പുതിയ സുഖം 19 [Bincy] 1022

പുതിയ സുഖം 19

Puthiya Sukham Part 19 bY Bincy | Previous Part

“”F´m Bân.”” Ssâ AXp¯p C^p¶v sW©n ssN sk¨ AWnSt]mXv ^mip tImUn¨p.
“”Wnt¶mXv H^p Nm^yw tImUn¡mWp*v.ASnWm Cs¸m Mm³ ks¶.”” AWnS sI_n] Pu^k¯n b_ªp.
“”F´v Nm^yw.”” ^mip tImUn¨p.
“”Wn tW^s¯ fmapknsâ sW©n Ss¶ tWm¡p¶Sv Mm³ N*p.Wn F´nWm A§nsW tWm¡nt].”” hpK b_ªn«v A_nªSm\v F¶v b_]msS Sm³ N*Sv tbms` AWnS tImUn¨p.
“”ASv…Bân..Mm³.”” ^mip kn¡n sNm*v b_ªp.^mip`nsâ DÅn sI_n] H^p e]w bnXnsb«p.
Ssâ tImUyw ^mip`nsâ DÅn e]w k^p¯p*v F¶v AWnS Sn^n¨_nªp.e]s¸«m Ssâ Nm^yw WX¡nà F¶v AWnS¡v A_n]mfm]n^p¶p.F¦n`pw H^p SpX¡¯nWv tk*n]m\v AWnS A§nsW tImUn¨Sv.
“”AkapsX sI_n] fp` tWm¡n]n«v F´v Nn«mWm. fp` Nm\m³ WnW¡v A{S¡v B{Piw Ds*¦n Fsâ tWm¡nt¡maq.”” b_ªn«v AWnS Ssâ ssWän]psX hnºv Smjv¯n.F¶n«v gÀ«v CXmsS NnX¡pN]m]n^p¶ ^mip`nsâ sW©n SXkn.
^mip`nWv ASv sM«`p*m¡n.AWnS]psX tImUyw tN«v e]w tSm¶n] ^mip AWnS]psX {bkÀ¯n N*t¸mÄ knlzhn¡m³ BkmsS AWnS]psX fpOt¯¡v tWm¡n.
“”F´mXm Fsâ fp` WnW¡v– Cãs¸«nsÃ.’ b_ªn«v AWnS ^in`nsâ ssN bnXn¨v Ssâ fp`]n sk¨p.^mip`nsâ sW©n SXkns¡m*n^p¶ AWnS]psX ssN Smtj¡v Wo§n dÀfpZ¡v fpNan NqXn ^mip`nsâ Np®]n bnXn¨p.At¸mÄ ^mip D_¸n¨p.Bân Nj¸v fq¯v k¶Sms\¶pw fmapknsâ Nm^yw St¶mXv tImUn¨Sv Ip½ Bs\¶pw D_¸n¨ ^mip`nWv Bân k¶Sv A½ A_nªp sNm*mt\m Ft¶ A_nt]*SpÅp.
AWnS]psX ssN ^mip`nsâ Np®]n bnX¨t¸mÄ ^mip sdZn Fjpt¶_n^p¶p.Fjpt¶än^p¶ ^in`nsW AWnS sN«nbnXn¨p D½ sNmXp¯p.
“”A½.””^mip AWnS]psX fpOt¯¡v tWm¡n tImUn¨p.A½ A_nªp sNm*mt\m AWnS k¶sS¶v ^mip`nWv A_n]\fm]n^p¶p.
“” Wnsâ A½ WÃ D_¡fm.”” AWnS f_pbXn b_ªp sNm*v ko*pw ^mip`nsW sN«nbnXn¨p.At¸mÄ ^mip`pw AWnSs] sN«nbnXn¨p AWnS]psX bp_w SXkn sNm*n^p¶p.
AWnS sdZn Wn¶v Fjpt¶äv Wn¶p.At¸mÄ ^mip`pw sdZn Wn¶v– Smsj C_§n AWnSt]mXv tImÀ¶v Wn¶v AWnS]psX ^*v Nknan`pw ssN sk¨v AWnS]psX `nbvhnWp H^p D½ sNmXp¯ tlgw `nbv–hv km]n C«v Ssâ `nbv–hv sNm*v Du¼n k`n¨p.knNm^w NqXn] AWnS ^mip`nsâ km]n Wn¶v Ssâ `obv–hnsW tfmIn¸n¨v ^mip`nsW ko*pw sN«n¸nXn¨v– Njp¯nWp Ipäpw Ssâ fpOw C«v D^¨p sNm*n^p¶p.^mip At¸mÄ AWnS]psX ssWän¡v fpNan NqXn N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

22 Comments

Add a Comment
 1. Oru rekshayum illa thakarthu Adutha ഭാഗത്തിനായി kaathirikkunnu

 2. കലക്കുന്നുണ്ട്.അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 3. ഇജ്ജ് പൊളിയാട്ടാ

 4. അസ്സലായിരുന്നു ബിൻസി… ഒട്ടും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല… ഓരോ പാർട്ടിലും ഒരേ ഫ്ലോ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ…

  അടുത്ത ഭാഗതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

  ഹൃദയപൂർവ്വം

  ജോ

 5. കൊള്ളാം. വെയ്റ്റിംഗ് കൂട്ടകളിക്ക്. രാഹുലിന്റെ പരിപ്പ് എടുക്കുമോ എല്ലാവരും ചേർന്ന്.

 6. super..waiting for kootta kali

 7. മാളുവിനെ ആദ്യം ഒറ്റക്ക് കളിക്കണം അത് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കയറി വരണം അങ്ങനെ കൂട്ടക്കളി നടത്തിയാൽ മതി അല്ലാതെ direct കളിയിലേക്ക് കയറേണ്ട

 8. ഇഷ്ടം മാത്രം .

 9. നന്നായി
  എല്ലാവരെയും കളിക്കുന്നതു വരെ കഥ തുടരണം

 10. ഈ ഭാഗവും കലക്കി ബെൻസി ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു.. ഒരുപാട്.. pakshe pej valare kuravu aanu kootti ezhuthumo..kathaa pathrangal iniyum undaakumo…

 11. ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു.. ഒരുപാട്.. പേജ് നന്നായി കുറഞ്ഞു പോകുന്നു.. Plzz continue

 12. superb..👌🏻..
  pls cntnue

 13. Adipoli.. Pakshe kure dialoges pratheekshikunnu,

 14. adipoli aayittundu

 15. ഈ ഭാഗവും കലക്കി ബെൻസി. പക്ഷെ ഒരിടത്തു പിഴച്ചു. അനിതയെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ സുജയുടെ പേര് വന്നു. കഥ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യന്നതിനും മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാം.

 16. ബിൻസി
  കഥ നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് പേജ് കുറവാണെങ്കിലും നല്ല തുടർച്ചയുണ്ട്, ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നരുത് എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ കമ്പി കഥകളും ഇങ്ങനൊക്കെത്തന്നെയാണ് പക്ഷെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊരു ത്രസിപ്പിക്കൽ അത് ബിൻസിയിൽ നിന്നും വരുന്നില്ല ആ കുറവ് അടുത്ത കഥയുമായി വരുമ്പോൾ മാറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു

  1. ഈ കഥ പ്ലാൻ ചെയ്ത നടക്കുന്നതാണ്.അതു കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാനിങ് ഇവിടെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടന്ന് ഒരു കളി എഴുതിയാൽ അതു ബോർ ആകും.

 17. Adipoli oru kootta kali pratheekshikkunnu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan