യക്ഷയാമം 15 [വിനു വിനീഷ്] 524

Kambi Views 28963

യക്ഷയാമം 15
YakshaYamam Part 15 bY വിനു വിനീഷ്
Previous Parts

h¨nUmWµ³ b_ªpWn_p¯n]Spw tQm^fm] CXnt]mXpNqsX NmÀtfQ§Ä C^p*pNqXn.
làfm]Nmäv Wn`¯pko\ N^n]n`Nsa Ipäns]Xp¯v b_¶p]À¶p
Ipän`pw C^p«pNp¯m³ SpX§n.

“”fj, Sm³ sbm]vt¡maq Wfp¡v bns¶ Nm\mw””
At{S]pw b_ªv h¨nUmWµ³ Sn^nªp WX¶p.

“”fmtg, H¶pWn¡q, dm¡nNqsX b_ªn«v….””

Pu^n]psX km¡pNsa kNk¡msS A]mÄ kW¯nWpÅnt`¡v HmXn¡]_n.

“”tlm, C¿msa´v fWpgyWm, Ct¸mjpw hoS¡v F´p hwekn¨ps]¶_n]m³ NjnªnÃtÃm.””
Wn^mlt]msX AkÄ H^pWnfngw AknsX¯s¶ Wn¶p.
k`n]SpÅnNam]n fj f®nt`¡v sb]vSn_§n.

sW_pN]n ko\ fj¯pÅn Nknant`¡v Han¨n_§p¶SnWv fp³tb AkÄ ssNsNm*v SpX¨p Wo¡n]n«v.
fW]nt`¡v kas^ tkP¯n WX¶p.

“”sâ Npt«y, ´m]nSv. bWnbnXnNqt`m C§sW fjWWªmÂ.””

AksaN*v AwdnNInä D½_s¯ Sn®]nÂWn¶psfjptWäpsNm*v b_ªp.

DXsW AN¯ptbm]n tSmÀ¯pfps*Xp¯psNm*pk¶v Pu^n]psX sW_pN]n AfÀ¯n SpX¨p.

“”A½pk¶ntà Intä?.””

“”As¸m Ct¿m¶pw A_nªntÃy, “”

“”F´v ?..””
sWänIpan¨p sNm*v Pu^n tImUn¨p.

“”sSt¡Xs¯ Npa¯n H^p lkw sbm§n]n^n¡n\p.””

“”B^psX, “”

“”B UpÀf{´kmUn fmÀ¯mÞsâ H^p him]n.””

“”B^v AWnt]«sWm..””
BNmwgt]msX AkÄ tImUn¨p.

“”G]v–,AÃ. A]mÄ¡v bqK¡v him]§Ä sI]vSpsNmXp¡p¶ tPmbn.
bs£, Nps_]m]n«v A]mÄ B b\ns¡m¶pw tbmkm¯Sm]n^p¶p. CSnt¸m sb«¶v H^p UpÀf^\fm]nt¸m]n

“”fv,…””

“”A½p At§m«v tbm]Sm.. AÑsâ dÔWw teUn¨v hoS bp_¯pk¶qs]¶v H^p hwhm^fp*v.
AkÄ {bSnNm^w SpX§n¡m\pw.””

Inä]psX km¡pNÄ Pu^n]psX fWhn A`vbwe]w bp_s¸Xpkn¨p.

“”F´m]m`pw sskNmsS Aksa ko*pw Sa¡mWpÅ H^p¡¯n`m\v Aѳ””

“”MmsWm¶v At{SXw ks^ tbm]n«pk^mw.””

Im_nWn¡p¶ fj]nt`¡v Pu^n ImXn]n_§n tS¡Xs¯ Npa¯nt`¡v l^wtkP¯n HmXn.

Npa¯nsâ IpäpemPkpw bp^pgm^w Wn_ªpWn¶n^p¶p

BÄ¡q«¯nsâ CX]n`qsX AkÄ F¯nk`nªp tWm¡n.
bm]`pNÄsN«n¡nX¡p¶ Npa¯n skÅfp*pXp¯v H^mÄ Nfjv¶p NnX¡p¶p.

“”Put^y¨n..””
bn¶nÂWn¶pw A½pknan¨t¸mÄ AkÄ Sn^nªptWm¡n.

“”CsS¸j f^n¨Sv N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

.

7 Comments

Add a Comment
 1. Avatar

  കൊള്ളാം

 2. Ningal oru sambavamaanu bro oru cinema kaanunna feel

 3. ഈ ഭാഗവും സൂപ്പർ

 4. Wow … exlent writing …

  Oru rakshaYum illa .. good feeling ..

  Superb ….

 5. Avatar

  പൊളിച്ചു.

 6. പഹയാ ആകാംക്ഷഭരിതമാക്കിക്കൊണ്ട് നീ കടന്ന് കളഞ്ഞില്ലേ ഇതിന്റെ ഭാക്കി ഇനി എപ്പോഴാണ്… കാത്തിരിക്കാം അധികംവൈകിക്കരുത്

 7. പൊളിച്ചു ബ്രോ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക് ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018