. ആത്മാവ്

  ഡിയർ… ഇതൊരിക്കും കഥ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുകയില്ല.. കാരണം താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നടന്ന സംഭവം ആകാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ്. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ വളരെ ആകാംഷ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി പെട്ടന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഭാഗം ഇടും അല്ല ഇടണം എന്ന് ആഗ്രെഹിക്കുന്നു. By സ്വന്തം ആത്മാവ് ??

  1. yes, you are wright, dear

 6. സ്പീഡ് കൂട്ടി അതോടെ വായനയുടെ ഫീൽ പോയി. സ്പീഡ് കുറച്ചു, പേജ് കൂട്ടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതൂ ബ്രോ.

 7. കെച്ചുകഥ.. എന്നാലും നല്ല രസമായിരുന്നു… നന്ദി…

 8. ഈശ്വരാ സദാചാര പോലീസ് നാട് വാഴുന്ന കാലമാ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും ചെയ്യണേ അല്ലേൽ ചന്തി പൂര പറമ്പാക്കും

 9. കാമു..ണ്ണി ?pK

  ഭായി…,
  ഇപ്പോൾ പഴയപോലെ അല്ല. ശൗചാലയങ്ങൾ
  ഒരുപാട് പണിയാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന ഭരണകൂടം
  നമുക്കുണ്ട്.കാക്കക്ക് വരെ 3000 കോടിയുടെ ശൗചാലയം ഉണ്ട്.
  അപ്പോൾ സമാധാനത്തോടെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ..

 10. പൊന്നു.?

  സ്പീഡ് കൂടി…. പേജ് കുറഞ്ഞു.
  നല്ലൊരു തീം ആയിരുന്നു.അത് ഇതിലും നന്നാക്കാമായിരുന്നു.

  ????

 11. മച്ചു ഒരു മയത്തില് പോ… ഇതേതാണ്ട് അറബി പെണ്ണുപിടിക്കാന്‍ പോകുന്നമാതിരി ആയല്ലോ?… സ്പീഡ് കുറച്ച് പേജ് കൂട്ടി വിവരിച്ച് എഴുതിയിരുന്നേല്‍ ആസ്വദിച്ച് വായിക്കാമായിരുന്നു… നിരാശപ്പെടുത്തി..

 12. Enthoru spped .. harthal aYondu ano ingane speed

 13. കഥ കൊള്ളാം, പക്ഷെ സൂപ്പർ fast പോലെ ആയിപോയി, കുറച്ച് കൂടി പേജ് കൂട്ടി വിവരിച്ച് എഴുതാമായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan