സിനി എൻ്റെ ഭാര്യ 2 1195

Kambi Views 222482

N¼nNp«³.sWäv tWm¡n]t¸mÄ ^mKokv Wng]psX tSma¯v NqXn ssN¿n«v AkapsX fp`¡v bnXn¡p¶p. CSv N*v Mm³ Fsâ em^y hnWn]psX tSma¯v ssN¿n«p. F¶n«v bSps¡ AkapsX fp`]n bSps¡ ssNkn^ sNm*v S«n. Mm³ bSps¡ b^s¡ fp`]n bnXn¡m³ tWm¡n]t¸mÄ AkÄ Fsâ ssN S«n fmän]n«v b_ªp “” sk_psS]n^n¡v Aks^ms¡]knsX C^n¡p¶p”” ASv tN«v Mm³ AktamXv b_ªp “” Wo At§mXv tWm¡nt¡ Aks^´m sI¿p¶sS¶v . hnWn b^s¡ S` sI^n¨v bnXn¨v Aks^ tWm¡n. Akav tWm¡pt¼mÄ ^mKnkpw, Wng]pw Nnhv sI¿p¶p H¸w ^mKoknsâ H^p ssN AkapsX {ZÊnsâ fpNan`qsX fp`]n`pw. hnWn tWm¡p¶Sv N*v Wng tImUn¨p F¶mXo WnW¡v Wm\w AN¶pt*sm, Wnsâ Wm\sfm¶pw CSpks^ fm_n]ntÃ. Mm³ bns¶]pw hnWn]psX tSma¯v ssN]n«v bSps¡ AkapsX fp`]n S«m³ SpX§n. Cu¯k\ AkÄ H¶pw b_ªnÃ. M§Ä än kn ]nt`¡v tWm¡n sNm*n^n ¡pN]m]n^p¶p. FWn¡v l^n¡pw N¼n]m]n. hnWnf]n AkÄ Aksâ Np®s]Xp¯v km]n`m¡n I¸p¶p. CSv N*v Mm³ hnWnt]mXv F´m C§sW sI¿m³ tSm¶p¶pt*m F¶v tImUn¨p At¶^w AkÄ F³s_ SpX]n H¶v WpÅn.

Mm³ bSps¡ hnWn]psX ssNs]Xp¯v F³s_ Np®]psX fpNan sk¸n¨p. Mm³ knIm^n¨p AknsXWn¶v AkÄ AknsXWn¶v ssN fmäpsf¶v. F¶m AkÄ AknsX¯s¶ sk¨v ssNk¨v F³s_ Np®]n bSps¡ {bhv sI¿m³ SpX§n. At¸mÄ FWn¡v fWÊn`m]n hnWn¡v l^n¡pw fqZv B]n«ps*¶v Mm³ bSps¡ H^p ssNsNm*v AkapsX fp`¡v bnXn¡m³ SpX§n. bns¶ Mm³ bSps¡ hnWn]psX Nknans`m^p½ sNmXp¯p. bSps¡ AkapsX S`bnXn¨v AXn¸n¨v AkapsX Ip*n H^p D½ sNmXp¯p. Mm³ bns¶]pw bns¶]pwAkapsX Ip*n D½ sNmXp¡m³ SpX§n. Akapw Sn^n¨pw D½ S^m³ SpX§n.. MmWkapsX Ip*v Fsâ km]n¡qanÂ`m¡n. M§Ä fm_n fm_n Ip*pNÄ S½n I¸n sNm*n^p¶p. CX]v¡v Mm³ F³s_ Wm¡v AkapsX km]nt`¡v Ss¶ SÅn sNmXp¡m³ SpX§pN]pw sI]vSp.. AtShf]w AkapsX H^p fp` Fsâ ssNNan`m]n^p¶p.þMm³ AkapsX fp` bnXn¨p sNm*n^p¶p.

M§Ä ^mKoksW]pw Wng]pw tWm¡n]t¸mÄ sM«nt¸m]n Nm^\w Wng AkapsX tXm¸v Njp¯v ks^ sbm¡n sk¨v fp` ^*pw bp_¯v Nm\mkp¶ ^oSn]n B\n^n¡¶Sv . sshZn Wn¶v tWm¡pw t¼mÄ ASnsâ sg]v¸pw, k`p¸kpw l^n¡pw fWÊn`mNm³ bäpw. k`p¸w FSm*v hnWn ]psX At{S]pw D*¦n`pw hnWn]psX At{S]pw DXªn«nÃ. Wn¸nanWv hnWn]psX At{S]pw k`p¸fnÃ. N*n«v NXn¨v Sn¶m³ tSm¶n. ^mKokv ASn fm_n fm_n bnXn¡p¶p*v .AkÀ¡v N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

tom

11 Comments

Add a Comment
 1. Avatar

  Awesome mannnnn,

 2. കഥ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്.. നല്ല അവതരണം . അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു….

 3. Avatar

  സ്വാപ്പിംഗ് ഫോർസം കൂട്ടത്തിൽ നിഷയും സിനിയും ലെസ്ബിയൻ കൂടെ പോരട്ടെ..

 4. Superb ..adipoli avatharanam ..pinna oru exchanga kaliyuda manam adikkunnundallo Tom ..keep it up and continue Tom ..

 5. ഡ്രാക്കുള

  നല്ല കഥ നല്ല അവതരണം. തുടർഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 6. ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കുറച്ചു ഭാഗം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

  കഥ നന്നായി പോകുന്നു. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 7. Avatar

  സൂപ്പർ സ്റ്റോറി …….ബാക്കി വേഗം വേണം …കഥ ഉഷാർ ആണ്

 8. കൊള്ളാം, കളികൾ എല്ലാം ഉഷാറായി വന്നോട്ടെ.

 9. Polichu maashe.
  Adutha partil Oru Adipoli swapping aayikkotte. 4 some.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018