യക്ഷയാമം 16 [വിനു വിനീഷ്] 415

27367 Kambi Views

 

യക്ഷയാമം 16
YakshaYamam Part 16 bY വിനു വിനീഷ്
Previous Parts

“”AsS´pbqK, bqKNjnªt¸mÄ hoSs¡´v hwekn¨p.?

tImUy¯nWp bp_sf f_ptImUy§apfm]n Pu^n A_n]mWpÅ BNmw£]n ko*pw tImUn¨p.

“”tgmZh bqK””
CX_n]hz^¯n h¨nUmWµ³ b_ªp

“”tgmZhbqK ?..””
hwl]t¯msX AkÄ ko*pw tImUn¨p.

“”BenIm^NÀ½§an k¨v Gäkpw tfmls¸«, Ajp¡m] H^pbqK]m\v ‘tgmZhbqK’ GSv f{´nNWpw sI¿m³ A_¡p¶NÀ½w. ASpsI]v–SpNjnªm emkn]n Culz^sâ CXsbX fq`w frSyp k^nt¡*nk^psf¶v bqÀ® WnÝ]fm\v.

“”AÃ fmtg, As¸m hoSs] B bqKsI¿mWmt\m sNm*ptbm]Sv.?””

“”AsS, “”

“”fmgv N*n«pt*m, F§Wm B bqKsI¿p¶Sv.
ASpsI]vSpNjnªt¸m hoS¡v t´`pw hweknt¨m?..””

“”fv, BenIm^NÀ½§Ä¡v tk*n Wnt]mPn¡s¸« NWyN]psX,
NWyNs]¶pk¨m FÃmwsNm*pw SnNªkÄ. Aksa WPvW]m]n^p¯n AkapsX lp¢w ss`wPnNdÔ¯n`qsX]ÃmsS f{´¯nsâ làn]m bp_¯psNm*pk¶v ASp Ssâfp³bn`pÅ timfNpÞ¯ns` APvWn]nt`¡v f{´§Ä Kbn¨psNm*v AÀ¸n¡p¶p.
Mm³ tW^s¯ b_ªntÃ.
B^mt\m Cu NÀ½wsI¿p¶Sv A]mÄ¡v A]mapsX DbmhWm fqÀ¯nNanÂWn¶pw bqÀÆmVnNw làn {bSnUmWwsI¿pw. Cu NÀf¯n`qsX A]mamNpw FÃmwsNm*pw là³.
NqXmsS Ssâ l{SpknsW K·K·m´^w sk´psk®o_m¡mWpw Njn]pw.””

FÃmwtN« Pu^n A¼^¶n^p¶p.

“”CsSms¡ DÅSmt\m?
FWn¡v knlzhn¡m³ bäp¶nÃym fmtg,””

“”fv, knlzhn¡\w, C¯^w NÀ½§Ä Ct¸mjpw WX¡p¶p*v.””

“”hoS¡v F´phwekn¨p.””

sb«¶v h¨nUmWµsâ fpOw PUvPUwsNm*pkmXntbmNp¶Sv Pu^n¡v Nm\m³ Njnªp.

“”7 Sk\]m\v B WoI³ hoSs]k¨v tgmZhbqK sI]vSSv.
^m{Sn]psX fim]mf¯n SpX§p¶bqK {dÒ]mf¯nWv fp³tb AkhmWn¸n¨n^n¡pw Nm^\w ^m{Sn]psX fim]fw F¶pb_]p¶Sv UpãvX lànNapsX hf]fm\v 12 f\nfpS fq¶^ks^. fq¶^Njnªm {dÒ]mfw SpX§pw. ASm]Sv Culz^sâ hf]w.
{dÒ]mfw SpX§n¡jnªn«pw bqK AkhmWn¨næn B NÀ½¯nWv c`fp*mNmsS tbmNpw.

A¶v AWn b_ªn^p¶p F«mfs¯ bqK¡pÅ H^p¡§Ä AXp¯ Afmkmhn]ns` fim]mf¯n SpX§psf¶v
fq¶mfs¯ bqKNjnªt¸mÄSs¶ tdmVfÞ`wf_ª hoS]psX fWhv bqÀ®fm]pw fmÀ¯mÞsâ ssNNan`m]n^p¶p.
bqK¡v hf]fmNpt¼mÄ Cu_tWmsX AkÄSs¶ hz]w Fjpt¶äv A]mapsX A^nNnt`¡ptbmNpw.bs£ CsSm¶pw AkÄ A_n]p¶p*mNnÃ.””

fÀ¯mÞsW N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

.

11 Comments

Add a Comment
 1. ഈ ഭാഗവും തകർത്തു . നൈസ് ഫീലിംഗ്.

 2. Outstanding writing ..
  Hats off ???????

 3. Aaa nayinte mon aniye kollan seethayodu vegam parayanam

 4. എന്തോന്നെടെ ഇത്

 5. Super. Thrilling..

 6. പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പാർട്ട് ഇട് സഹോ

 7. കാമദേവ മന്ത്രം മുഴുവന്‍ എഴുതിയില്ലല്ലോ?

 8. ഗുഡ്

 9. ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ൩ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു തീർത്തു .
  കിടിലം
  ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 10. Superb ..kottayam pushpanathana kadathi vettunna triller novel .
  Keep it up and continue bro.

 11. അടിപൊളി ത്രില്ലർ. താങ്കളുടെ ഇൗ കഥ വായിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു ആകാംഷ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan