നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് [ajms] 110

Kambi Views 119214

നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്

night shift author-ajms

sfmssd tcm¬ fpj§p¶Sv tN«m\v– hpWµ D\À ¶Sv .HmXns¨¶t¸mtj]v¡pw N«m]nt¸m]n’ Wmlw ‘ AkÄ fp_pfp_p¯p. fVp^hzbvW§Ä N*p_§pt¼mjm\v– Hmt^mt^m knanNÄ . hzbvWw fp_nªnX¯p Wn¶v HmÀ s¯Xp¡m³ {lfn¡pt¼mÄ hf]w ASn{Nfn¨Sm]n N*p. ssWäv gncväv B]m`pÅ Npj¸fnSm\v–. F{S D_§n]m`pw fSn]mknÃ.WP^¯ns` {bfpO NmÄ shâ_n`m\v– AkÄ tKm`n sI¿p¶Sv.h¼¶fm] shuµ^ykpw Nmfw KWn¸n¡p¶ lÐkpw Aksa Hmcohns` {bn]¦^n]m¡n¯oÀ ¯p. {btSyN b^nP\W Nn«p¶Sv sNm*v fm{Sfm\v– B tKm`n AkÄ SpX^p¶Sv.VrSn]n Npan¨v bp_s¸«v Ko³ hpw tXm¸pw V^n¨p. N®mXn]psX fp¶n Wn¶v hz]w Akt`mNWw sI]vSp. Ko³ hv kÃmsS fp_pNn]n^n¡p¶p. kXnkpNÄ NrSyfm]n {bUÀ ln¸n¡p¶pWvXv . tXm¸mNs« ASnt`m`fm]n^p¶p. AkÄ ¡v Ss¶ Wm\w tSm¶n. hfr²fm] fm_nXw Wn]{´\w kn«v bp_¯v ImXmsWm^p§p¶Sv tbms`.^m{Sn]tÃ..hm^fnÃ. Ft¶mÀ ¯v AkÄ bp_s¸«p.H^p Np¶v tKm`nNÄ Hmcohn Nm¯n^n¡p¶p*m]n^p¶p. D_¡w Sq§ns¡m*v N¼yq«_pNapsX fp¶n`n^n¡p¶p FÃmk^pw . AkÄ BUys¯ NmÄ hzoN^n¨p. AkÄ ¡v S` N_§p¶Sv tbms` tSm¶n. A`vbtW^w Njnªs¸mÄ Nq«pNm^n hpK knan¨p.’ km..H^p Nm¸n NpXn¡mw ‘hpWµ Blzmht¯msX Fjpt¶äp.’ Wo]n¶v e]¦^ shN-vhn]m\tÃmXo ‘ hpK b_ªp.’ F´m ? ‘{ZÊv kÃmsS ssXäv B\v–. sI¡·mÀ N*m bns¶ Ns®Xp¡nÃ. ” A{S]v¡v tdm_m]n«pt*m ? ” G]v .. Wnsâ fp` k`pSm.. C§Ws¯ Xo gÀ «n«m W¶m]n«p*v. FÃmk^ptX]pw tWm«w At§mt« tbmNq . l^n¡pw Wns¶t¸ms` k`n] fp`NÄ D*mN\sf¶m Fsâ B{Piw .’

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

ajms

3 Comments

Add a Comment
  1. Avatar

    നല്ല എഴുത്ത്…..പക്ഷെ ഒരു വാലും തലേം
    ഇല്ലാത്ത ഫീൽ…?

  2. adoor film? nalla narration but—

  3. സൂപ്പർർർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018