സിനി എൻ്റെ ഭാര്യ 2 1195

Kambi Views 222482

N¼nNp«³.sWäv N¯n]n§v Sm Mm³ N«v sI¿mw, Wo tkt_ kÃSpw sI¿mWp*¦n sI¿v. hnWn tN¡v N«v sI¿vSv sNm*n^n¡pt¼mÄ s`cväv sshZn sSm«Xp¯pÅ Nth^]n ^mKnkv C^n¡p¶p*m]n^p¶p. Mm³ tWm¡pt¼mÄ AkWv l^n¡pw Nm\mw hnWn]psX k]_pw, fp`]psfms¡. Ak³ CX¡v At§m«v B^pw Nm\msS tWm¡p¶pfp*v. Ak³ Fsâ em^ys] A§sW tWm¡p¶Sv N*t¸mÄ AenfmWw tSm¶n. Ak³ tk\sf¦n Np_¨v NpXn Nt*mt« F¶p N^pSn Mm³ AknsX Wn¶pw tXm]n`än tbmNm³ tbm]n. tXm]n`nän tN_n kmSn AX¨n«v fpÅn Njnªn«v tWm¡pwt¼mÄ
gkÀ NÀ«sâ imP_n Wng]psX Dbt]mPn¨ s{ZÊpw D¸w {dm]pw. bmân]pw Sq¡n]n«n^n¡p¶p. sb«¶v Npan¨n_§n]Sp Nm^\w ASv AknsX Wn¶pw fmäm³ Wng f_¶Sm]n^n¡pw F¶v Mm³ fWÊn HmÀ¯p. ASv N*t¸mÄ FWn¡v ASntWmXv H^p BNÀg\w tSm¶n. Mm³ {dm s]Xp¯v ASnsâ sshhv tWm¡n. 36 B]n^p¶p ASv . hnWn]psX AtS k`p¸w. Mm³ B {dm FXp¯v f\¯v tWm¡n. Hm ASv f\¯t¸msj¡pw N¼n]m]n. AkapsX kn]À¸nsâ f\w Fs¶ f¯v bnXn¸n¨p. hnWn]psX N£w b` Sk\ f\¯p«p*¦n`pw C{S]pw bänÃ. Mm³ AkapsX bmân]pw FXp¯v tWm¡n . ASv hnWnt]¡mapw sI_pSm]n^p¶p. bmân]psX fp³kl¯v fq{S¯nsâ f\w B]n^p¶p. FWn¡v l^n¡pw N¼n]m]n. MmWkapsX {dm]pw, bm³_n]pw fm_n, fm_n f\¯p. AVnNw tW^w A§sW Wn`v¡m³ bänÃm¯Sp sNm*v Mm³ bp_¯n_§n.

A§sW M§Ä cpZv Njn¡mWn^p¶p . Wà In¡³ N_n]pw, f«Wpw Hs¡ D*m]n^p¶p. CSm^m D*¡n]sS¶v hnWn tImUn¨t¸mÄ Wng b_ªp ASnsâ s{NZnäv Fsâ tI«Wm\¶v. cpZnsâ Nm^y¯n FWn¡v H^p fp«nà F¶v Wng]psX H^p tNmw¹nsfâpw. N_ns]ms¡ W¶m]n«p*t«m F¶v hnWn]pw b_ªp. A¸w Sn¶psNm*n^p¶ Fs¶mXv Wng tImUn¨p “”Fsâ A¸sf§sW]p*¶v “”. ASv tN«v ^mKokv “” Wnsâ A¸¯nsâ Nm^yw tXmfnWv F§sW A_n]mw ASv FWn¡tà A_n]q. AktWmXv hnWn]psX A¸t¯¡p_n¨v tImUn¡v. CSv tN«v FÃmk^pw In^n¨p. Aæn`pw ^mKnkpw, Wng]pw M§sa t¸ms`]à AkÀ¡v F´v b_]p¶SnWpw H^p Wm\kpw CÃ. bns¶ AkÀ kas^ Hm¸\m]n^p¶p. In`t¸mÄ AÀ°w k¨v hwhm^n¡pN]pw sI¿pw.

cpZv Njn¨v M§Ä tbmNm³ SpX§n]t¸mÄ AkÀ M§tamXv b_ªp C¶nknsX NnX¡mw Wmsa h¬tZ]tÃ, hv¡qÄ H¶pw CÃtÃm. ASv tN«v bntÅÀ¡pw im¸n]m]n. s{ZÊnsâ Nm^y¯n kngfn¡* , W½p¡Sv AZvKÌv sI¿msf¶v Wng b_ªp. M§Ä h½Sn¨p . ^mKnkv FWn¡v s{ZÊv S¶p. Mm³ bmâv fm{Stf sI¿v©v sI]vSpÅp. N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

tom

11 Comments

Add a Comment
 1. Avatar

  Awesome mannnnn,

 2. കഥ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്.. നല്ല അവതരണം . അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു….

 3. Avatar

  സ്വാപ്പിംഗ് ഫോർസം കൂട്ടത്തിൽ നിഷയും സിനിയും ലെസ്ബിയൻ കൂടെ പോരട്ടെ..

 4. Superb ..adipoli avatharanam ..pinna oru exchanga kaliyuda manam adikkunnundallo Tom ..keep it up and continue Tom ..

 5. ഡ്രാക്കുള

  നല്ല കഥ നല്ല അവതരണം. തുടർഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 6. ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കുറച്ചു ഭാഗം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

  കഥ നന്നായി പോകുന്നു. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 7. Avatar

  സൂപ്പർ സ്റ്റോറി …….ബാക്കി വേഗം വേണം …കഥ ഉഷാർ ആണ്

 8. കൊള്ളാം, കളികൾ എല്ലാം ഉഷാറായി വന്നോട്ടെ.

 9. Polichu maashe.
  Adutha partil Oru Adipoli swapping aayikkotte. 4 some.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018